EN poorly
volume_up
{adjective}

1. general

poorly (also: agonising, bad, bungling, cheap)
volume_up
dålig {adj.}
There is no such thing as superfluous water, only poorly managed water.
Det finns inget överflödigt vatten, bara dålig hantering av vatten.
It is a very poorly understood concept.
Förståelsen för begreppet är mycket dålig.
Thirdly, they believe that the Directive was based on the ports where the regime is least strict, where poorly organised, poor-quality dock work is carried out.
För det tredje tror de att direktivet utgår från de hamnar som hade de slappaste reglerna, där ett dåligt organiserat hamnarbete av dålig kvalitet utfördes.
poorly (also: bad, seedy, unwell, off-colour)
poorly (also: droopy, faint)

2. medicine: "health"

poorly
volume_up
klen {adj.} (hälsan)

Context sentences for "poorly" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHere, the Environmental Impact Assessment Directive has been poorly implemented.
Här har direktivet om miljökonsekvensbedömningar genomförts på ett dåligt sätt.
EnglishIn my view, many of the concepts in the Commission's report are poorly defined.
Enligt min åsikt är många av begreppen i kommissionens rapport dåligt definierade.
EnglishPeople in poorly accessible areas must also not be cut off from services.
Invånarna i svårtillgängliga områden får heller inte utestängas från tjänsterna.
EnglishPoorly upgraded roads and the formation of tailbacks also increase the potential danger.
Dåligt underhållna vägar och trafikstockningar bidrar också till en ökad risk.
EnglishIf there is one area that is poorly regulated on a global scale it is migration.
Om det finns något område som är dåligt reglerat globalt sett så är det migrationsområdet.
EnglishWe will not succeed in the future with just bulk products and a poorly trained workforce.
Med bulkprodukter och dåligt utbildad arbetskraft klarar vi oss inte i framtiden.
EnglishNobody wants to be associated with failure or to join a poorly-run club.
Ingen vill ansluta sig till ett misslyckande, till en klubb som inte fungerar bra.
EnglishThis is because women have poorly paid jobs or work on a part-time basis.
Detta beror på att kvinnor har dåligt betalda arbeten eller arbetar deltid.
EnglishThis was because the resolution was particularly short-sighted and poorly thought out.
Skälet var att resolutionen var mycket kortsiktig och dåligt genomtänkt.
EnglishParliament has, however, settled for a cut-price, poorly drawn-up agreement.
Parlamentet har emellertid nöjt sig med en bristfällig lågprislösning.
EnglishWaking up to the reality of climate change has shown how poorly prepared for it we are.
Uppvaknandet till klimatförändringarnas realiteter har visat hur dåligt förberedda vi är.
EnglishAll this is evidence that these immigrants are very poorly integrated.
Allt detta är tecken på att dessa invandrare är mycket dåligt integrerade.
EnglishThis recast was born because the original directive was being poorly implemented.
Upprinnelsen till denna omarbetning var det dåliga genomförandet av det ursprungliga direktivet.
EnglishThe result will be a Europe of ageing and poorly educated people.
Resultatet kommer att bli ett Europa med åldrande och dåligt utbildade medborgare.
EnglishIt is not a solution if the work is poorly paid and exploitative.
Det är inte någon lösning om arbetet är dåligt betalt och arbetstagaren utnyttjas.
EnglishThis structure is poorly suited to administrative structure and multi-annual financial frameworks.
Denna struktur är olämplig för administrativ struktur och fleråriga budgetramar.
EnglishThe European Union is poorly placed to give lessons on human rights.
Europeiska unionen är inte särskilt väl lämpad att undervisa om mänskliga rättigheter.
EnglishThe legislative process does not improve poorly drafted legislation.
Lagstiftningsprocessen förbättrar inte heller dåligt skriven lagstiftning.
EnglishThe number of organizations is large, and relations between them are poorly coordinated.
Antalet organisationer är stort och deras inbördes relationer är bristfälligt organiserade.
EnglishThe railways, which, sad to say, work poorly, must of course be improved.
Man måste dock förbättra järnvägarna som fungerar förargligt dåligt.