EN post
volume_up
{noun}

1. general

post (also: employment, favor, office, place)
volume_up
tjänst {comm. gen.}
You cannot distinguish, post by post, when someone is administering and when they are operationally active.
Man kan inte tjänst för tjänst skilja på när man administrerar och när man är operativt verksam!
I was told in the past that they were signed whilst that person was in post.
Jag har tidigare fått veta att de undertecknades samtidigt som denna person innehade sin tjänst.
That is a post that we would like to have seen advertised.
Vi hade velat se ett tillkännagivande vad gäller denna tjänst.
volume_up
plats {comm. gen.}
It is also fully consistent with Europe's 'EU 2020' and post-Copenhagen strategies.
Det har för övrigt sin rättmätiga plats i strategin ”EU 2020” och i strategin efter Köpenhamn.
In future, the European Union should have one post, one person at this meeting, and we should speak with one voice.
I framtiden bör Europeiska unionen ha en plats, en person vid dessa möten, och tala med en röst.
One of them had to do with ECHO moving more into the area of development cooperation, in a sense staying longer in a post-conflict situation.
Ett av dem handlade om att ECHO mer skulle syssla med utvecklingssamarbete, och därmed stanna längre på en plats där en konflikt utspelats sig.
post (also: employment, hiring, job, place)
volume_up
anställning {comm. gen.}
Since then, he has obtained a new post in another Commission department.
Därefter har han erhållit en ny anställning inom en annan sektor på kommissionen.
Some of these posts are described as jobs, as if there was employment attached.
Vissa av dessa befattningar beskrivs som arbeten, som om det ingick en anställning.
All teaching staff at LiU are eligible to apply for the grant, including PhD students and employees with combined posts and hourly-paid staff.
Bidraget kan sökas av all undervisande personal vid LiU, inklusive doktorander samt lärare med delad anställning och timanställning.
post (also: charge, concern, office, place)
volume_up
befattning {comm. gen.}
Commissioner, when you took up your post in Brussels, the price of a barrel of oil was USD 25.
Herr kommissionsledamot, när ni tillträdde er befattning i Bryssel kostade ett fat olja 25 USD.
I will also create the post of Commissioner for Internal Affairs and Migration, including security.
Jag kommer också att inrätta en befattning som kommissionsledamot för inrikes frågor och migration, inbegripet säkerhet.
Mitt land har ingen sådan befattning.
post (also: bar, pillar, pole, stanchion)
volume_up
stolpe {comm. gen.}
post (also: cheek, doorpost, doorjamb)
volume_up
dörrpost {comm. gen.}
post
volume_up
inlägg {n} [tech.]
Post reply to the Newsgroup and mail a reply to the author
Skriver inlägg till diskussionsgruppen och svar till författaren
If you post these types of content, you or your post may be removed from the group.
Om du skriver inlägg med sådant innehåll kan inlägget tas bort och du kan stängas av från forumet.
I'm dead, and this is my last post to my blog.
Jag är död och detta är mitt sista inlägg i bloggen.

2. British English

post (also: article, block, guard, item)
volume_up
post {comm. gen.}
There are many web sites: China Online, South China Morning Post and such like.
Det finns många webbplatser: China Online, South China Morning Post och så vidare.
I think it is a good thing we have Commissioner Kinnock in this post at this time.
Jag anser att det är bra att vi har kommissionär Kinnock på denna post just nu.
More information about cookies can be found at Post and Telecom Agency:
Mer information om cookies finns på Post och telestyrelsens webbplats:
Use it to develop and invest in Ireland's rural post office system.
Använd den för att utveckla och investera i Irlands system av postkontor på landsbygden.
People do not want to be presented with an array of competing post offices marketing their products.
Folk vill inte ställas inför en rad konkurrerande postkontor som marknadsför sina produkter.
This directive is the reason why post offices are closing and why postal workers will lose their jobs.
Direktivet leder till att postkontor slår igen och till att postanställda blir arbetslösa.

Context sentences for "post" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis has already been proved unsuccessful and not just in post-Communist states.
Detta har redan prövats utan framgång, och inte bara i postkommunistiska länder.
EnglishIt is to be welcomed that President Rahmon has created the post of an ombudsman.
Det är välkommet att president Emomalii Rahmon har inrättat en ombudsmannapost.
EnglishRip-off companies hide behind post office boxes, front men and name-changing.
Blufföretag gömmer sig bakom officiella postlådeadresser, bulvaner och namnbyten.
EnglishExcept that we should add "... for the new order of things, in the post-EMU era ".
Men man måste tillägga "... för de nya tingens ordning, för tiden efter EMU ".
EnglishThat is why I am convinced that he has the qualities required for this post.
Därför är jag övertygad om att han har de kvaliteter som krävs för detta ämbete.
EnglishAs you yourself observed, these post-trading activities are too costly today.
Som ni själva har observerat är dessa avslutningsverksamheter för kostsamma i dag.
EnglishThat will be one of the main tasks of the coming post-neoliberal years, we hope.
Detta blir en central uppgift för de kommande, som vi hoppas, postnyliberala tiderna!
EnglishWe should strengthen cooperation in post-conflict assistance and reconstruction.
Vi bör stärka samarbetet inom bistånd efter konflikter och återuppbyggnad.
EnglishThere is also no mediation solution, for example, in the form of ex-post transparency.
Inte heller finns någon medlingslösning, exempelvis i form av insyn i efterhand.
EnglishFootballers' contracts in the post-Bosman era have taken on values of huge dimensions.
Fotbollsspelarnas kontrakt har kommit att gälla enorma summor efter Bosmandomen.
EnglishThat is the call to arms from the new research field of post-humanist gender studies.
Det är stridsropet från det nya forskningsfältet posthumanistiska genusstudier.
EnglishPost-communist countries, including Slovakia, have long ignored this topic.
Postkommunistiska länder, bland annat Slovakien, har länge bortsett från saken.
EnglishMr Mandelson's resignation from the post of Trade Commissioner is one reason for this.
Peter Mandelsons avgång från posten som handelskommissionär är en av orsakerna.
EnglishHowever, I myself made a trial attempt to post a complaint on your website yesterday.
Jag testade dock själv att inge ett klagomål på ombudsmannens webbplats i går.
EnglishCitizenship is the biggest challenge facing a post-national society such as Europe.
Medborgarskapet är den största utmaningen för ett postnationellt samhälle som Europa.
EnglishAlso seated around it are post-colonial nostalgias and current interests.
Beslutsfattandet präglas också av postkolonial nostalgi och aktuella intressen.
EnglishHow are we to deal with the transfer of the national post office's business abroad?
Hur skall man agera när de nationella posttjänsterna flyttas till utlandet?
EnglishThis is the challenge in the growing research field of post-humanist gender studies.
Det är utmaningen i det framväxande forskningsområdet posthumanistiska genusstudier.
EnglishThe UN per se and its services will be more important than ever in post-war Iraq.
FN i sig och dess organ är viktigare än någonsin i efterkrigstidens Irak.
EnglishAs things now stand we can state that part of our post-war legacy has gone forever.
Som läget är nu kan vi konstatera att delar av vårt efterkrigsarv är borta för alltid.