"pre-conditions" translation into Swedish

EN

"pre-conditions" in Swedish

EN pre-conditions
volume_up
{plural}

You want to achieve this immediately, without any pre-conditions.
Ni vill åtgärda detta med en gång, utan att det finns några förutsättningar för det.
Man måste också skapa förutsättningar.
It was the Commission's opinion that not one applicant country at that time had entirely fulfilled all these pre-conditions.
Enligt kommissionen uppfyllde då inte något av ansökarländerna dessa i Köpenhamn fastställda förutsättningar.

Context sentences for "pre-conditions" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPre-conditions are important to consumers too.
Å andra sidan är förhandskraven viktiga för konsumenten.
EnglishIt is also, in my view, important that the pre-conditions for charging HGVs should be regulated at European level.
Det bör finnas ett system för att fastställa hur en avgift skall införas och administreras i en medlemsstat.
EnglishIt is important to further free up world trade but this should be accompanied by pre-conditions at world level.
Det är viktigt med en vidare avreglering av världshandeln, men det måste dock ställas upp villkor på världsnivå.
EnglishThere is enormous potential there too, provided we meet three pre-conditions which I will briefly outline for you.
Där har vi också väldigt många möjligheter om vi kan uppfylla tre förhandskrav. Jag skall helt kort sammanfatta dem.
EnglishAccordingly, our pre-conditions should in any event create equal access to national frequencies and infrastructures.
Med våra förhandskrav måste vi därför i alla fall skapa jämlik tillgång till nationella frekvenser och infrastrukturer.
EnglishAs some people here have mentioned in relation to the European arrest warrant, there should be pre-conditions attached to that.
Förutsatt att ni röstar för grönboken i morgon så kan jag garantera er, herr Turco, att rambeslutet har anlänt.
EnglishIt is also, in my view, important that the pre-conditions for charging HGVs should be regulated at European level.
Enligt min mening är det också viktigt att förutsättningarna för att ta ut avgifter för tunga godsfordon skall ges på EU-nivå.
EnglishAlthough housing is, and will always be, a national issue, the pre-conditions could be guaranteed at European level.
Fastän bostäder är och alltid kommer att vara en nationell angelägenhet borde förutsättningarna kunna garanteras på EU-nivå.
EnglishThe drafting of pre-conditions requires attention to both the supply and demand side of the communications market.
När vi ställer upp förhandskrav är det nödvändigt att stå öppen för både leverantörs- och kundsidan på kommunikationsmarknaden.
EnglishAs some people here have mentioned in relation to the European arrest warrant, there should be pre-conditions attached to that.
Som vissa har nämnt här när det gäller den europeiska arresteringsordern, så borde den åtföljas av förhandsvillkor.
EnglishThere is enormous potential there too, provided we meet three pre-conditions which I will briefly outline for you.
Det är en av de stora möjligheter som Europa har, men vid sidan av det spelar den digitala televisionen naturligtvis en viktig roll.
EnglishHowever, it is reasonable to accept different target dates for different countries because the pre-conditions are so different.
Däremot är det med tanke på förutsättningarna rimligt att godta att de olika länderna får olika måldatum att arbeta mot.
EnglishThe General Affairs Council has been given the task of drafting pre-conditions and measures required to achieve this goal.
Rådet (allmänna frågor) har givits i uppdrag att förbereda de förutsättningar och åtgärder som behövs för att uppnå målen i fråga.
EnglishWhat we are planning now is nothing more or less than the Europeanisation of the pre-European conditions in which our parliamentary work is conducted.
Det vi nu planerar är inget annat än en europeisering av de föreuropeiska förutsättningarna för arbetet i Europaparlamentet.
EnglishThe drafting of pre-conditions requires attention to both the supply and demand side of the communications market.
Vi måste därför inskränka oss till att ställa upp förhandskrav för framtida utvecklingar och föreslå åtgärder som kan träda i kraft när utvecklingarna dyker upp.
EnglishIt is not an unnecessary exercise to indicate the pre-conditions within which aviation should function, both in terms of space and the environment.
Det är ingen överflödig lyx att ange de förhandskrav inom vilka luftfarten måste fungera, både i rumsligt och miljötekniskt avseende.
EnglishThey have promised to complete the programme of work in time for traffic to get back to normal, pre-October 2001 conditions by June 2002.
De har åtagit sig att avsluta de aviserade arbetena i god tid, så att trafiken skall kunna fungera i juni 2002 som den gjorde före oktober 2001.
EnglishThe pre-conditions have not really been fulfilled there.
Det vore schizofrent om vi skulle begränsa upptagandet av nya medlemmar till just Kuba: där är förutättningarna verkligen inte uppfyllda.
EnglishHowever, sound pre-conditions to guarantee the return of these researchers are lacking in Europe, so that sometimes they prefer to stay in America.
Men det saknas goda grundvillkor i Europa för att dessa forskare skall kunna återvända, vilket leder till att de ibland hellre stannar kvar i Amerika.
EnglishFurthermore, the Treaty of Amsterdam, in article B cited above, does not set any pre-conditions for the abolition of controls of persons at internal borders.
Dessutom ställer Amsterdamfördraget, nämnda artikel B, inte upp några förberedelser för avskaffandet av personkontrollerna vid de inre gränserna.