EN

poured {verb}

volume_up
1. "past simple"
poured (also: ran, watered)
Den farliga vätskan rann ut.

Context sentences for "poured" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat disturbs me, however, is the idealistic sauce being poured over his resolution.
Men det som stör mig är den idealistiska smet som har hällts över hans resolution.
EnglishAt some point they have poured 200 metres of concrete and there are still leaks.
Vid något tillfälle har de hällt ut 200 meter betong, och det finns fortfarande läckor.
EnglishAt some point they have poured 200 metres of concrete and there are still leaks.
Vid något tillfälle har de hällt ut 200 meter betong, och det finns fortfarande läckor.
EnglishFinally, the third traditional feature is the budgetary funds poured into foreign preferences.
Den tredje beståndsdelen slutligen är budgetflödet för den utländska preferensen.
EnglishI am poured out like water, my strength dried up into the dust... of death.
Jag är uthälld som vatten, mina krafter har sinat i dödens... stoft.
EnglishAlso, too much money is being poured into the grossly distended bureaucracy of the civil service.
För mycket pengar flyter också in i den omåttligt uppblåsta offentliga sektorn.
EnglishAll new investments were poured into a dense network of motorways and increasingly large airports.
Alla nya investeringar satsades på ett tätt motorvägsnät och allt större flygplatser.
EnglishEuropean tax revenue must be spent efficiently and not poured down black holes somewhere or other.
EU:s skatteintäkter måste spenderas effektivt och inte ösas ned i svarta hål här och där.
EnglishIt means that fishing ports are in terminal decline, so structural funds are poured in.
Det innebär att det ständigt går utför med fiskehamnar, och man häller in medel från strukturfonder.
EnglishThey're unsealed and the votes are poured out and laboriously counted.
De plomberas av och rösterna hälls ut och räknas mödosamt.
EnglishEvery year, between 70 000 and 80 000 tonnes of pesticides are poured into our environment in France.
Varje år häller vi ut mellan 70 000 och 80 000 ton bekämpningsmedel i vår miljö i Frankrike.
EnglishIn future years, real hard cash will be poured into these rescue mechanisms instead of guarantees.
Under de kommande åren kommer reda pengar att tillföras dessa räddningsmekanismer i stället för garantier.
EnglishAll the funds poured into this agreement should be used to finance alternatives in the areas affected.
Alla de fondmedel som har avsatts för detta avtal bör helt och hållet finansiera de berörda regionerna.
EnglishIf the troops have not been able to bring peace to Afghanistan, neither has the money that we have poured in.
Om trupperna inte har kunnat skapa fred i Afghanistan, så gäller detsamma för de pengar vi har öst in.
EnglishFor a long time, the military and political authorities simply poured scorn on anyone who expressed concern about this matter.
De militära och politiska myndigheterna nöjde sig länge med att förtala dem som oroade sig.
EnglishI mean, Marie has deliberately poured poison down there.
Marie har avsiktligt smutskastat oss inför dem.
EnglishThat is the slurry being poured onto paper, basically.
Där är blandningen som hälls ut på papper, typ.
EnglishUninvited foreign regulations poured over the border attempting to change traditions and eliminate the country.
Objuden utländsk lagstiftning strömmade över gränsen i ett försök att förändra traditionerna och upplösa nationen.
EnglishSince 2002, the European Union and its Member States alone have poured in over EUR 8 billion with no palpable result.
Sedan 2002 har EU och dess medlemsstater även vräkt in över åtta miljarder euro utan något påtagligt resultat.
EnglishThey at any rate never poured the money into it that they should have done; nor did they come up with the ideas to move things along.
Det är besynnerligt att vi fortfarande diskuterar så grundläggande saker när det gäller järnväg.