"pre-condition" translation into Swedish

EN

"pre-condition" in Swedish

EN pre-condition
volume_up
{noun}

pre-condition (also: basis, conditions, postulation, pre-requisite)
volume_up
förutsättning {comm. gen.}
This division of responsibility must be considered a pre-condition of the project's success.
Denna ansvarsfördelning måste anses som en förutsättning för att projektet skall lyckas.
This division of responsibility must be considered a pre-condition of the project' s success.
Denna ansvarsfördelning måste anses som en förutsättning för att projektet skall lyckas.
Progress cannot be a pre-condition for confronting the challenges of reform, nor vice versa.
Framsteg får inte vara en nödvändig förutsättning för de utmaningar som reformer innebär, eller vice versa.

Context sentences for "pre-condition" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is also a pre-condition for the External Action Service to start operating very soon.
Det är också ett villkor för att EU:s utrikestjänst ska kunna börja verka inom kort.
EnglishThere can be no true area of free exchange without this pre-condition.
Det kan inte finnas ett verkligt frihandelsområde utan detta förbehåll.
EnglishThis division of responsibility must be considered a pre-condition of the project' s success.
Denna ansvarsfördelning måste anses som en förutsättning för att projektet skall lyckas.
EnglishMore and more communication is an essential pre-condition for successful European cooperation.
Alltmer kommunikation är ett nödvändigt förhandsvillkor för ett lyckosamt europeiskt samarbete.
EnglishProgress cannot be a pre-condition for confronting the challenges of reform, nor vice versa.
Framsteg får inte vara en nödvändig förutsättning för de utmaningar som reformer innebär, eller vice versa.
EnglishMy first pre-condition is that we need to do more in the field of standardisation and interoperability.
Mitt första förhandskrav är att vi måste göra mer vad avser standardisering och interoperabilitet.
EnglishMoreover, good tax governance is an important pre-condition for preserving the integrity of financial markets.
Dessutom är en god skatteförvaltning en viktig förutsättning för att bevara finansmarknadernas integritet.
EnglishA basic pre-condition of a market in a Europe with no internal borders is that information flows unhindered and fast.
Grundförutsättningarna för marknaderna i ett Europa utan inre gränser är att informationen löper utan hinder och snabbt.
EnglishThese should not be a pre-condition, but I agree with those fellow MEPs who claim that they are required as a matter of urgency.
Det behöver inte vara ett villkor, men jag instämmer med de kolleger som säger att det finns ett stort behov för det.
EnglishThe resolution says that the decision on the accession of Cyprus will be taken without a political solution being a pre-condition.
I resolutionen står det att beslutet om Cyperns anslutning skall fattas utan att en politisk lösning måste vara en förutsättning.
EnglishIt wants to enforce the unilateral pre-condition that Cyprus become a Greek-speaking unified state, in which individual Turks are allowed to live.
Han anser också att det är överflödigt att de som tillhandahåller tjänster skall vara skyldiga att förse kunderna med information.
EnglishIt wants to enforce the unilateral pre-condition that Cyprus become a Greek-speaking unified state, in which individual Turks are allowed to live.
Man vill genomdriva den ensidiga förutsättningen att Cypern skall bli en grekiskspråkig enad stat, där enskilda turkar har rätt att bo.
EnglishThe pre-condition is, however, that they should offer high-quality education in an attempt to create centres of excellence within the academic world.
Det handlar då om att erbjuda undervisning av hög kvalitet, där man strävar efter att skapa forskningscentrum i universitetsvärlden.
EnglishEffective use of the structural and cohesion funds is a pre-condition for the growth of our economies and creation of jobs.
Effektiv användning av strukturfonderna och Sammanhållningsfonden är en nödvändig förutsättning för att uppnå tillväxt i våra ekonomier och skapa sysselsättning.
EnglishCompliance with EU legislation, such as regulations governing the environment and equal opportunities, is a pre-condition for project funding.
Efterlevnad av gemenskapslagstiftningen, som t.ex. förordningar med bestämmelser om miljö och jämställdhet, är ett villkor för projektfinansiering.
EnglishLike the rapporteur, I too welcome the Helsinki Council agreement not to make a solution to the division of the island a pre-condition for accession.
Liksom föredraganden välkomnar jag också överenskommelsen vid rådsmötet i Helsingfors att inte göra en lösning på uppdelningen av ön till ett förhandsvillkor för anslutningen.
EnglishWith regard to the idea of having a human rights assessment before the initialling - let us call it a kind of pre-condition - I would not be positive about this.
När det gäller idén om att genomföra en människorättslig bedömning före undertecknandet - låt oss kalla det en nödvändig förutsättning - är jag inte positiv till det.
EnglishAt the same time, the maximum amount of information the consumer can have about a product is a basic pre-condition for good decision making when choosing goods.
Samtidigt är mesta möjliga information om produkten en grundläggande förutsättning för att konsumenterna ska kunna fatta välgrundade beslut när de väljer vad de ska köpa.
EnglishWe must set this as a pre-condition, for if they are only given funding and are able to go back to shrouding women in burkas and confining them to the home, something is very wrong.
Vi måste göra detta till ett villkor, för om de endast får pengar och sedan återigen kan dölja sina kvinnor i slöjor, och förpassa dem till hem och spis, då är något helt fel.