EN point
volume_up
{noun}

1. general

point (also: article, dot, item, topic)
volume_up
punkt {comm. gen.}
This icon converts a corner point or a smooth point into a symmetrical point.
Med den här ikonen blir en hörnpunkt eller jämn punkt till en symmetrisk punkt.
Our Committee complied with the conclusions of the reform group point by point.
Vårt utskott rättade sig efter reformgruppens slutsatser på punkt efter punkt.
We would all gain from learning, point by point, from this terrible lesson.
Vi har alla något att lära, punkt för punkt, av denna fruktansvärda lektion.
point (also: mark, run, punch line)
volume_up
poäng {comm. gen.}
It's that there is no point and that there doesn't have to be a point.
Det finns ingen poäng och det behöver inte heller finnas någon.
In relation to legal certainty, I endorse the point made by Mrs Thyssen.
Vad gäller visshet om rättsläget instämmer jag i Thyssens poäng.
An important point is that we should not tar everyone with the same brush.
En viktig poäng är att vi inte behöver räkna med en konvoj utmed vägarna.
volume_up
mening {comm. gen.}
If not, there is no point whatsoever in sitting around the negotiating table.
Annars finns det ingen som helst mening med att sitta vid förhandlingsbordet.
The Commission was simply making a point on Amendment No 2, as I understand it.
Kommissionen klargjorde bara sin mening om ändringsförslag 2, såvitt jag förstod.
It seems to me that there is no point in referring it back to committee now.
Jag tror att det just nu inte finns någon mening med en återförvisning till utskottet.
point (also: date, point in time)
volume_up
tidpunkt {comm. gen.}
The "Starting point" for the tenor is dealt with below.
Tidpunkt då amorteringsperioden börjar behandlas i punkten "Starting point" nedan.
The agreement comes at an important point in the development of our shared agenda.
Avtalet kommer vid en viktig tidpunkt i utvecklingen av vårt gemensamma program.
But, after a certain point, it creates practical problems which need to be addressed.
Men detta kommer vid en viss tidpunkt att skapa praktiska problem som bör behandlas.
point (also: intention)
volume_up
meningen {comm. gen.}
You are asking about the point of the debate. If the Presidency of the Council...
Ni frågar efter meningen med debatten, när ordförandeskapet i rådet...
But the point of the studies, after all, is for the students to get their degrees.
Men meningen med studierna är trots allt att studenterna ska ta sin examen.
Mr Gorostiaga, this is supposed to be point of order concerning the order of business.
Det är meningen att ordningsfrågan skall gälla föredragningslistan.
volume_up
idé {comm. gen.}
There is no point in producing legislation which is impossible to comply with.
Det är ingen idé att åstadkomma lagstiftning som är omöjlig att uppfylla.
There is no point in having new rights for consumers unless they can be enforced.
Det är ingen idé att ge konsumenterna nya rättigheter om de inte kan tillämpas.
There is no point beating about the bush on this. This situation is unfair.
Det är ingen idé att använda två olika språk för detta: det är en orättvis situation.
point (also: locality, locus, passage, place)
At one point, the statement mentions continuing reforms which we will assist.
På ett ställe sägs det: "... reformerna skall fortsätta, och vi kommer att stödja dem ".
A double click at any point in the page preview reverts the document to normal view.
Om du dubbelklickar på ett ställe i förhandsgranskningen aktiveras dokumentets normalvy igen.
At one point, the statement mentions continuing reforms which we will assist.
På ett ställe sägs det: " ... reformerna skall fortsätta, och vi kommer att stödja dem" .
point (also: place, position, prominence, status)
volume_up
position {comm. gen.}
Therefore whatever position Parliament were to take on this point would be meaningless.
Alltså vore vilken position parlamentet än intog på denna punkt helt utan mening.
So it holds onto the very last point.
Den håller fast vid min senaste position.
On the contrary, we assume that we will be starting from the point that we have finally reached.
Vi antar tvärtom att vi kan utgå från den position som vi till slut nått fram till.
point (also: cusp, head, lace, peak)
volume_up
spets {comm. gen.}
If the curve is not steadily continued at the data point, but instead forms a corner or tip, it is a corner point.
Om kurvan inte fortsätter i stödpunkten, utan har en hörna eller spets, rör det sig om en hörnpunkt.
You have previously drawn the character element, with the tip pointing upwards, and it has been selected.
Du måste först rita teckningselementet med en spets som pekar uppåt, och markera det.
Svärdets spets...
point (also: cusp, edge, tine)
volume_up
udd {comm. gen.}
A number (or a word) with a decimal point will be aligned so that the point is exactly at the tab.
Om du anger ett tal (eller ett ord) med decimalkomma justeras talet så att kommat står vid tabulatorn.
point
volume_up
decimalpunkt {comm. gen.}

