"persists" translation into Swedish

EN

"persists" in Swedish

EN persists
volume_up
{verb}

1. "third pers. sing. simple present"

While that persists, we will persist with our call for the appointment of our own prosecutor, who can look after our own resources and be seen to do that.
Så länge detta är fallet kommer vi att fortsätta att kräva utnämnande av en egen åklagare som kan se efter våra egna resurser och som också gör det.
. - (FR) This third energy package dogmatically persists in following the course of total separation between the energy production side and the distribution networks.
. - (FR) I detta tredje energipaket framhärdar man dogmatiskt med att fortsätta i riktning mot fullständig åtskillnad av energiproduktionen och överföringsnäten.

Context sentences for "persists" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is a division that persists today and a state of affairs which suits Britain.
Delningen består än i dag och detta är en situation som passar Storbritannien.
EnglishIf this problem persists, check the Webmaster Central Help Forum for updates.
Om problemet kvarstår besöker du hjälpforumet i Googles center för webbansvariga.
EnglishAn imbalance persists between the industrialised and developing countries.
Det råder fortfarande obalans mellan industriländerna och utvecklingsländerna.
EnglishThe problem is that protectionism still persists in many Member States.
Problemet är att protektionismen fortfarande lever kvar i många medlemsstater.
EnglishIt still persists with the partition and military occupation of Cyprus.
Turkiet fortsätter med uppdelningen och den militära ockupationen av Cypern.
EnglishThe Council persists in refusing any kind of formal consultation of the European Parliament.
Rådet insisterar på att ta avstånd ifrån allt formellt samråd med Europaparlamentet.
EnglishIn spite of that, the dismal human rights situation still persists.
Trots detta kvarstår den dystra situationen med de mänskliga rättigheterna.
EnglishYet the EU persists in wanting to divide Africa between the Mediterranean area and black Africa.
Detta toppmöte i Kairo är ett första möte för hela den afrikanska kontinenten.
EnglishYou may want to refresh your browser1 or clear cache2 and cookies3 if the problem persists.
Du kan uppdatera webbläsaren eller rensa cacheminne1 och cookies2 om problemet kvarstår.
EnglishThis feeling unfortunately still persists to this day in the mood of European public opinion.
Denna känsla lever tyvärr fortfarande kvar hos den europeiska allmänheten.
EnglishStigmatisation of and discrimination against those who suffer from mental ill health still persists.
Stigmatisering och diskriminering av dem som lider av psykiska problem kvarstår.
EnglishThis proves that aggressive anti-Polish sentiment still persists.
Detta bevisar att det fortfarande finns aggressiva anti-polska stämningar.
EnglishSympathy for such political methods persists, even in this House.
Sympatin för dessa politiska metoder lever kvar, även här i parlamentet.
EnglishWhile the problem persists, try the solutions suggested in the error message.
Försök med lösningarna i felmeddelandet om felet kvarstår.
EnglishThe lack of transparency persists with regard to the disclosure of expert groups' documents.
Bristen på öppenhet lever kvar när det gäller offentliggörande av expertgruppernas handlingar.
EnglishFinally, Mr President, and I will end here, I would like to address Mr Gijs de Vries: the threat persists.
Slutligen, herr talman, vill jag rikta mig till Gijs de Vries: hotet finns kvar.
EnglishShe has also declared herself prepared to take steps personally if this situation persists.
Hon har också förklarat sig beredd att vidta personliga åtgärder om situationen skulle kvarstå.
EnglishYet the EU persists in wanting to divide Africa between the Mediterranean area and black Africa.
EU framhärdar ändå i att vilja dela upp ett Afrika mellan Medelhavet och det svarta Afrika.
EnglishAdded to that is the fact that the average pay gap between women and men persists at a very high level.
Det genomsnittliga lönegapet mellan kvinnor och män är dessutom alltjämt mycket högt.
EnglishA misunderstanding persists as to these grounds for refusal.
En missuppfattning lever kvar vad gäller dessa grunder för avslag.