EN passing
volume_up
{noun}

1. general

passing (also: cessation, close, closure, conclusion)
Det får vara slut med att skylla allt på varandra.
Second, Bosnia has to recognise that passing laws has little utility if they are not implemented properly.
Jag hoppas verkligen att Wilfried Martens före årets slut kommer att kunna rapportera om en överenskommelse om hur man kan komma vidare.
passing (also: decease, departure)
volume_up
bortgång {comm. gen.}
There are hundreds of dead whose passing we regret, and many more wounded besides.
Det finns hundratals döda vars bortgång vi beklagar, och många fler sårade därtill.
No comfort to ease the pain of his passing.
Ingen tröst att lindra smärtan av hans bortgång.
With his passing, we have lost a colleague who enjoyed the respect and appreciation of everyone in this House.
Med hans bortgång har vi förlorat en kollega som åtnjöt alla ledamöters respekt och uppskattning.
They are not in the gift, or at the discretion, of a passing parade of political nonentities.
De kan inte ges eller tillåtas av en förbipasserande parad av politiskt obetydliga personer.
They might sell fish hooks to passing boats and promise to cover hulls with a quantity of tarmacadam that they just had left over.
De kan ju alltid sälja metkrokar till förbipasserande fartyg och lova att stryka skroven med lite tjära som de liksom råkar ha liggande.
It is by no means exceptional for regular speed checks to be imposed on passing vehicles at this border, as well as frequent police checks on documents and vehicle luggage.
Regelbundna hastighetskontroller av förbipasserande fordon är inte ovanliga, inte heller täta poliskontroller av dokument och bagage.
passing (also: death, decease, departure, end)
volume_up
död {comm. gen.}
In attempting to lance this boil, priority must be given to the issue of banking secrecy, because enormous and lethal flows of money are passing through the legal economy.
Det är av yttersta vikt att sticka hål på denna varböld genom att prioritera frågan om banksekretess, eftersom enorma penningflöden som orsakar död och förintelse passerar genom den legala ekonomin.

2. sports

passing (also: qualification, habilitation)
volume_up
kvalificering {comm. gen.}

Context sentences for "passing" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would just say in passing that we are carrying out regular quantitative surveys.
Låt mig bara i förbigående säga att vi regelbundet genomför kvantitativa enkäter.
EnglishThe risk of China passing on weaponry to developing countries has not gone away.
Risken att Kina skall föra vapen vidare till utvecklingsländer har inte försvunnit.
EnglishWe must therefore be extremely careful when passing on this message to society.
Vi måste alltså vara mycket försiktiga när vi sänder detta budskap till samhället.
EnglishCommissioner, what is the point of our passing laws if they are not enforced?
Herr kommissionär! Vad är meningen med att vi antar lagar om de inte respekteras?
EnglishIt does not mean merely passing a few comments here and there about social policy.
Det innebär inte att vi bara slänger ur oss några ord då och då om socialpolitiken.
EnglishThey are passing their duty as public service providers onto local authorities.
De lämpar över sitt ansvar att tillhandahålla samhällsservice på lokala myndigheter.
EnglishIt began with fanfares and ends with the passing-bell at a pauper’ s grave.
Det inleddes med fanfarer och avslutas med dödsklockan vid en fattigbegravning.
EnglishHowever, Parliament is also passing up an opportunity with the Garriga Polledo report.
Men parlamentet går också miste om en möjlighet med Garriga Polledo-betänkandet.
EnglishIt began with fanfares and ends with the passing-bell at a pauper’s grave.
Det inleddes med fanfarer och avslutas med dödsklockan vid en fattigbegravning.
EnglishThe family also bears responsibility for passing on decent values to children.
Familjens förutsättningar för att kunna bibringa barnen sunda värderingar är viktiga.
EnglishI am not in favour of the EU passing laws on behalf of Member States at all.
Jag är inte alls positiv till att EU antar lagar på medlemsstaternas vägnar.
EnglishThis dimension of the problem is referred to in the report but only in passing.
Denna aspekt av problemet nämns i betänkandet, men endast i förbigående.
EnglishThe game here is ‘passing the buck’, and the Council is particularly good at it.
Det handlar om att vältra över ansvaret på någon annan, och rådet är särskilt bra på det.
EnglishWhile passing judgment on corruption in the developing world, let us look at ourselves.
Vi måste syna oss själva också, när vi dömer ut korruptionen i utvecklingsvärlden.
EnglishThis is a positive response which I look forward to passing on in Sweden.
Detta är ett positivt svar som jag ser fram emot att få föra vidare i Sverige.
EnglishThere must also be some restriction of the number of lorries passing through the Alps.
Det måste också finnas en begränsning för antalet lastbilar som körs genom Alperna.
EnglishTurkey must stop passing the buck to the EU and trying to exert pressure.
Turkiet måste äntligen sluta att skjuta skulden på EU och att utöva påtryckningar.
EnglishI am not passing judgment, but there needs to be a certain consistency in this respect.
Jag dömer inte, men det måste finnas en viss konsekvens när det gäller detta.
EnglishIt is important to guard against passing problems from one area to the other.
Det är viktigt att se till att inte flytta problem från det ena området till det andra.
English- (PL) Mr President, EU integration is passing through a series of phases.
- (PL) Herr talman! EU:s integrationsprocess genomgår en rad olika stadier.