"pre-school" translation into Swedish

EN

"pre-school" in Swedish

EN pre-school
volume_up
{noun}

pre-school (also: nursery school, preschool)
volume_up
förskola {comm. gen.}
Many people acquire their eating habits during their (pre-) school years and on by copying their parents.
Matvanorna formas ofta i förskolan och skolan samt genom den förebild som föräldrarna utgör.
We have to ensure that language learning in pre-school and primary school is effective, for that is where key attitudes towards languages and cultures are formed.
Vi måste se till att språkinlärning i förskola och grundskola är effektiv, för det är där de viktiga attityderna till språk och kulturer formas.
Anna has taught courses for engineering students (mathematical analysis, linear algebra etc) and teacher students (from pre-school to upper-secondary).
Anna har undervisat på kurser för teknologer (analys, linjär algebra osv) och blivande lärare (från förskolan till gymnasiet).
pre-school (also: kindergarten)

Similar translations for "pre-school" in Swedish

pre-
Swedish
school noun
to school verb
Swedish

Context sentences for "pre-school" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn almost all EU countries pre-school facilities have been closing down in recent years.
I så gott som alla EU-länder har förskoleinrättningar stängts på senare år.
EnglishHe asks the Member States to increase funding for pre-school education.
Han uppmanar medlemstaterna att öka finansieringen för förskoleutbildning.
EnglishPre-school facilities have been closing down because they are expensive to run.
Förskoleinrättningar har stängts eftersom de är dyra att driva.
EnglishCompany pre-school facilities practically do not exist any longer.
Företagsdrivna förskoleinrättningar finns praktiskt taget inte längre.
EnglishIn Norrköping, Fröbelinstitutet – Sweden’s first pre-school teacher school – was founded in 1902.
I Norrköping grundades Fröbelinstitutet – Sveriges första förskollärarutbildning – 1902.
EnglishFurthermore, the integration programmes designed for immigrants should exist even for pre-school pupils.
Det bör dessutom finnas assimileringsprogram för invandrare redan i förskoleåldern.
EnglishKerstin Löf studies the fourth semester of Pre-school Teacher Education at Luleå University of Technology.
Kerstin Löf läser fjärde terminen på Förskollärarprogrammet vid Luleå tekniska universitet.
EnglishMany people acquire their eating habits during their (pre-) school years and on by copying their parents.
Matvanorna formas ofta i förskolan och skolan samt genom den förebild som föräldrarna utgör.
EnglishWe should also give more consideration to children in pre-school institutions.
Vi bör också tänka på förskolebarnen.
EnglishIn order for mothers of young children to be able to return to work, we must build enough pre-school facilities.
Men vi glömmer bort att barn lär sig sina viktigaste sociala mönster under sina första tre år.
EnglishThis must start at pre-school and school age and then continue all the way through to vocational training.
Detta måste börja i förskolan och i skolåldern och sedan fortsätta hela vägen till yrkesutbildningen.
EnglishWe must therefore understand that the return on investments into pre-school education is the guarantee of future growth.
Vi måste därför förstå att en återgång till investeringar i förskoleutbildning är en garanti för framtida tillväxt.
EnglishI have long been an advocate of pre-school and primary education as essential for the personal development of every child.
Jag har länge talat varmt för förskole- och primärutbildning, som är centralt för varje barns personliga utveckling.
EnglishThe situation is quite different for children of pre-school age, of course, and here the Barcelona objectives are quite appropriate.
Situationen är helt annorlunda för barn i förskoleåldern, och här är Barcelonamålen naturligtvis helt lämpliga.
EnglishI see it, however, as an important contribution to the debate on common European aims and values in pre-school education.
Däremot ser jag det som ett viktigt bidrag till debatten om gemensamma europeiska mål och värderingar i förskoleutbildningen.
EnglishFurthermore, each child must have a guaranteed place at a crèche and at pre-school following the mother's return to work.
Dessutom måste varje barn ha en garanterad plats på ett daghem och i förskolan efter det att modern har återvänt till arbetet.
EnglishEfficiency must be promoted and emphasised from the pre-school level onwards, in schools and also in the vocational training system.
Effektivitet måste främjas och betonas från förskolenivå och framåt i skolorna och även i yrkesutbildningssystemet.
EnglishFinally, let me mention that Finland organised an open seminar on pre-school education towards the end of November in Helsinki.
Låt mig slutligen nämna att Finland anordnade ett öppet seminarium om förskoleutbildning i slutet av november i Helsingfors.
EnglishHigh quality pre-school education can bring us much closer to these objectives, perhaps more than we are willing to admit at the moment.
Förskoleverksamhet av hög kvalitet kan föra oss mycket närmare dessa mål, kanske i högre grad än vi för tillfället vill medge.
English(PT) One of the areas of education which is still lagging behind in certain European Union countries, in particular Portugal, is pre-school education.
(PT) Ett av de utbildningsområden som fortfarande släpar efter i vissa EU-länder - särskilt Portugal - är förskoleutbildningen.