EN pledge
volume_up
{noun}

1. general

We give pledge after pledge, for example in the millennium declaration.
Vi ger löfte efter löfte, till exempel i millenniedeklarationen.
I believe the Swedish Presidency still has a pledge to honour in this respect.
Jag tror att den svenske rådsordföranden här har ytterligare ett löfte att infria.
This is an excellent pledge, but unfortunately, it does not apply to the Netherlands.
Det är ett fint löfte, men tyvärr gäller det inte för Nederländerna.
pledge (also: commitment)
volume_up
utfästelse {comm. gen.}
Let this pledge to partnership be reflected in practice.
Låt oss omsätta denna utfästelse om partnerskap i praktiken.
The Dutch Presidency has already made a pledge to that effect to its own parliament.
Det nederländska ordförandeskapet har redan framfört en utfästelse med den innebörden till sitt eget parlament.
This was accompanied by the pledge that a solution for the problem of funding would be tabled shortly.
Denna åtföljdes av en utfästelse om att en lösning på finansieringsproblemet skulle läggas fram inom kort.
pledge (also: document, evidence, mark, proof)
We would see that as a pledge of the good faith of all the partners involved.
Det skulle ur vår synvinkel vara ett bevis på samtliga partners goda vilja.
The vote on these two reports constitutes a pledge to the citizens of Europe of the will of the European Union to protect the environment while reducing our dependence on energy.
Omröstningen om dessa två betänkanden ger de europeiska medborgarna ett bevis på Europeiska unionens vilja att skydda miljön och samtidigt minska vårt energiberoende.
The paltry sums pledged, the lack of clarity concerning their allocation and the individualistic logic behind the vehicle promoted testify to this.
De futtiga summor som utlovas, den bristande tydligheten avseende fördelningen och den individualistiska logiken bakom det främjade instrumentet är ett bevis på detta.
pledge
volume_up
underpant {comm. gen.}

2. business

pledge (also: collateral)
volume_up
säkerhet {comm. gen.}
I would call on the Commission, and Europe has more or less pledged to use the same scale, to take the 3 to 4 % really seriously and expand it.
Av 4,2 miljarder är 80 procent återuppbyggnad, 17 procent demokrati och endast 3 procent säkerhet.
We want broad-based security, worldwide, and demand that the pledge to ensure that by 2015 all boys and girls can attend school while being healthy and well-fed, be honoured.
Vi kräver bred säkerhet, över hela världen, och att löftet om att alla flickor och pojkar skall få gå till skolan friska och mätta år 2015 uppfylls.
The Indonesian government and the army have pledged to ensure the safety and to protect the lives of their citizens, irrespective of the religion they profess.
Den indonesiska regeringen, och armén, har en given skyldighet att garantera sina medborgares säkerhet och liv, oavsett vilken tro de bekänner sig till.
pledge
volume_up
pant {comm. gen.}

Synonyms (English) for "pledge":

pledge

Context sentences for "pledge" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn that sense, I would like to pledge my group and my time to working on that.
I detta avseende kan jag lova att jag och min grupp kommer att arbeta med frågan.
EnglishI pledge, Commissioner, that my committee will work with you to achieve that.
Jag lovar att mitt utskott kommer att arbeta med er för att åstadkomma det.
EnglishDisbursements strictly linked to the pledge amounted to EUR 74 million in 2010.
Utbetalningar som är strikt kopplade till åtaganden uppgick till 74 miljoner euro 2010.
EnglishWe made this explicit pledge to Parliament and the Committee on Budgets.
Vi har uttryckligen åtagit oss detta gentemot parlamentet och budgetutskottet.
EnglishIf elected President, I pledge to fight for what this Parliament needs.
Om jag blir vald till talman, lovar jag att kämpa för parlamentets intressen.
EnglishI should like to remind the Commission of our firm pledge to achieve 20%.
Jag vill påminna kommissionen om vårt fasta åtagande att uppnå 20 procent.
EnglishThis pledge should not involve cosmetic re-labelling of funds given to infrastructure.
Det löftet ska inte omfatta någon kosmetisk ommärkning av medel avsatta för infrastruktur.
EnglishIf elected I pledge to be a President for the whole Parliament and all its Members.
Om jag skulle bli vald lovar jag att bli en talman för hela parlamentet och alla dess ledamöter.
EnglishA pledge conference on the NDEP is also to be held on 9 July.
En konferens om utfästelser när det gäller NDEP skall vidare hållas den 9 juli.
EnglishI also welcome the support that you continue to pledge with regard to the Belgian presidency.
Jag är också glad att ni fortsätter stödja det belgiska ordförandeskapet.
EnglishHe gave no explanation and gave no pledge to improve the situation.
Han gav ingen förklaring och förband sig inte att förbättra situationen.
EnglishThis House helped to ensure that we put resources behind that pledge.
Den här kammaren bidrog till att vi kunde förse löftet med resurser.
EnglishThis is part of a pledge made by the Commission at the conference in Brussels in April this year.
Det ingår i ett åtagande som kommissionen gjorde vid konferensen i Bryssel i april i år.
EnglishOut of this pledge, we have already committed EUR 327 million.
Av detta har vi redan gjort åtaganden som uppgår till 327 miljoner euro.
EnglishWe are faced with a broken voluntary pledge - no doubt about that - and we therefore need regulation.
Det är ingen tvekan om att överenskommelsen har brutits, och därför behöver vi regler.
EnglishI therefore welcome Commissioner Reding's 'Women on the Board Pledge for Europe' initiative.
Därför välkomnar jag kommissionsledamot Redings initiativ för fler kvinnor i bolagsstyrelserna.
EnglishThis is where we should be in agreement, and I ask the Council to notice the pledge implied here.
Det är där vi bör vara överens, och jag ber rådet att notera det underförstådda löftet här.
EnglishThe rich countries have still not fulfilled the pledge they made in Rio.
De rika länderna har ännu inte uppfyllt löftet de gav i Rio.
EnglishWe give pledge after pledge, for example in the millennium declaration.
I dag vet vi att mer än 120 miljoner barn är utan skola.
EnglishWe also need clarity on the pledge to scale up universal access to HIV/Aids.
Vi behöver också klarhet när det gäller löften om att trappa upp allmän tillgång till behandling mot hiv/aids.