"practicable" translation into Swedish

EN

"practicable" in Swedish

EN practicable
volume_up
{adjective}

practicable (also: doable, executable, operable, viable)
This path is not practicable as it would lead to a new set of problems.
Metoden med klöver är inte genomförbar, eftersom vi därigenom börjar på ny kula.
We wanted a stricter, but practicable registration, and we have achieved it.
Vi ville ha en strängare men genomförbar registrering, och det har vi uppnått.
However, I believe that good legislation should be practicable.
Men, jag anser att god lagstiftning också måste vara genomförbar.
practicable (also: conceivable, open, possible, suggestible)
practicable (also: passable)
It should also continue to be used when harmonisation is not desirable or practicable.
Den bör även fortsättningsvis användas när harmonisering inte är en önskvärd eller framkomlig väg.
I share her basic viewpoint, but since the Amsterdam Treaty has not yet entered into force, there was no practicable alternative.
Jag delar föredragandens grunduppfattning, men eftersom Amsterdamfördraget inte har trätt i kraft, fanns det inte någon annan framkomlig väg.
The national parliaments must choose the best and most practicable ways of achieving the national emission ceilings that have now been proposed.
De nationella parlamenten måste välja bästa framkomliga väg för att uppnå de nu föreslagna nationella utsläppstaken.

Synonyms (English) for "practicable":

practicable

Context sentences for "practicable" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe insertion by the Council of the words 'where practicable' is a big problem.
Rådets tillägg av orden " när det är praktiskt genomförbart" är ett stort problem.
EnglishThe insertion by the Council of the words 'where practicable ' is a big problem.
Rådets tillägg av orden " när det är praktiskt genomförbart " är ett stort problem.
EnglishThe Commission proposal does not seem terribly practicable in this respect.
Kommissionens förslag förefaller i detta avseende mindre praktiskt genomförbart.
EnglishFiring in all directions means that none of these objectives are practicable.
När man skjuter i alla riktningar innebär det att inga av dessa mål är genomförbara.
EnglishBut it will be some time yet before a telematic road pricing system becomes practicable.
Men det kommer säkert att dröja innan telematiken kan tillämpas för vägavgifter.
EnglishI understand it to be laudable, but I cannot see how it can be practicable.
Det är säkert behjärtansvärt, men jag kan inte se hur det kan vara praktiskt.
EnglishIt requires strict conditions, but also practicable conditions: that is the third point.
Det krävs strikta villkor, men även genomförbara villkor: det är den tredje punkten.
EnglishWe should strive to do that in the most reasonable and practicable way.
Vi borde sträva efter att göra detta på det mest förnuftiga och genomförbara sättet.
EnglishI want to see a reasonable and practicable reorganization of EU customs law.
Jag är för en förnuftig och administrerbar nyordning av EU: s tullrätt.
EnglishSuch a system must be practicable if it is to achieve its objective.
För att göra rättvisa åt sitt mål måste ett sådant system vara praktiskt utformat.
EnglishThe amendments have also made this provision more practicable and realistic.
Även detta har reglerats så att det närmar sig praxis och medborgarna.
EnglishWhether the threshold is 1 % or 0.5 %, if practicable, these are a step forward.
Antingen tröskeln ligger på 1 procent eller 0,5 procent, om möjligt, är detta ett steg framåt.
EnglishThe important criterion must be that the statutory framework is practicable.
Ett viktigt kriterium måste vara att de rättsliga ramvillkoren går att omsätta i praktiken.
EnglishWhether the threshold is 1% or 0.5%, if practicable, these are a step forward.
Antingen tröskeln ligger på 1 procent eller 0,5 procent, om möjligt, är detta ett steg framåt.
EnglishHowever, this amendment goes much further, and it is not practicable.
Detta ändringsförslag är emellertid mycket mer långtgående, och är inte genomförbart.
EnglishBut the most important criterion must be that this framework legislation is practicable.
Det viktigaste kriteriet måste ändå vara att dessa rättsliga ramvillkor är genomförbara.
EnglishI would add that we are amenable to any practicable form of banking supervision.
Jag tillägger slutligen att vi är öppna för alla genomförbara metoder i fråga om bankövervakning.
EnglishPre-cleaning should be made common practice so that it becomes practicable.
Förrengöring bör bli allmän praxis så att det blir genomförbart.
EnglishThis must be resolved and made more viable and practicable, particularly for SMEs.
Detta måste lösas och bli mer praktiskt och hanterligt, i synnerhet för små och medelstora företag.
EnglishI also welcome the practicable solution of the reduced thresholds.
Jag välkomnar även den genomförbara lösningen med sänkta tröskelvärden.