"pre-" translation into Swedish

EN

"pre-" in Swedish

SV

EN pre-
volume_up

pre- (also: primitive)
volume_up
ur- (från äldsta tid, allra först)
Pre-empting the agreement and its entry into force, the major multinational retailers and importers quickly attempted to derail it.
Genom att föregripa avtalet och dess ikraftträdande försökte de stora multinationella kedjorna och importörerna snabbt att få det att spåra ur.
As we see it, the provisional pre-accession instrument, from the structural point of view, is not a structural fund, ladies and gentlemen, but an alternative Cohesion Fund.
Ur vårt perspektiv, ärade ledamöter, är inte det provisoriska föranslutningsinstrumentet, ur ett strukturellt perspektiv, en strukturfond, utan än en gång en sammanhållningsfond.
On the economic front, the authorities have already devised a pre-accession strategy to ensure the diversification of their business sectors and their exit from the recession.
På det ekonomiska planet har myndigheterna redan utformat en föranslutningsstrategi för att säkerställa diversifiering av sina näringslivssektorer och att dessa kan ta sig ur lågkonjunkturen.

Context sentences for "pre-" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPre-financing is far too difficult for many small and medium-sized undertakings.
Förfinansieringen är alltför komplicerad för många små- och medelstora företag.
EnglishWhich is indeed why in my text I proposed to offer them a pre-accession agreement.
Därför har jag i min text föreslagit att ändå ge landet ett föranslutningsavtal.
EnglishBy including pre-authorisation in this directive, we are back where we started.
Om vi tar med förhandstillstånd i det här direktivet är vi tillbaka där vi började.
EnglishResearch today shows that there are already initiatives aimed at pre-diagnosis.
Dagens forskning visar att det redan finns initiativ som avser tidig diagnos.
EnglishThere will be no change either for the 'pre-in' or for the candidate countries.
Det kommer varken att ske några ändringar för " pre-in" eller för kandidatländerna.
EnglishWe must not, therefore, pre-empt the decision that may be taken by legal bodies.
Då skall vi inte föregripa det beslut som kan fattas av rättsliga instanser.
EnglishThere will be no change either for the 'pre-in ' or for the candidate countries.
Det kommer varken att ske några ändringar för " pre-in " eller för kandidatländerna.
EnglishFirstly, what action must we take in the 'pre-in ' countries or in third countries?
För det första, hur skall vi gå tillväga i " pre-in " länder och i tredje land?
EnglishComplementarity and coordination are important pre-requisites for creating synergy.
Komplementaritet och samordning är viktiga förutsättningar för synergieffekter.
EnglishAs Mr Rasmussen mentioned, it is also very important to see pre-emptive diplomacy.
Som Poul Nyrup Rasmussen nämnde är även den förebyggande diplomatin mycket viktig.
EnglishIt is to be welcomed that a positive DAS can be given for pre-accession aid.
Att en positiv revisionsförklaring kan avges för föranslutningsstöd är välkommet.
EnglishFirstly, what action must we take in the 'pre-in' countries or in third countries?
För det första, hur skall vi gå tillväga i "pre-in" länder och i tredje land?
EnglishIs there some procedural rule that explains the natural pre-eminence of the socialists?
Finns det någon ordningsregel som förklarar socialdemokraternas givna företräde?
EnglishFirst, the procedure proposed here is distinguished by pre-democratic conceptions.
Mitt första påpekande: Det förfarande som föreslås har typiskt fördemokratisk prägel.
EnglishMr President, I am going to speak about pre-accession measures for agriculture.
Herr ordförande! Jag talar här om gemenskapsstödet inom jordbruket inför anslutningen.
EnglishThank you, Mr Desama, you have pre-empted us, so I do not need to write to you.
Tack, herr Desama, ni har hunnit före oss och jag behöver således inte skriva till er.
EnglishThis is a post-colonial and pre-colonial situation and we should no longer accept it.
Detta är en post- och prekolonial situation och vi borde inte längre acceptera den.
EnglishTo achieve this, it is crucial to ensure rapid implementation of pre-registration.
För att åstadkomma detta är det viktigt att förregistrering snabbt införs.
EnglishPre-accession assistance funding has proved to be especially susceptible.
Föranslutningsstöd har visat sig vara särskilt mottagligt när det gäller detta.
EnglishI am not asking the Commission to withdraw its proposals about carrier pre-selection.
Jag ber inte kommissionen att dra tillbaka sina förslag om förhandsval av operatör.