"precarious" translation into Swedish

EN

"precarious" in Swedish

EN precarious
volume_up
{adjective}

1. general

precarious (also: awkward, chancy, doubtful, equivocal)
Therefore the legally precarious situation continues to exist.
Den rättsliga situationen är därför fortfarande osäker.
   It is evident that the funding of the Natura 2000 network is still very precarious.
   – Det är uppenbart att finansieringen av Natura 2000-nätverket alltjämt är mycket osäker.
All around it, the situation is precarious.
Runtom är situationen osäker.
precarious (also: agonising, bad, bungling, cheap)
volume_up
dålig {adj.}
Many of the young people dropping out of school come from rural areas and are forced to stop attending school by their precarious financial state.
Många ungdomar som slutar skolan i förtid kommer från landsbygden och tvingas hoppa av på grund av dålig ekonomi.

2. "insecure, awkward"

precarious
volume_up
prekär {adj.} (bekymmersam)
The economic situation remains extremely precarious.
Den ekonomiska situationen är fortfarande ytterligt prekär.
The situation is far too precarious to brook any delay in tackling this issue.
Situationen är alldeles för prekär för att medge fördröjningar med att ta itu med den här frågan.
Secondly, the situation is Macedonia is very precarious.
För det andra är det en mycket prekär situation som råder i Makedonien.

Synonyms (English) for "precarious":

precarious

Context sentences for "precarious" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI believe that precarious employment conditions must become a concern for Europe.
Jag anser att Europa måste ta itu med problemet osäkra anställningsförhållanden.
EnglishEurope's performers often live a very precarious existence at the best of times.
EU:s artister lever ofta under mycket osäkra villkor även under de bästa tider.
EnglishIn the case of Malta the situation is even more precarious because of sheer numbers.
För Maltas del gör enbart det stora antalet människor situationen ännu vanskligare.
English What is the Commission's position on precarious employment and all-in contracts?
 Hur ställer sig kommissionen till prekära arbetsförhållanden och all inclusive-avtal?
EnglishIt is true that she has ended this, but her health is in a very precarious state.
Även om hennes hungerstrejk nu har avbrutits lider hon av vacklade hälsa.
EnglishIt is still a precarious peace, which is demonstrated by this kidnapping.
En fred som fortfarande är en bristvara, något som kidnappningen är ett bevis på.
English. - Madam President, Burundi has been in a precarious state for a number of years.
författare. - (EN) Fru talman! Läget i Burundi har varit bekymmersamt i många år.
EnglishPolitical stability in the Balkans remains for the time being a precarious matter.
Politisk stabilitet på Balkan förblir tills vidare en oviss angelägenhet.
EnglishNo one should be pushed to take desperate measures because of their precarious situation.
Ingen bör kommenderas att vidta desperata åtgärder p.g.a. sin prekära situation.
EnglishThe package reflects a precarious political balance that I do not want to put at risk.
Paketet återspeglar en skör balans som jag inte vill riskera att få förstörd.
EnglishAs has already been mentioned, the refugees ' plight remains precarious.
Det har påpekats tidigare: Läget för flyktingarna är fortfarande bekymmersamt.
EnglishAs has already been mentioned, the refugees' plight remains precarious.
Det har påpekats tidigare: Läget för flyktingarna är fortfarande bekymmersamt.
EnglishIn my mind, the largest red flag warning for humanity that we are in a precarious situation.
Det är den största röda varningsflaggan- -som visar att situationen är riskabel.
EnglishAs we know, women are more likely to be in precarious jobs than men.
Som vi vet är det mer sannolikt att kvinnor har en otrygg anställning än män.
EnglishThe people of that country are facing an extremely difficult, precarious and cold situation.
Befolkningen i det landet befinner sig i ett ytterst svårt, prekärt och kallt läge.
EnglishThe Council is now on the ball in terms of correcting this precarious ethical situation.
Rådet är nu med på noterna när det gäller att rätta till denna prekära etiska situation.
EnglishIt is precarious because we depend on supplies of oil from unstable parts of the world.
Den är vansklig för att vi är beroende av oljeförsörjning från instabila delar av världen.
EnglishIt is too precarious at this stage to carve up responsibilities among different authorities.
Nu är det fortfarande för osäkert vilken myndighet som är ansvarig för vad.
EnglishThe majority of precarious jobs have always been taken by women.
Det är alltid kvinnor som i störst utsträckning har haft osäkra anställningar.
EnglishWomen working in precarious employment should also have the option of unionised protection.
Kvinnor med otrygga anställningsförhållanden bör även ha möjlighet till fackligt skydd.