"plenary" translation into Swedish

EN

"plenary" in Swedish

EN plenary
volume_up
{adjective}

plenary (also: broad, clear, drunk, drunken)
volume_up
full {adj.}
I would also demand a full debate in plenary before the Commission and Council to draw some conclusions from these reports.
Jag skulle även vilja begära en full debatt i plenum inför kommissionen och rådet i syfte att dra vissa slutsatser av betänkandena.
Furthermore, the agendas of the two remaining plenary part-sessions of this year are already full.
Dessutom är föredragningslistorna för årets två återstående sammanträdesperioder redan fulla.
A second absolute rule is the following: this is the plenary session and only the plenary session has control - total control - over its agenda.
En andra absolut regel är följande: Detta är ett plenarsammanträde, och det är bara plenarsammanträdet som har kontroll - full kontroll - över föredragningslistan.
plenary (also: complete, deadly, definite, sheer)
A second absolute rule is the following: this is the plenary session and only the plenary session has control - total control - over its agenda.
En andra absolut regel är följande: Detta är ett plenarsammanträde, och det är bara plenarsammanträdet som har kontroll - full kontroll - över föredragningslistan.
I shall vote in favour of it – provided, of course, that this balance is not upset by the adoption in plenary of new amendments that are unduly harsh on Turkey.
Det är absolut nödvändigt att vi står fast vid de radikala reformer som den turkiska regeringen måste genomföra om den så småningom skall kunna uppfylla Köpenhamnskriterierna.
I may be Chair of the Committee on Constitutional Affairs, but it was Members before me who made this rule and adopted it in plenary with an absolute majority.
Jag må vara ordförande för utskottet för konstitutionella frågor, men det var ledamöter före mig som fastställde denna bestämmelse och antog den i plenum med absolut majoritet.
plenary (also: clean, complete, dead, deadly)
As a result of my amendments in plenary this report has been completely turned around.
Till följd av mina ändringsförslag i kammaren har detta betänkande genomgått en fullständig förvandling.
Mr Gorostiaga Atxalandabaso, the plenary does not adopt the verbatim report of proceedings.
Herr Gorostiaga Atxalandabaso, kammaren justerar inte det fullständiga förhandlingsreferatet.
Some, of course, will continue to merit full discussion and voting in plenary; but perhaps some really do not.
Naturligtvis kräver vissa fortfarande en fullständig debatt och omröstning i kammaren men kanske gäller det inte alla.
plenary

Context sentences for "plenary" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo this is something which the plenary will have to decide in its ultimate wisdom.
Det är alltså en punkt som plenarsammanträdet i all sin vishet måste besluta om.
EnglishAll that was needed in plenary, therefore, was to ratify a consensual decision.
Allt som behövdes i plenum var därför att ratificera ett beslut med brett stöd.
EnglishThe result would be the submission of a more balanced, single report to plenary.
Därefter läggs ett enda betänkande, som är mer välbalanserat, fram i kammaren.
English(CS) Madam President, I would like to respond again to yesterday's plenary debate.
(CS) Fru talman! Jag skulle åter vilja referera till gårdagens debatt i kammaren.
EnglishWe will be supporting the report and hope that it will be adopted in the plenary.
Vi kommer att stödja betänkandet och hoppas att det kommer att antas i plenum.
EnglishToday, I would like the European Parliament to adopt this resolution in plenary.
I dag skulle jag vilja att Europaparlamentet antog denna resolution i plenum.
EnglishI am informed that the seating is done by the political groups in the plenary.
Jag har upplysts om att placeringen görs av de politiska grupperna i parlamentet.
EnglishTraditionally, the plenary session in December is partly devoted to human rights.
Plenarsammanträdet i december ägnas traditionellt delvis åt mänskliga rättigheter.
EnglishHow to reach this goal was one of the issues debated here in plenary yesterday.
Hur detta mål ska uppnås var ett av de ämnen som debatterades här i kammaren i går.
English   – Mr President, I should like to apprise plenary of a very serious matter.
   – Herr talman! Jag vill informera parlamentet om en mycket allvarlig fråga.
EnglishI presume that this is not the last time we will discuss Mercosur in this plenary.
Jag antar att detta inte är sista gången vi diskuterar Mercosur här i plenum.
EnglishThis will then enable plenary to spend more time on more important matters.
Detta kommer sedan att ge plenum möjlighet att ägna mer tid åt viktigare frågor.
EnglishThis backlog of work leads to innumerable additional plenary part-sessions.
Sådana köer skulle snart leda till att det blir otaliga extraplenarsammanträden.
EnglishToday in plenary, we voted on the agriculture and international trade report.
Vi röstade idag i plenum om betänkandet om jordbruk och internationell handel.
EnglishThe directive that the plenary has adopted today represents another important step.
Det direktiv som kammaren i dag antagit utgör nu ytterligare ett viktigt steg.
EnglishToday’s plenary debate and tomorrow’s vote signify the beginning of a new chapter.
Dagens plenardebatt och morgondagens omröstning markerar början på ett nytt kapitel.
EnglishI sincerely hope that it will be adopted on Wednesday at our plenary sitting.
Jag hoppas verkligen att det kommer att antas på onsdag vid vårt plenarsammanträde.
EnglishI spoke in the plenary sitting, yet my name is not on the attendance register.
Jag talade vid plenarsammanträdet, men mitt namn står inte på närvarolistan.
EnglishWhat we want is a debate in plenary today on the situation between Europe and Russia.
Men vi vill ha en debatt i kammaren i dag om förhållandet mellan EU och Ryssland.
EnglishThat is possible only if you raise the hurdles on the route from committee to plenary.
Detta är möjligt endast om man höjer ribban för att gå från utskott till plenum.