"to persevere" translation into Swedish

EN

"to persevere" in Swedish

EN to persevere
volume_up
[persevered|persevered] {verb}

We must persevere with the democratisation and economic development of the region.
Vi måste fortsätta demokratiseringen och den ekonomiska utvecklingen av regionen.
So I would plead with all parties to persevere with the negotiation process.
Därför vill jag vädja till alla parter att fortsätta förhandlingarna.
It is a little difficult to do so against this background, but I will persevere.
Det är lite svårt att göra det mot denna bakgrund, men jag ska fortsätta.
to persevere (also: to persist)
It would be a real shame if the Council were to persevere in its attitude.
Om rådet skulle framhärda i sin attityd skulle det vara mycket beklagligt.
On principle, our group will persevere with this as well.
Vår grupp kommer att principiellt framhärda även i det avseendet.
May I just thank the Presidency for its answer and urge it to persevere.
Jag instämmer med hans åsikter både om frågans betydelse och om att vi måste framhärda.
to persevere

Context sentences for "to persevere" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is a little difficult to do so against this background, but I will persevere.
Det är lite svårt att göra det mot denna bakgrund, men jag ska fortsätta.
EnglishWe must certainly persevere in our efforts to simplify the various fiscal systems.
Vi måste förbli ståndaktiga i våra satsningar på att förenkla de olika skattesystemen.
EnglishWe must persevere in our stance in order to increase the pressure on Zimbabwe.
Vi måste hålla fast vid denna ståndpunkt för att öka trycket på Zimbabwe.
EnglishWe must, therefore, persevere in our efforts to build a democratic Europe.
Vi måste därför fortsätta med våra ansträngningar att bygga ett demokratiskt Europa.
EnglishIf we persevere with this initiative after all, I should like to make two observations.
Om vi trots allt går vidare med detta initiativ vill jag göra två påpekanden.
English   May I just thank the Presidency for its answer and urge it to persevere.
   – Jag vill bara tacka ordförandeskapet för dess svar och uppmana det att framhärda.
EnglishWe must persevere until we succeed in bringing about the withdrawal of this iniquitous bill.
Vi måste framhärda tills vi lyckas få detta upprörande lagförslag återkallat.
EnglishWe still have a long way to go though, so what we must do now is persevere.
Vi har fortfarande en lång väg att vandra, så nu måste vi framhärda.
EnglishIt is our duty to persevere with, promote and support this effort.
Det är vår plikt att fortsätta med, främja och stödja dessa ansträngningar.
EnglishThese should not discourage us but rather encourage us to persevere.
De bör inte få oss att misströsta, utan snarare sporra oss att framhärda.
EnglishThe European Union, which has done a great deal, must therefore persevere on these issues.
Europeiska unionen, som har gjort väldigt mycket, måste alltså insistera på dessa punkter.
EnglishI think that we should persevere with the Commission proposal to organise it at European level.
Vi bör hålla fast vid kommissionens förslag om att organisera dessa på europeisk nivå.
EnglishThe only solution for overcoming these challenges is to persevere with the appropriate measures.
Utmaningarna kan bara övervinnas genom att vi envist fortsätter att vidta rätt åtgärder.
EnglishMay I urge the Council to persevere with that line of argument in its internal deliberations.
Jag vill verkligen uppmana rådet att hålla fast vid den linjen i de interna överläggningarna.
EnglishWe have ourselves conducted such a dialogue only recently, and I think we should persevere with it.
Vi har själva fört en sådan dialog helt nyligen, och jag anser att vi bör fortsätta med den.
EnglishConsequently, we opted to persevere with the ratification process.
Följaktligen valde vi att fortsätta med ratificeringsprocessen.
EnglishWe must, therefore, persevere in our efforts to build a democratic Europe.
Denna process bör kännetecknas av en balanserad representation i parlamentet, både för kvinnor och för män.
EnglishTo persevere with the policy of European subsidies, however, represents ...
Men att fortsätta politiken med EU-subventioner är…
EnglishWill the Commission persevere in trying to find a technical solution to the current problems?
Kommer kommissionen att framhärda och försöka att hitta en teknisk lösning på de problem som nu finns?
EnglishIf we persevere with this initiative after all, I should like to make two observations.
Om vi trots allt skapar ett nytt instrument, varför lägger vi inte samtidigt lite nya pengar åt sidan för det?