"to pass on" translation into Swedish

EN

"to pass on" in Swedish

EN to pass on
volume_up
{verb}

I now pass on to other matters that have been mentioned, and I return to the TACs and quotas.
Jag skall då fortsätta med de andra frågorna ni tog upp och återvänder till TAC och fiskekvoterna.
We will continue to support them to successfully pass sustainability tests through the forthcoming parliamentary elections.
Vi kommer att fortsätta att stödja dem för att de ska visa bärkraft vid det kommande parlamentsvalet.
At the moment, the Polish Government still wants to continue the construction of the Augustów bypass which will pass through the Rospuda Valley.
För närvarande vill den polska regeringen fortfarande fortsätta bygga ringvägen runt Augustów som kommer att gå igenom Rospuda-dalen.
Do they then pass the money on to the passengers?
Låter de i sin tur pengarna vidare till passagerarna?
I therefore think we must let it pass, but Mrs Baldi also has a question she would like to put.
Jag anser att vi kan vidare, men Baldi vill också ställa en fråga.
And following the reply of the Vice-President, we shall pass on to another item.
Efter att fru vice ordföranden har besvarat frågorna kommer vi att vidare till nästa punkt på föredragningslistan.
We have noted your request and will pass the matter on for examination.
Vi har noterat er begäran och kommer att skicka vidare frågan för undersökning.
This was a hot potato that everybody wanted to pass on to the next person in the hope that they would not have to hold it for too long.
Detta var en het potatis som alla vill skicka vidare till nästa person i hopp om att inte behöva hålla den för länge.
Furthermore, the actions undertaken in this field will be subject to an annual review, which the Commission will pass on to the Council and the European Parliament.
För övrigt kommer det att göras en utvärdering av de åtgärder som genomförs på detta område, denna kommer kommissionen sedan att skicka vidare till rådet och Europaparlamentet.
to pass on (also: to go on, to pass, to proceed)
This is evidence that, if the Council agrees, we will effectively be able to pass...
Det tyder på att vi, om rådet samtycker, faktiskt kommer att kunna övergå ...
I shall now pass on to other points, Mr President, Commissioner.
Jag skall nu övergå till andra punkter.
Let me now pass to the internal-market mechanisms.
Låt mig nu övergå till att tala om mekanismer på den inre marknaden.
to pass on (also: to die, to exit, to pass away, to decease)
to pass on (also: to pass down)

Context sentences for "to pass on" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you believe that our problems will pass with the current crisis, think again.
Ni har fel om ni tror att våra problem kommer att försvinna när krisen är över.
EnglishI will pass on the document that has been received by various foreign citizens.
Jag sänder vidare det dokument som har tagits emot av olika utländska medborgare.
EnglishFor thousands of European citizens, however, these debates pass over their heads.
Dock rör sig dessa debatter för tusentals europeiska medborgare i stratosfären.
EnglishIt clearly states in the pass that it is only valid within the European Union.
På passet står det uttryckligen: "Gäller endast inom Europeiska unionens område".
EnglishIt was the despised Samaritan who did not pass by on the other side as others had.
Det var den föraktade samariten som inte passerade obemärkt förbi som de andra.
EnglishIf we do not pass this test, the flames in Naples will set fire to all Europe.
Om vi inte klarar testet kommer lågorna i Neapel att sätta hela Europa i brand.
EnglishOur mandate obliges us to learn to pass on the message and to explain our choices.
Vårt mandat tvingar oss att lära oss att få ut budskapet och förklara våra val.
EnglishIf we have that confidence we can pass that message on to the public in Europe.
Om vi har det förtroendet kan vi framföra det budskapet till allmänheten i Europa.
EnglishThe summit must pass the responsibility for this financial review to the Commission.
Toppmötet måste överlåta ansvaret för denna finansiella översyn på kommissionen.
EnglishI live on an important rail route - the route via the Brenner Pass to Verona.
Jag bor vid en viktig järnväg, nämligen sträckan via Brennerpasset till Verona.
EnglishThe financial intermediaries must pass these loans on to the small businesses.
De finansiella intermediärerna måste överföra dessa lån till de små företagen.
EnglishIt is one of the most important texts to pass through the European Parliament.
Det rör sig om en av de viktigaste texter som Europaparlamentet har behandlat.
English(FR) Mr President, you said 'France cannot pass judgment on the Irish "no”'.
(FR) Herr rådsordförande! Ni sa att Frankrike inte kan döma om irländarnas nej.
EnglishI will pass on your words of sympathy to the victims and to the people of my country.
Jag ska framföra ert deltagande till de drabbade och till invånarna i mitt land.
EnglishI shall pass that on to Mr Rømer at the Secretariat, where the decision was taken.
Jag ska föra detta vidare till Harald Rømer på sekretariatet där beslutet fattades.
EnglishIt clearly states in the pass that it is only valid within the European Union.
På passet står det uttryckligen: " Gäller endast inom Europeiska unionens område ".
EnglishSo it made a very low pass, just a few hundred kilometers above the surface.
Så den gjorde en väldigt låg genomfart, bara några hundratals kilometer över ytan.
EnglishMrs Raschhofer, I shall gladly pass your comments on to President Fontaine.
Fru Raschofer! Jag skall med största nöje framföra era åsikter till fru talman.
EnglishI will pass on this request, then, Mr Cashman, and the results will be made known.
Jag vidarebefordrar denna begäran, herr Cashman, och resultatet kommer att meddelas.
EnglishThe Member States are obliged to allow these to pass through their territory.
Medlemsstaterna förpliktas att låta försändelserna passera deras territorium.