EN pay
volume_up
{noun}

1. general

pay (also: allowance, hire, payment, prize)
volume_up
lön {comm. gen.}
1 - that the pay of a Member of Parliament should be no higher than that of a qualified worker;
1 - En parlamentarikers lön skall inte överskrida en yrkesarbetares lön.
Equal pay for equal work, certainly, but the key issue is the reference point.
Lika lön för lika arbete, javisst, men själva kärnfrågan handlar om referensen.
That appreciation must also be reflected in pay and working conditions.
Uppskattningen måste också återspeglas i lön och arbetsvillkor.
But a warning is in order - late pay and slow pay are not the same thing.
Men se upp - sen betalning är inte samma sak som långsam betalning.
Equal pay for equal work in the same place must be the overriding principle.
Lika betalning för lika arbete på samma plats måste vara den allmänna principen.
Women are guaranteed a minimum duration of maternity leave, which will henceforth be on full pay.
Kvinnorna garanteras en minimiperiod av mammaledighet, hädanefter med full betalning.
pay (also: salary, wage)
volume_up
avlöning {comm. gen.}
Throughout the world there is competition in terms of standards, ship quality, safety and pay.
Man konkurrerar i hela världen med standarder, fartygskvalitet, säkerhet och avlöning.
pay
volume_up
löning {comm. gen.}

2. military

pay
volume_up
sold {comm. gen.}

3. nautical science

pay (also: wage)
volume_up
hyra {comm. gen.}
The Croatian partner of the Austrian supplier is also obliged to pay rent for this customs warehouse.
Dessutom måste den kroatiska partnern till den österrikiska leverantören betala hyra för detta tullager.
We are still paying rent for the Ardenne and Ravenstein buildings.
Vi betalar fortfarande hyra för byggnaderna Ardenne och Ravenstein.
Parliament, however, paid rent to the city of Strasbourg.
Parlamentet betalade dock hyra till staden Strasbourg.

Context sentences for "pay" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut I would also like to ask the Member States to pay attention to this problem.
Jag skulle dock även vilja fästa medlemsstaternas uppmärksamhet på det problemet.
EnglishHow many of us would pay for a cinema ticket to have someone else see the film?
Vem av oss skulle köpa en biobiljett för att någon annan skulle kunna se en film?
EnglishThe well-known environmental principle is: the polluter pays, not: polluters pay.
Den berömda miljöprincipen lyder: förorenaren betalar. Inte: förorenarna betalar.
EnglishIn the United Kingdom nurses and teachers face cuts in their pay and pensions.
I Storbritannien står sjuksköterskor och lärare inför sänkta löner och pensioner.
EnglishDuring this time of economic crisis, it is not demagogy that will pay the bill.
Under denna tid av ekonomisk kris är det inte genom demagogi vi betalar räkningen.
EnglishOn the other hand non-British hauliers pay nothing when travelling in Britain.
Å andra sidan betalar icke-brittiska åkare ingenting när de kör i Storbritannien.
EnglishThe net effect, it seems, is that we pay directly for the spoiling of our water.
Nettoeffekten blir förmodligen att vi betalar för att förstöra våra vattenresurser.
EnglishThe main problem, however, is that the people do not have the funds to pay for it.
Huvudproblemet är emellertid att befolkningen inte har pengar att köpa dem för.
EnglishThe situation where farmers pay tax while financiers do not is not acceptable.
En situation där jordbrukare betalar skatt men inte finansmän är inte acceptabel.
EnglishI really believe that we are paying attention, but we could pay more attention.
Jag tycker verkligen att vi är uppmärksamma, men vi kunde vara ännu uppmärksammare.
EnglishThe Conservative Party wants to help to stamp out the pay gap once and for all.
Det konservativa partiet vill bidra till att utradera löneklyftan en gång för alla.
EnglishShe should understand our point of view, however, and pay due attention to it.
Hon borde dock ha större förståelse för våra argument och lyssna mer på dessa.
EnglishWe have to maintain high standards in goods, working conditions, and pay as well.
Enligt min mening fruktar företaget att det återigen skall isoleras av parlamentet.
EnglishAll users from different countries pay these tolls if they appear on this network.
Alla användare från olika länder betalar dessa vägtullar om de använder detta nät.
EnglishI feel that Parliament should also pay tribute to these brave, remarkable firemen.
Även Europaparlamentet borde hedra dessa plikttrogna och modiga brandsoldater.
EnglishWomen encounter differences in their hourly pay in new and old Member States alike.
Skillnader i timlön för kvinnor förekommer i både nya och gamla medlemsstater.
EnglishWhat is media literacy, and why is it so important that we pay more attention to it?
Vad är mediekunskap, och varför är det så viktigt att vi uppmärksammar detta mer?
EnglishA dialogue or cultural individuality and self-governance within China should pay off.
Dialog eller kulturell särprägel och självstyre inom Kina borde vara mödan värd.
English   Mr President, we are all taxpayers, and we all pay subscriptions to the EU.
   – Herr talman! Vi är alla skattebetalare, och vi betalar alla en avgift till EU.
EnglishWe have to maintain high standards in goods, working conditions, and pay as well.
Vi måste upprätthålla en hög standard i fråga om produkter, arbetsvillkor och löner.