"peak" translation into Swedish

EN

"peak" in Swedish

EN peak
volume_up
{noun}

1. general

peak (also: crest, crown, head, height)
volume_up
topp {comm. gen.}
Which peak will we be able to reach in an unlikely conciliation procedure?
Vilken topp kommer vi att kunna nå i ett osannolikt förlikningsförfarande?
The number of requests for asylum peaked in 1992, and has since decreased every year.
Antalet asylsökande nådde en topp under 1992 och minskar därefter, varje år.
They started low, they skyrocketed, they peaked up there in 2003, and now they are down.
De började lågt, de sköt i höjden, de nådde en topp däruppe 2003, och nu är de på väg ned.
volume_up
höjdpunkt {comm. gen.}
At its peak there were 40 to 50 cases a day.
Vid dess höjdpunkt upptäckte man 40-50 fall varje dag.
Well, I think out ahead of us a few decades is peak gas, and beyond that, peak renewables.
Jag tror att inom några årtionden kommer gasens höjdpunkt, och därefter den återvinningsbara energins.
There's an incredible moment that happens when a party... passes its apex, its peak.
Det är en otrolig stund som inträder, när en fest passerar sin höjdpunkt.
peak (also: cusp, head, lace, point)
volume_up
spets {comm. gen.}
peak (also: hilltop, summit)
volume_up
bergstopp {comm. gen.}
Survivals separate the Dodo off the peak!
De överlevande samlas på Dodos bergstopp!
It can wash the sludge off high mountain peaks and hills, down into the lowlands.
Det kan spola bort sörjan från bergstoppar och höjder- -och föra den med sig till lågländerna.
peak
volume_up
bergsspets {comm. gen.}
peak
volume_up
mösskärm {comm. gen.}

2. nautical science

peak
volume_up
pik {comm. gen.}

Context sentences for "peak" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAt the same time, they occupy positions at the peak of economic competitiveness.
Samtidigt har de en hög ställning när det gäller den ekonomiska konkurrenskraften.
EnglishSo, it's not a question of if, but a question of when peak oil will come upon us.
Så det är inte en fråga om om, utan när oljeproduktionstoppen kommer över oss.
EnglishI think the increased charges for driving at peak hours are another positive feature.
Jag anser också att det är positivt med ökade avgifter för körning vid rusningstid.
EnglishIf you look out your window and you can see Long's Peak, you're probably familiar with it.
Om ni tittar ut genom fönstret så ser ni "Long's Peak", som ni säkert känner till.
EnglishIndeed, last December they overtook the prices recorded at the peak of the economic crisis.
I december var livsmedelspriserna högre än när finanskrisen nådde sin kulmen.
EnglishThey do not work when the weather is coldest and demand for electricity is at its peak.
De drivs inte när vädret är som kallast och efterfrågan på el kulminerar.
EnglishThe pictures they took appeared on Dutch television at peak viewing time.
De bilder de tog visades i nederländsk television på bästa sändningstid.
EnglishThe humanitarian tragedy which the military intervention was intended to prevent is at its peak.
Den humanitära tragedi som det militära ingripandet skulle förhindra har nått sin kulmen.
EnglishIn Ireland, GDP is down 20% from its peak - an almost incredible figure.
I Irland är BNP nere på 20 procent av dess toppnotering, vilket är en näst intill otrolig siffra.
EnglishAnd this particular painting, I think, represents the pinnacle, the peak, of that clinical era.
Och just denna målning, tycker jag representerar höjdpunkten, toppen, av den kliniska eran.
EnglishThere was one kind of peak oil in 1985, when oil represented 50 percent of global energy supply.
Oljan nådde en toppnotering 1985, när den stod för 50 procent av den globala energitillgången.
EnglishYou ever notice here in America, social equity seems to peak at about age 24?
Har ni någonsin märkt att här i Amerika tenderar social samvaro att vara på sin höjd kring ca 24-års åldern?
EnglishOften, young people do not realise that they will live much beyond their productivity peak.
Ofta inser ungdomarna inte att de kommer att leva långt efter det att deras produktivitet börjat avta.
EnglishMr President, the Amsterdam Treaty is no peak achievement and there is no cause for rejoicing.
Herr ordförande, Amsterdamfördraget utgör ingen topprestation och det finns ingen anledning att jubla.
EnglishIn our energy-scarce, post-peak oil world, the alternative to reactors is mass starvation.
I en värld där det är ont om energi och oljans glanstid är förbi, är alternativet till reaktorer massvält.
EnglishAs you all know, Member States have the opportunity to levy higher infrastructure charges during peak periods.
Som ni alla vet kan medlemsstaterna ta ut högre infrastrukturavgifter under högtrafik.
EnglishIt is also planned to allow differentiation in the form of additional charges at peak times or at night.
Emellertid skall även extratariffer för rusningstider och nattider tillåtas som differentiering.
EnglishChina has worked with us in the fight against terrorism and that is a peak on its development curve.
Kina samarbetade med oss i kampen mot terrorismen, och det var ett steg framåt i landets utveckling.
EnglishGrowers of vegetables are being faced with these losses of income right in the middle of their peak harvesting season.
Grönsaksodlare står inför dessa inkomstförluster mitt under skördesäsongen.
EnglishWe peak in 2025 - which is only 17 years away.
Vi kommer att nå vår kulmen 2025 - det är bara 17 år kvar till dess.