EN plating
volume_up
{noun}

plating (also: plaque, sheet metal, tin plate, tin)
volume_up
plåt {comm. gen.}
plating (also: armour)
plating (also: gilt)
volume_up
förgyllning {comm. gen.}
plating (also: plate)
volume_up
plätering {comm. gen.}
plating
volume_up
försilvring {comm. gen.}
plating
plating (also: sweep)

Context sentences for "plating" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would ask the Commission to have a serious look at this problem of gold-plating.
Jag uppmanar kommissionen att ta en allvarlig titt på detta förgyllningsproblem.
EnglishSo why does gold plating affect the UK more than any other Member State?
Varför påverkar då utbrodering Förenade kungariket mer än andra medlemsländer?
EnglishWe must oppose procedures which are used too frequently, such as 'gold plating' .
Vi måste bekämpa förfaranden som används alldeles för ofta, som till exempel gold plating.
EnglishSadly, there are many other examples of gold plating in the fields of business and industry.
Tråkigt nog finns det många fler exempel på utbrodering inom näringslivet och industrin.
EnglishNew types of armour-plating, however, can only be pierced by weapons powered by kinetic energy.
De nya bepansringarna kan endast genomborras av vapen med kinetisk energi.
EnglishGold plating is a phenomenon which affects every Member State to a greater or lesser extent.
Utbrodering är ett fenomen som påverkar varje medlemsstat i större eller mindre utsträckning.
EnglishThe number of derogations for chromium plating has been reduced significantly.
Antalet undantag för förkromning har minskat betydligt.
EnglishSometimes there is unnecessary gold-plating by the Council.
Ibland förekommer det att rådet ägnar sig åt att ”brodera ut” i onödan.
EnglishThere is a splendid English expression for this: ‘gold plating’.
Det finns ett mycket träffande uttryck på engelska för detta, .
EnglishOtherwise, poor implementation and gold-plating will continue to fuel the fire of Brussels-bashers.
Annars kommer dåligt genomförande och utbrodering att fortsätta gjuta olja på brysselkritikernas eld.
EnglishIt also encourages Member States' parliaments to address the whole problem of gold plating.
Parlamentet uppmanar också medlemsstaternas parlament att ta itu med problemet med överreglering (”gold plating”).
EnglishHe then asked me about the issue of 'gold-plating' .
Sedan frågade han om den så kallade guldpläteringen.
EnglishHe then asked me about the issue of 'gold-plating '.
Sedan frågade han om den så kallade guldpläteringen.
EnglishDepleted uranium weapons are weapons which were developed in order to enable new types of armour-plating to be pierced.
Vapen med utarmat uran är vapen som tagits fram för att göra det möjligt att perforera nya bepansringar.
EnglishThe armour-plating used in the Second World War was pierced by shells with a hollow charge, powered by chemical energy.
Bepansringarna från andra världskriget genomborrades av projektiler med RSV-laddning, med kemisk energi.
EnglishThere are cost over-runs, gold-plating, extra-contractual obligations - bribes, in English - and a lot more.
Det finns kostnadsöverdrag, onödiga bestämmelser, icke-avtalsenliga förpliktelser - mutor, i klartext - och mycket mer.
EnglishDue to its kinetic energy, even a very small calibre missile can therefore penetrate a tank's armour plating.
På grund av sin rörelseenergi kan även en missil av mycket liten kaliber därför tränga igenom en stridsvagns pansarplåt.
EnglishThrough implementation working groups and networks, differences in implementation and unnecessary 'gold plating' can be avoided.
Genom implementeringsgrupper och nätverk kan skillnader i genomförande liksom onödig gold plating undvikas.
EnglishChromium plating is the other big area.
Förkromning är det andra stora området.
EnglishIn this field, the proposal restricts the use of non-decorative hard chromium-plating using hexavalent chromium as the process implement.
Här begränsar nu förslaget användningen till icke-dekorativ hårdförkromning med sexvärt krom som processverktyg.