"praying" translation into Swedish

EN

"praying" in Swedish

EN praying
volume_up
{noun}

praying (also: prayer)
For Christian Europe, he writes, man is essentially a praying being, that is to say, a being able to enter a dialogue, to conceive of the infinite and to talk to God.
För det kristna Europa, skriver han, är människan en i grunden bedjande varelse, det vill säga, en varelse som har förmåga att föra en dialog, föreställa sig evigheten och tala med Gud.

Context sentences for "praying" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am therefore hoping and praying that the European Union will sign this protocol.
Jag uppmanar alltså innerligt Europeiska unionen att underteckna detta protokoll.
EnglishI am sure that people across the EU are hoping and praying for his release.
Jag är säker på att människor i hela EU hoppas på och ber för att han friges.
EnglishThat praying mantis is made from a single sheet of paper -- no scotch tape, no cuts.
Denna syrsa är gjord från ett enstaka pappersark ingen tejp, inga klipp.
EnglishThis is something for which we socialists have been hoping and praying for more than 10 years.
Detta är något som vi socialdemokrater har hoppats på och önskat i mer än tio år.
EnglishHe's got your whole family... praying that this marriage fails.
Han har hela din släkt... beendes för att det här äktenskapets ska förstöras.
EnglishPeople are taking refuge in the forests, praying for safety from the Hindu fanatics.
Människor tar skydd i skogarna och ber till Gud om att vara säkra från de hinduistiska fanatikerna.
EnglishBut peace cannot be achieved by simply praying for it; it requires decisions and a clear policy.
Men freden kan inte uppnås genom fredsböner, utan endast genom beslut och en tydlig politik.
EnglishMy report supports this conclusion, for which I had, moreover, been hoping and praying for some time.
Mitt betänkande stöder denna slutsats, vilken jag dessutom hade hoppats på och bett för en tid.
EnglishLadies and gentlemen, does this sound like the social Europe that you have been hoping and praying for?
Kära kolleger! Är det detta sociala Europa som vi så gärna vill ha?
EnglishHave we managed to establish the Europe of diversities which the peoples of our countries are hoping and praying for?
Har vi lyckats inrätta detta olikheternas Europa som våra befolkningar så gärna vill ha?
EnglishAre we hoping – or, if we are religious, praying – that everything will perhaps sort itself out miraculously?
Hoppas vi, eller ber vi om, ifall vi är troende, att allt helt mirakulöst skall lösa sig till det bästa?
English(FR) I am hoping and praying for a united, peaceful Europe.
Jag vill så gärna ha ett enat och fredat Europa.
EnglishI am hoping and praying for a united, peaceful Europe.
Jag vill så gärna ha ett enat och fredat Europa.
EnglishThe new method of the convention that our two rapporteurs have been hoping and praying for gives us the opportunity to do this.
Den nya metoden med konventet som våra två föredragande så gärna vill ha, ger oss möjlighet att göra det.
EnglishAnd we were just crossing every finger, praying that the balloon would hold together, which, fortunately, it did.
Vid ett av tillfällena tog den mer erfarne ballongfararen som var med sin fallskärm, hoppade och lämnade mig ensam kvar.
EnglishAnd this one was a big lesson because I was praying, giving these prayers of thanksgiving, which was odd for an agnostic.
Det var en stor lärdom. ~~~ Jag bad böner där jag visade min tacksamhet, vilket kändes konstigt för en agnostiker.
EnglishBut we in Europe do not have the option of sitting on our hands and praying and hoping that something will turn up, as in Beckett’s novel.
Men vi kan inte sitta med armarna i kors i Europa och böna och be och hoppas att något händer, som i Becketts roman.
EnglishTrue, it is me, which is less good, but, at heart, it is still the Europe that you have been hoping and praying for.
Det är sant att det är jag, vilket inte är lika bra, men det är fortfarande i grund och botten det Europa som ni har hoppats på och bett om.
EnglishThey were together while praying.
EnglishI want you to start praying.