"port wine" translation into Swedish

EN

"port wine" in Swedish

See the example sentences for the use of "port wine" in context.

Similar translations for "port wine" in Swedish

port noun
port adjective
Swedish
to port verb
wine noun
Swedish
wine adjective
Swedish

Context sentences for "port wine" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBetween England and Portugal there is the cork trade and indeed the port wine trade.
Mellan England och Portugal finns korkhandeln och inte minst portvinshandeln.
EnglishThe EU must support Port wine, its authenticity and the trademarks that it has acquired.
EU måste stödja portvinet, dess äkthet och de varumärken som hör till det.
EnglishWine production in the United States, South Africa and wherever else must not be called port wine.
Vinprodukter från Förenta staterna, Sydafrika eller andra platser får inte kallas portvin.
EnglishI should like to refer to just one example, which you will appreciate is very close to my heart, namely that of Port wine.
Jag vill bara nämna ett exempel, ett som ni förstår ligger mig mycket varmt om hjärtat, nämligen portvin.
EnglishWe do drink port wine, and we do like German beer, and we even use Finnish saunas, but it is not from Europe that culture is under threat.
Vi dricker ju portvin och vi tycker om tyskt öl och vi använder till och med finsk bastu men det är inte från Europa som kulturen hotas.
EnglishThen I think we should have a glass of wine, or port, to celebrate what the Portuguese Presidency has achieved on this very important file.
Då tycker jag att vi ska ta ett glas vin eller portvin för att fira det som det portugisiska ordförandeskapet har åstadkommit i den här mycket viktiga frågan.
EnglishAn example of this is Port wine, and other such designations of origin to be preserved or created, given that it represents heritage that is universal and, therefore, local and national.
Föredraganden har visat försiktighet, och i denna fråga är det bättre att vara försiktig före än ledsen efteråt.
EnglishThese include tawny, ruby, vintage and late bottled which are exclusive to port wine, and others traditionally used for Madeira wine and various regional varieties produced in Portugal.
Det faktum att förvaltningskommittén är delaktig i detta förfarande utgör en garanti för att medlemsstaterna rådfrågas.
EnglishFurthermore, the trivialisation of appellations referring only to port wine, its standing and quality, could actually damage the wine’s very image at international level.
Dessutom skulle en popularisering av beteckningar som endast rör portvinet, dess betydelse och kvalitet, kunna äventyra bilden av detta vin på internationell nivå.
EnglishFor example, from what I have read in the newspapers, we do not know whether or not Madeira wine and Port wine are included among those that the United States accepts as designations of origin.
Efter vad jag har läst i tidningarna vet vi till exempel inte om madeira och portvin ingår bland de ursprungsbeteckningar som erkänns av Förenta staterna.
EnglishThis is particularly the case with port wine, where it must be made absolutely clear that South Africa may not produce or market any wine with this name after the end of the transition period.
Detta gäller i synnerhet i fallet med portvin, där det måste stå fullkomligt klart att Sydafrika efter övergångsperiodens slut varken får producera eller marknadsföra vin under detta namn.

Other dictionary words

English
  • port wine

Translations into more languages in the bab.la Danish-English dictionary.