EN plaster
volume_up
{noun}

1. general

plaster
plaster (also: mortar)
plaster
volume_up
gipsavgjutning {comm. gen.}
plaster
volume_up
modellgips {n} (typ av gips)

2. medicine

plaster

3. construction

plaster (also: grout, liquid fill)
volume_up
puts {comm. gen.}

4. British English

plaster (also: Band-Aid)
We run the risk of losing much blood whilst we try to stem its flow with a small sticking plaster.
Vi kan riskera att förlora mycket blod medan vi sätter små plåster på såren.
This little bit of putting a plaster on.
Sätt bara på ett plåster
It is as much use as a plaster on a wooden leg.
Det är till lika mycket nytta som ett plåster på ett träben.
plaster (also: adhesive, strapping)
And yet we persist in putting sticking plaster on deep wounds.
Och ändå envisas vi med att sätta häftplåster på djupa sår.
I ask the House to remember that state aid, in this context, is rather like a Band-Aid or a sticking plaster being applied to a gaping wound.
Jag ber kammaren att komma ihåg att statligt stöd, i detta sammanhang, snarare är att betrakta som ett snabbförband eller ett häftplåster som sätts på ett gapande sår.
The agreement reached is a sticking plaster on future trade relations with China and European industry must find a way to compete with low-cost competitors.
Avtalet som nåtts fungerar som ett häftplåster på de framtida handelsförbindelserna med Kina.

Context sentences for "plaster" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe stayed on to vote on Thursday morning and then his foot was put in plaster.
Han stannade kvar och röstade till och med torsdag morgon och gipsades sedan.
EnglishProtectionism was the fuel behind this short-sighted, sticking-plaster measure.
Drivkraften bakom denna kortsiktiga kompensationsåtgärd var protektionism.
EnglishMy fear is that the labelling in question will be like a plaster on a wooden leg.
Jag är rädd att denna märkning bara är av kosmetisk natur.
EnglishThe ceramic industries use plaster casts to mould their products.
Inom keramikindustrin använder man gipsavgjutningar för att göra tryck på sina produkter.
EnglishAnd yet we persist in putting sticking plaster on deep wounds.
Och ändå envisas vi med att sätta häftplåster på djupa sår.
EnglishWe are therefore calling for a real emergency financial plan, not a plaster to treat a life-threatening illness.
Vi efterlyser därför en verklig nödfinansieringsplan, inte plåster mot en livshotande sjukdom.
EnglishOtherwise, I should have been at home with my leg in plaster.
Annars hade jag legat hemma med mitt ben i ett paket.
EnglishIt is as much use as a plaster on a wooden leg.
Det är till lika mycket nytta som ett plåster på ett träben.
English'Sticking plaster' programmes to help the poor are necessary, but in themselves totally inadequate.
Det krävs program för kompletterande tillfällig hjälp som stöd till de fattiga, men dessa är helt olämpliga i sig själva.
EnglishThe EU's protectionist attitude is no long-term help, it is just sticking plaster and that always peels off after a while.
EU:s protektionistiska attityd är ingen långsiktig hjälp, den är bara häftmassa, och den släpper alltid med tiden.
EnglishThese by-products could then be sold and delivered to cement plants and companies which produce plaster products.
De utomstående företagen skulle utföra samma arbete för att sedan skicka tillbaka de behandlade avgjutningarna till användaren.
EnglishThe EUR 280 million milk fund announced yesterday is welcome but is merely a sticking plaster over a much wider problem.
Den mjölkfond på 280 miljoner euro som tillkännagavs i går är välkommen men är bara ett plåster på ett mycket större problem.
EnglishSticking-plaster politics do not work.
EnglishWe have a responsibility here too, and we should not be content with making pretty speeches and applying sticking plaster solutions.
Vi har ett ansvar också för detta och vi borde inte nöja oss med att göra vackra uttalanden och att tillämpa häftplåsterlösningar.
EnglishIt is trying to stick plaster over the near-decapitation of Britain's hard-won liberties at the hand of the European Arrest Warrant.
Det försöker skyla över vad som liknar en halshuggning av Storbritanniens svårvunna friheter genom den europeiska arresteringsordern.
EnglishThe fact is that CFO, who I do not paint as plaster saints, the moment that our investigation commenced, stopped the discriminatory sales.
Faktum är att CFO, som jag inte utmålar som helgon, stoppade sin diskriminerande försäljning, i det ögonblick då vår utredning inleddes.
EnglishNow we, the stronger economies, must once more offer these countries billions in aid, but this will be a mere sticking plaster for the short term.
Nu måste vi, de starkare ekonomierna, än en gång erbjuda dessa länder miljarder euro i stöd, men det kommer bara att hjälpa på kort sikt.
EnglishAdditional national support measures are like a sticking plaster for a broken arm, and, moreover, hardly provide evidence of serious European solidarity.
Fler nationella stödåtgärder är som att sätta ett plåster på en bruten arm och vidare vittnar de knappast om en verklig europeisk solidaritet.
English. - Mr President, here we are again examining the sticking plaster and wondering if it is large enough and strong enough to cover the wound.
frågeställare. - (EN) Herr talman! Nu är vi där och petar på plåstret igen, och frågar oss om det är tillräckligt stort och starkt för att täcka såret.
EnglishWhile the British Museum, the Louvre, and the Pergamon Museum in Berlin are filled with the wonders of ancient art, in Greece there are mostly only plaster copies now.
Medan British Museum, Louvren och Pergamonmuseet i Berlin är fyllda av underverk från den antika konsten, finns i Grekland bara gipskopior.