"prayer" translation into Swedish

EN

"prayer" in Swedish

EN prayer
volume_up
{noun}

prayer (also: appeal, petition, plea, request)
volume_up
bön {comm. gen.}
For every man shall reap what he has sown and bow no knee except in prayer.
Ty varje människa skall skörda vad hon har sått, och knäböja endast i bön.
She murmurs a prayer and she goes ahead with the operation.
Hon ber en tyst bön och drar igång operationen.
Mr President, our prayers and sympathy go to the 118 sailors and their families.
Vår bön och vår medkänsla gäller de 118 sjömännen och deras familjer.
volume_up
chans {comm. gen.}
Mojo defense is really gonna have to step it up if they have a prayer of winning the state championship.
Mojos försvar måste verkligen storspela... om de ska ha chans att vinna delstatsmästerskapet.
prayer (also: praying)

Synonyms (English) for "prayer":

prayer

Context sentences for "prayer" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn terms of democratic decision-making we are running on a wing and a prayer.
När det gäller att fatta demokratiska beslut hankar vi oss fram bara hjälpligt.
EnglishIn the Netherlands, the Protestant churches held a prayer day yesterday.
I Nederländerna höll de protestantiska kyrkorna i går en särskild bönedag.
EnglishIn Hebron, the army is preparing to destroy around one hundred houses bordering the prayer route.
I Hebron gör sig armén beredd att förstöra ett hundratal hus som kantar bönevägen.
EnglishAfter the prayer was over, the Bishop invited Professor Sarabhai to come to the dais.
Efter bönen bjöd biskopen upp professor Sarabhai på podiet.
EnglishHis appeal was not for a spiral of violence but a spiral of prayer.
Hans uppmaning löd: ingen våldsspiral utan en bönespiral.
EnglishThirdly, 10 days ago in Baghdad, an attack was made on Christians who were at prayer in their church.
För det tredje, för tio dagar sedan attackerades kristna i sin kyrka under en gudstjänst i Bagdad.
EnglishBut, although you sound upbeat and positive, in practice, a lot of this is based on a wish and a prayer.
Men trots att ni låter optimistisk och positiv bygger mycket av detta i praktiken på fromma önskningar.
EnglishThe Andrum (room for reflection) is for the use of those seeking tranquillity, silence, reflection, prayer or meditation.
Andrum är rum som studenter och medarbetare vid LiU kan nyttja för stillhet och reflektion.
EnglishCommissioner, I can also confirm that President Trikovsky was at the prayer breakfast, you were not.
Herr kommissionär, jag kan också bekräfta det. President Trikowsky var närvarande vid frukostandakten, och ni var inte det.
EnglishOn Saturday 1 February police brutally raided a prayer centre in the municipality of Yevgenyevka in the north-east of Kazakhstan.
Konfiskationer och förstörelse följde. Till och med böneledarens personliga ägodelar beslagtogs.
EnglishFourthly, many small Protestant churches were for years refused registration, their prayer houses being officially closed.
För det fjärde förvägrades i åratal många små protestantiska kyrkor registrering, och deras bönehus stängdes officiellt.
EnglishWell, now that we have heard Mr Martinez' prayer - sorry, speech - it is time for Mr Metten to speak.
Efter denna bön..., förlåt, detta inlägg från Martinez, är det nu dags för ett inlägg från Mettens som har ordet i tre minuter.
EnglishIs the juxtaposition of images of the Pope deep in prayer with those of copulating men supposed to be a symbol of Europe’s diversity?
Är placeringen av bilder på påven i djup bön sida vid sida med bilder av kopulerande människor tänkt att vara en symbol för Europas mångfald?
EnglishDemocracy and human rights has to mean more than the routine cosmetic protestations churned out by Mrs Çiller's prayer wheel before customs union.
Demokrati och mänskliga rättigheter måste vara mer än de vanliga kosmetiska kungörelser, som vi har hört Çiller böna och be om inför tullunionen.
EnglishAnd now I would like to request again that I finally be given a reply so that I do not have to repeat my entreaty, like a prayer wheel, at the start of every sitting!
Och nu vill jag be om att äntligen få ett svar, så att jag inte som en bönekvarn måste börja från början vid varje sammanträde!
EnglishThose of us who were brought up in the Catholic religion know the prayer of Saint Augustine which says more or less, 'Make me pure, but not just yet'.
De av oss som vuxit upp med den katolska religionen känner till den helige Augustinus bön, som lyder ungefär ”gör mig ren, men inte riktigt ännu”.
EnglishMy answer was that they are often not sufficiently integrated, but that they can live out their own beliefs and have their own mosques and places of prayer.
Mitt svar var att de ofta inte är tillräckligt integrerade, men att de kan leva ut sin egen tro och ha sina egna moskéer och andaktsplatser.
EnglishA doubling of research appropriations, a 50% cut in agricultural subsidies and a 40% reduction in the fee payable to the EU would be blessings to offer a silent prayer for.
En fördubbling av forskningsanslagen, en halvering av jordbrukssubventionerna och en sänkning av EU-avgiften med 40 procent är en nåd att stilla bedja om.
EnglishSheikh Abdullah, one of the co-founders of the Union, said yesterday: ‘He who does not perform prayer will be considered an infidel and our Sharia Law orders that person to be killed’.
Sheikh Abdullah, en av unionens grundare, sa i går: ”Den som inte ber kommer att betraktas som otrogen och enligt vår Sharialag ska denna person dödas.”
EnglishI suppose a recommendation is really rather the equivalent of us all moving down into the centre of Strasbourg and attending the cathedral in order to make an act of collective prayer.
Jag förmodar att en rekommendation faktiskt är likvärdigt med att vi alla förflyttar oss till det centrala Strasbourg och besöker katedralen för att göra en gemensam bön.