EN to perform
volume_up
[performed|performed] {verb}

1. general

This is a massive task to perform and I'm sure you will perform it well!
Detta är en enorm uppgift och jag är säker på att ni kommer att utföra den väl!
No one shall be required to perform forced or compulsory labour.
    Ingen får tvingas att utföra tvångsarbete eller annat påtvingat arbete.
The observatory is used to perform those tasks that Eurostat cannot.
Observatoriet brukar utföra de arbetsuppgifter som Eurostat inte kan.
Use the Formula icon to perform more complex calculations.
Om du ska genomföra en mer komplicerad beräkning kan du använda ikonen Formel.
Often that work costs them money to perform; often they are impoverished in their efforts.
Det arbetet kostar dem ofta pengar att genomföra. De blir ofta fattigare av sina ansträngningar.
I call on you to wake up, perform the duties of your office and take responsibility.
Jag uppmanar er att vakna upp, att genomföra de åtaganden som åligger ert ämbete och att ta ert ansvar.
Musicians have high standards for motion control and to perform under pressure.
Musiker har höga krav på rörelsekontroll och att prestera under press.
For students to perform and achieve learning goals, they must be complemented by social goals.
För att elever ska prestera och nå kunskapsmål måste de kompletteras med sociala mål.
The purpose of EMAS is to help organisations to perform better and to exceed that minimum.
Syftet med EMAS är att hjälpa organisationer att prestera bättre och överträffa detta minimum.
Consequently, Mr Santer, I consider that the Commission should now perform an act of dignifying European political life by submitting its resignation.
Därför anser jag, att ni, Santer, idag måste återupprätta värdigheten hos det politiska livet i Europa genom att framföra ert avsked.
Of course, Member States are responsible for performing these checks, and the surveillance of and checks on territorial waters are therefore a matter of their competence.
Det åligger självfallet medlemsstaterna att verkställa kontrollåtgärderna, och övervakningen och kontrollen av territorialhavet är därmed också deras ansvar.
to perform
to perform
to perform

2. "machine"

to perform
volume_up
fungera väl {vb} (maskin)

3. business

This is a massive task to perform and I'm sure you will perform it well!
Detta är en enorm uppgift och jag är säker på att ni kommer att utföra den väl!
No one shall be required to perform forced or compulsory labour.
    Ingen får tvingas att utföra tvångsarbete eller annat påtvingat arbete.
The observatory is used to perform those tasks that Eurostat cannot.
Observatoriet brukar utföra de arbetsuppgifter som Eurostat inte kan.

Context sentences for "to perform" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishGirls perform a greater extent so-called low-intensity exercise, like walking.
Tjejer utför i större utsträckning så kallad lågintensiv träning, som promenader.
EnglishYou can easily create a table in a text document in order to perform calculations.
Tabellen som behövs för beräkningar skapar du snabbt och enkelt i textdokumentet.
EnglishHow many people are employed in these offices and what tasks do they perform?
Hur många medarbetare arbetar på dessa kontor och vilka verksamhetsområden har de?
EnglishAnd yet sport has many very important functions to perform in today's society.
Idrotten har emellertid en mycket stor uppgift att fylla i dagens samhällsstruktur.
EnglishIn the last four years it has managed to perform this task more than adequately.
Under de gångna fyra åren har det lyckats fullgöra sitt uppdrag mycket bra.
EnglishThey do not normally perform repair functions, and hence have to be forced to do so.
Normalt sett utför de inte reparationer utan måste alltså tvingas till detta.
EnglishIt does not hesitate to point out that some Member States perform better than others.
Man tvekar inte att påpeka att vissa medlemsstater presterar bättre än andra.
EnglishIf it were quite as simple to perform political surgery, we would make faster progress.
Om det var lika enkelt att bedriva politisk kirurgi skulle vi gå snabbare framåt.
EnglishAnd we perform dozens of integrations in order to understand what's happening.
Och vi utför dussintals integreringar för att kunna förstå vad som händer.
EnglishThis Protocol provides the IAEA with enhanced and tougher powers to perform inspections.
Detta protokoll ger IAEA bättre och starkare befogenheter att göra inspektioner.
EnglishIn the Netherlands, for example, they perform some social care services.
I Nederländerna tillhandahåller de till exempel en del sociala omsorgstjänster.
EnglishLast year, we had a rather more pleasant duty to perform on behalf of the Member States.
I fjol hade vi en något angenämare plikt att uppfylla gentemot medlemsstaterna.
EnglishThat means the German Presidency will have to perform a difficult balancing act.
Det kommer att bli en svår balansgång för det tyska ordförandeskapet.
EnglishI have the feeling they are just another compulsory exercise we have to perform.
Det som vi får veta där kan vi också få reda på i tidningen efteråt.
EnglishThese are all things that belong to another era and perform no function in today’s EU.
Allt detta tillhör en annan period och fyller ingen funktion i dagens EU.
EnglishI think we first need to do the analysis of what functions we need to perform.
Jag kan se tre huvudfunktioner som bör ligga till grund för besluten.
EnglishSome simple questions: how long is the Commissioner prepared to perform this balancing act?
Detta är faktiskt en ställning som jag också befinner mig i till en viss del.
EnglishWell, how then do reputable companies perform transparent audits on equal pay for equal work?
Hur genomför då ansedda företag öppna undersökningar om lika lön för lika arbete?
EnglishThey are in essence about the tasks that we have to perform at European level.
I huvudsak handlar de om vilka uppgifter vi måste sköta på EU-nivå.
EnglishThat is why we are proposing that a permanent working party be set up to perform these tasks.
Vi föreslår att man tillsätter en ständig kommitté som ansvarar för genomförandet.