"pre-eminent" translation into Swedish

EN

"pre-eminent" in Swedish

EN pre-eminent
volume_up
{adjective}

1. business

pre-eminent

Similar translations for "pre-eminent" in Swedish

pre-
Swedish
eminent adjective

Context sentences for "pre-eminent" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo, I think that will have a pre-eminent role in the next Lomé Convention.
Så jag tror det kommer att få en framträdande roll i nästa Lomékonvention.
EnglishThere are two pre-eminent problems, and the first of them is Turkey’s economic boycott of Armenia.
Det finns två överskuggande problem, och det första av dem är Turkiets ekonomiska bojkott av Armenien.
EnglishToday, though, systems of public aid are threatened by the thinking that makes the market pre-eminent over everything else.
Systemen med statligt stöd hotas emellertid i dag av idén om att marknaden råder över allt.
EnglishIn my view, Europe should be a pre-eminent example of the application of the principle that everyone is equal in the eyes of the law.
Jag anser att EU bör statuera exempel i tillämpningen av principen om att alla är lika inför lagen.
EnglishWe have heard the Council say on many occasions that it wants to ensure that Europe becomes pre-eminent in research.
Vi har hört rådet säga vid många tillfällen att det vill se till att Europa blir mest framträdande inom forskningen.
EnglishMoreover, the Commissioner pointed out that his departments had to tell some countries to send pre-eminent people.
Dessutom påpekade kommissionsledamoten att hans avdelningar var tvungna att tala om för vissa länder att de skulle skicka framstående personer.
English(HU) The protection of intellectual property rights is a pre-eminent goal, especially since this sector contributes 5-7% of Europe's GDP.
(HU) Skyddet av immateriella rättigheter är ett viktigt mål, särskilt på grund av att den här sektorn bidrar med 5-7 procent av EU:s BNP.
EnglishFor this reason, I consider the initiatives relating to structural funds to be of pre-eminent importance, and firmly support their acceptance without delay.
Därför anser jag att initiativen för strukturfonderna är särskilt viktiga, och jag stöder helhjärtat ett godkännande utan dröjsmål.
EnglishHis implication that NATO was no longer the pre-eminent vehicle for military defence is an issue which I feel needs to be further examined and about which I am concerned.
Hans slutsats att NATO inte längre är det viktigaste medlet för militärt försvar är en fråga som jag anser måste granskas närmare och som oroar mig.
EnglishHowever, with the evolution of dynamic networks with national scientific bodies and agencies, the authority will become pre-eminent on the European stage.
I och med att dynamiska nätverk utvecklas med nationella livsmedelssäkerhetsenheter och -organ kommer dock myndigheten att bli dominerande på den europeiska scenen.
EnglishI am, however, more concerned regarding animal welfare, which should not come before food safety, and regarding the pre-eminent role of the inspecting vet.
Jag är däremot mer orolig när det gäller djurens välfärd, som inte får överskugga livsmedelssäkerheten, och när det gäller veterinärinspektörens helt dominerande roll.
EnglishIn these circumstances, it is in large part the coherence and the unity of the United States that have guaranteed that country its pre-eminent position in this market of the future.
Under sådana omständigheter är det i synnerhet samstämmighet och enhet som har säkrat företräde åt Förenta staterna på denna framtidsmarknad.