2. "particular quality or feature"

point (also: detail, touch)
volume_up
detalj {comm. gen.}
That is a very important point which may have been overlooked in the heat of the debate.
Detta är en mycket viktig detalj som kanske har förbisetts i debattens hetta.
I am not in a position at this point to go into the individual points of the resolution in detail.
Jag kan här ännu inte gå in i detalj på de enskilda punkterna i resolutionen.
At Point 18 he gives full details of the type of constitution that today's China should devise.
I punkt 18 beskriver Scott i detalj vilken slags författning dagens Kina bör åstadkomma.

Context sentences for "point" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI do not want to give any lectures from a German point of view in this situation.
Jag tänker i det här läget inte komma med några föreläsningar ur tysk synvinkel.
EnglishAs a citizen, I have the right to express my point of view about my own country.
Som medborgare har jag rätt att ge uttryck för mina synpunkter på mitt eget land.
EnglishThat is why I have been listening very carefully to your comments on this point.
Därför har jag lyssnat mycket noggrant till era kommentarer på den här punkten.
Englishthey can serve as an effective meeting point between universities and businesses;
De kan tjänstgöra som en effektiv mötespunkt mellan universiteten och företagen.
EnglishBut the crucial point of reference is and remains the 'oil for food' programme.
Den avgörande måttstocken är och förblir dock " Olja för livsmedel" -programmet.
EnglishThat, of course, is entirely wrong from a factual and a technical point of view.
Detta är givetvis hundra procent felaktigt rent objektivt och fackmässigt sett.
EnglishI think we have spent enough time on this point and everything has been decided.
Jag tror att vi har utvecklat denna fråga tillräckligt och att allt har retts ut.
EnglishBut the crucial point of reference is and remains the 'oil for food ' programme.
Den avgörande måttstocken är och förblir dock " Olja för livsmedel " -programmet.
EnglishThe proposal's point of departure is that asylum seekers are actually suspects.
Förslagets utgångspunkt är att en asylsökande egentligen är en misstänkt person.
EnglishI think these few explanations on this point will satisfy Mr Seppänen's request.
Jag tror att dessa förklaringar på den här punkten tillgodoser Seppänens begäran.
English(Applause)Yes, we have frustration but it is a long way from the departure point.
(Applåder)Ja, det finns frustration, men vi har kommit långt ifrån startpunkten.
EnglishMy first point concerns the reliability of the final annual accounts for 2006.
Först och främst tillförlitligheten hos de slutliga årsredovisningarna för 2006.
EnglishThe Commission's proposal and Mrs Laperrouze's report point in this direction.
Kommissionens förslag och Anne Laperrouzes betänkande är ett steg åt det hållet.
English(PT) Madam President, just a brief point of order about the agenda for this week.
(PT) Fru talman! Bara en kort ordningsfråga om denna veckas föredragningslista.
EnglishAs politicians, we must all be clear on one point: people do not like the State.
Som politiker måste vi vara på det klara med en sak: människor ogillar staten.
EnglishThat, from my point of view, is beneficial not only for us, but also for Russia.
Det är enligt min åsikt till nytta inte bara för oss, utan också för Ryssland.
EnglishI would also like to point out that these roaming tariffs have been very unclear.
Jag skulle också vilja påpeka att avgifterna för roaming har varit mycket oklara.
EnglishThe penultimate point, raised by Mr De Clercq, was about the codecision procedure.
Den näst sista frågan som ställdes av De Clercq gällde medbeslutandeförfarandet.
EnglishIt was worth making the point at this stage, because it has been raised before.
Det var värt att klargöra denna fråga i detta skede, för den har nämnts tidigare.
EnglishI just want to make one point in relation to this whole issue of foot-and-mouth.
Jag vill bara ta upp en sak i förhållande till hela frågan om mul- och klövsjukan.