"to pass over" translation into Swedish

EN

"to pass over" in Swedish

EN to pass over
volume_up
{verb}

to pass over
volume_up
förbigå {vb} [fig.]
We must not pass over these violations of human rights in silence.
Vi får inte förbigå dessa brott mot de mänskliga rättigheterna med tystnad.
There is another element which I would not like to pass over in silence.
Det finns en annan punkt som jag inte vill förbigå i tysthet.
Mr President, ladies and gentlemen, it goes without saying that the European Union must not pass over in silence the terrorist attacks in Mumbai.
Det är självklart att Europeiska unionen inte kan förbigå terroristattentaten i Mumbai med tystnad.
to pass over (also: to disregard, to overlook)
Pass over the hypocrisy of subsidising the growing of tobacco in the European Union while penalising its consumption.
Förbise hyckleriet med att subventionera tobaksodling inom EU samtidigt som tobakskonsumtion straffbeläggs!
It must surely be remiss of us to pass over the importance of countries like Malaysia and Indonesia in today's world.
Det måste förvisso betraktas som försumligt av oss om vi skulle förbise den betydelse länder såsom Malysia och Indonesien har i dagens värld.
to pass over (also: to pass by)
passera obemärkt förbi

Context sentences for "to pass over" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor thousands of European citizens, however, these debates pass over their heads.
Dock rör sig dessa debatter för tusentals europeiska medborgare i stratosfären.
EnglishHowever, it is necessary that we pass a critical eye over its development impacts.
Men vi måste hålla ett kritiskt öga på dess följder för utvecklingen.
EnglishIts take-off and landing corridors pass directly over the town centres of Hendaye and Irún.
Dess in- och utflygningsvägar passerar rakt över städerna Hendaye och Irun.
EnglishTo pass over this opportunity would be an error and the Commission intends to play its role.
Att missa detta tillfälle vore fel och kommissionen tänker ta sitt ansvar.
EnglishI shall pass over the fact that the preliminary draft of this report was totally muddled.
Jag ska inte gå in på att det preliminära förslaget till detta betänkande totalt ödelades.
EnglishClearly, I shall pass over the question of the responsibility for all this.
Jag ska förstås ta upp frågan om ansvaret för allt detta.
EnglishPlease allow me, though, to pass over the report and make a few brief comments on competition policy in general.
Låt mig dock lämna betänkandet och helt kort kommentera konkurrenspolitiken i stort.
EnglishWe cannot pass over the military coup and overthrow of a democratically elected government in silence.
Vi kan inte stillatigande acceptera militärkuppen och störtandet av en demokratiskt vald regering.
EnglishHowever, an extra runway at Heathrow would allow an extra 500 flights a day to pass over London.
En extra landningsbana på Heathrow skulle dock innebära att ytterligare 500 flygplan per dag skulle kunna passera London.
EnglishI will pass quickly over the multilateral aspect.
Jag skall fatta mig kort om den multilaterala nivån.
EnglishThe darkness of death will pass over us tonight.
Dödens mörker kommer att passera över oss i natt.
EnglishIn this way we shall have citizens in Europe who think and are not the playthings of interests which pass over their heads.
Vi kommer på det sättet att i Europa få tänkande medborgare, som inte blir spelpjäser för de stora intressenterna.
EnglishAs the European Parliament, we cannot pass over this matter in silence, particularly as it is an imposition on the minds of children.
Europaparlamentet kan inte tyst acceptera detta, särskilt eftersom det rör sig om psykiska övergrepp på barn.
EnglishThe reports pass over this issue.
EnglishRussia, whose problems we already know, I shall pass over here, since Russia has already been the European Union’s neighbour for nine years.
Ryssland, vars problem vi redan känner till, skall jag gå förbi här, eftersom Ryssland redan har varit granne till EU i nio år.
EnglishThe wind does not recognise borders, and pollutants emitted by large combustion plants pass over all the Member States as well as the candidate countries.
Vinden känner inte till några gränser och avfallet från de stora förbränningsanläggningarna går genom samtliga medlemsstater och kandidatländer.
EnglishIt stands in the way of development and promotes all sorts of conflicts causing thousands, indeed millions of deaths, which the media often ignore and pass over in silence.
Vi är alla eniga om att den externa skuldsättningen är ett stort hinder för tillväxten och utvecklingen i en rad utvecklingsländer.
EnglishPass over the usual paragraphs on the fate awaiting migrants, compulsory multiculturalism and the promotion of everything in the minority.
Låt oss hoppa över de gamla vanliga punkterna om det öde som invandrare går till mötes, obligatorisk mångkultur och främjande av allt som har med minoriteter att göra.
EnglishThis Chamber is empty because you are the Council, you are the cornerstone of democratic accountability, and it is not good enough to pass it over to the Commission.
Den här kammaren är tom eftersom ni är rådet, ni är den demokratiska ansvarighetens hörnsten, och det duger inte att skjuta över den till kommissionen.
EnglishMr President, I could not pass over the chance to give an explanation of my vote for the MEDA report, seeing as, this summer, after I had been to Spain, I had a holiday in Tunisia.
Herr talman! Jag kan inte låta bli att förklara min bifallsröst till Meda-betänkandet, eftersom jag i somras var på semester först i Spanien och sedan i Tunisien.