"per" translation into Swedish

EN

"per" in Swedish

SV
SV
SV

"per" in English

EN
EN
EN

per {preposition}

volume_up
per (also: at, for, on, toward, towards)
What were the respective costs of vacancy advertisements per agency and per year?
Hur höga var annonskostnaderna för de aktuella tjänsterna per byrå/organ och per år?
The contribution per person is too small to allow everyone access to the programme.
Bidraget per person är för litet för att ge var och en tillgång till programmet.
Returns the constant interest rate per period of an annuity.
Beräknar den konstanta räntesatsen för en investering vid regelbundna betalningar.
per (also: by)
What were the respective costs of vacancy advertisements per agency and per year?
Hur höga var annonskostnaderna för de aktuella tjänsterna per byrå/organ och per år?
The amount of subsidy has been around ECU 1 billion per year, or ECU 7 500 per grower.
Stödbeloppet har legat runt en miljard ecu per år, eller 7 500 ecu per odlare.
There are 750 MEPs, 96 per country at most and 6 per country as a minimum.
Det finns 750 Europaparlamentsledamöter, som mest 96 per land och som minst 6 per land.
There is no prospect of an opening up in 2014, as per Parliament's request.
Det finns ingen utsikt till en öppning 2014 enligt parlamentets krav.
The Rules of Procedure only allows two supplementary questions per question.
Enligt arbetsordningen är bara två följdfrågor tillåtna per fråga.
However, according to Mr Busk's calculation, the people of Greenland are receiving EUR 900 per capita per annum.
Enligt Busks beräkningar får människorna på Grönland dock 900 euro per person och år.
In other words, it has increased by an average of one point per year.
Det vill säga, den har genomsnittligt ökat med en procentandel för varje år.
Finally, what about equal rights per world citizen?
Slutligen, hur är det med lika rättigheter för varje världsmedborgare?
Extending this would cost EUR 17.4 million per year for each further week.
Att utöka detta skulle kosta 17,4 miljoner euro per år för varje ytterligare vecka.
per
The report’s second objective is to force the Member States to punish specific acts, as per Article 271 of the Constitution.
Betänkandets andra mål är att tvinga medlemsstaterna att straffbelägga vissa handlingar i enlighet med artikel 271 i konstitutionen.
This plan shows three pathways by which the European Union could cut its CO2 emissions by 80 per cent by 2050, in line with our Kyoto aspirations.
Färdplanen visar hur EU på tre olika sätt kan minska sina koldioxidutsläpp med 80 procent till 2050, i enlighet med våra ambitioner i Kyotoprotokollet.
I assume that protection of our fundamental rights as per this report will also receive support when we take a decision on the telecom package.
Jag utgår ifrån att skyddet av våra grundläggande rättigheter i enlighet med det här betänkandet också kommer att få stöd när vi ska ta beslut om telekom-paketet.
SV

per {article}

volume_up
Stödet per hektar är mer än dubbelt så högt som stödet per hektar till spannmål.
Per-hectare aid for hemp is more than twice as high as that for cereals.
Det motsvarar i Europa nära 6 miljoner ton per år, eller 16 kg per invånare.
Almost 6 million tonnes of waste are produced every year in Europe, an average of 16 kg per capita.
Det finns 750 Europaparlamentsledamöter, som mest 96 per land och som minst 6 per land.
There are 750 MEPs, 96 per country at most and 6 per country as a minimum.

Synonyms (English) for "per annum":

per annum
per capita
per se

Context sentences for "per" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEven at that rate, by 2100 average GDP per capita in the world will be $200,000.
Till och med då, vid 2100 är genomsnittligt GDP per capita över 200 000 dollar.
EnglishEighty-eight per cent of its population lives on an income of under USD 4 a day.
88 procent av landets befolkning lever på en inkomst under 4 US-dollar per dag.
EnglishI would also like to say that we do not regard lobbyism as something bad per se.
Jag vill också påpeka att vi inte ser lobbyverksamhet som något negativt i sig.
EnglishHow are we to increase total research funding to three per cent of GDP?
Hur skall vi få upp de totala forskningsinsatserna till tre procent av BNP osv.?
EnglishBetween 2010 and 2011 we awarded ourselves an additional EUR 3 000 each per month.
Mellan 2010 och 2011 gav vi oss själva ytterligare 3 000 euro vardera i månaden.
EnglishThus there must be a maximum 120 grams of CO2 emissions per kilometre by 2012.
År 2012 måste alltså koldioxidutsläppen ligga på maximalt 120 gram per kilometer.
EnglishSeventy per cent of damaged Iraqi tanks were damaged by weapons of other types.
70 procent av de skadade irakiska stridsvagnarna skadades av vapen av andra typer.
EnglishThis led to electricity prices rising immediately by between 10 and 20 per cent.
Detta ledde till att elpriserna omedelbart steg med mellan 10 och 20 procent.
EnglishNo compensation is available above 100 000 signatures (EUR 0.005 per signature).
Ingen kompensation ges för över 100 000 underskrifter (0,005 euro per underskrift).
EnglishThe contribution per person is too small to allow everyone access to the programme.
Bidraget per person är för litet för att ge var och en tillgång till programmet.
EnglishFor example, the growth in solar and wind power technologies is 30% per annum.
Inom sol- och vindenergitekniker är tillväxten till exempel 30 procent per år.
EnglishTwenty-five per cent of deaths in young people aged 15 to 30 are alcohol-related.
Tjugofem procent av dödsfallen bland unga i åldrarna 15-30 år är alkoholrelaterade.
EnglishThe aforementioned directors-general will, on average, earn EUR 17 000 per month.
Nämnda generaldirektörer kommer att tjäna 17 000 euro i månaden i genomsnitt.
EnglishYou can place up to three ad units per page (in addition to three link units).
Du kan placera upp till tre annonsenheter på en sida (utöver tre länkenheter).
EnglishI have had 26 speakers, which would work out at around 23 seconds per speaker.
Jag har haft 26 talare, vilket skulle motsvara omkring 23 sekunder per talare.
EnglishA large quantity of this product, 58 per cent, is imported in the European Union.
En stor del av denna produkt, 58 procent, importeras till Europeiska unionen.
EnglishIn Poland, fruit and vegetable consumption is approximately 250 g per person per day.
I Polen är konsumtionen av frukt och grönsaker ungefär 250 g per person och dag.
EnglishFor one thing, you cannot employ highly-trained experts for EUR 1 500 per month.
För det första går det inte att anställa utbildade experter för 1 500 euro i månaden.
EnglishIt is better to spend 1.2 per cent well than to spend less than 1 per cent badly.
Det är bättre att använda 1,2 procent väl än att använda mindre än 1 procent dåligt.
EnglishIn a single step we removed the need for 60 million VAT documents per year.
I ett svep tog vi bort behovet av 60 miljoner mervärdesskattehandlingar per dag.