"precautionary" translation into Swedish

EN

"precautionary" in Swedish

EN precautionary
volume_up
{adjective}

precautionary
Monitoring is being carried out and information on precautionary and sanitary measures is being provided to the population.
Övervakning genomförs och information om försiktighets- och sanitära åtgärder tillhandahålls till befolkningen.
A reassessment of the precautionary and safety measures regarding the production and use of blood products is underway.
Och just nu pågår en omvärdering av försiktighets- och säkerhetsåtgärderna i samband med tillverkning och användning av blodprodukter.
Another general principle is to supply the basis and the priorities for sustainable development and to apply the precautionary and substitution principles.
En annan övergripande princip är att ge grunden och prioriteringen för en hållbar utveckling och att tillämpa försiktighets- och substitutionsprincipen.
precautionary

Synonyms (English) for "precautionary":

precautionary

Context sentences for "precautionary" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn these circumstances, the precautionary principle must be adopted to the full.
Under dessa villkor måste försiktighetsprincipen användas så mycket som möjligt.
EnglishThe precautionary principle is no frivolous luxury; it is an absolute necessity.
Försiktighetsprincipen är ingen meningslös lyx; den är en absolut nödvändighet.
EnglishIt was a precautionary measure that the Government of Ireland decided to take.
Det var en försiktighetsåtgärd som den irländska regeringen beslutade att vidta.
EnglishThe Member States must also take appropriate precautionary steps in this regard.
Medlemsstaterna måste även vidta förebyggande åtgärder när det gäller detta.
EnglishThe report is based on an exaggerated interpretation of the precautionary principle.
Detta betänkande är grundat på en överdriven tolkning av försiktighetsprincipen.
EnglishThe precautionary principle is a very important tool in environmental legislation.
Försiktighetsprincipen är ett mycket viktigt instrument i miljölagstiftningen.
EnglishOut of precautionary considerations, it is useful to be clear about these substances.
Av försiktighetsskäl är det därför bra att vi skapar klarhet kring dessa ämnen.
EnglishApplying the precautionary principle does not, therefore, automatically imply a ban.
Att tillämpa försiktighetsprincipen medför därför inte automatiskt ett förbud.
EnglishIn those circumstances it is not appropriate to apply the precautionary principle.
Under dessa omständigheter är det inte lämpligt att tillämpa försiktighetsprincipen.
EnglishI fully agree that it is essential to uphold the precautionary principle.
Jag instämmer helt i att det är viktigt att vidmakthålla försiktighetsprincipen.
EnglishIn those situations, a safety margin is imposed as a precautionary measure.
I sådana situationer sörjer man av försiktighetsskäl för en säkerhetsmarginal.
EnglishThe precautionary principle does not look the same in our respective countries.
Försiktighetsprincipen ser inte ut på samma sätt i våra respektive länder.
EnglishThe precautionary principle has also been one of the most significant improvements.
Försiktighetsprincipen har också varit en av de viktigaste förbättringarna.
EnglishThe precautionary principle must be the guiding principle. There is no other way.
Försiktighetsprincipen måste vara ledstjärnan, det finns ingen annan väg.
EnglishLet me just finally address the issue of the precautionary principle you mentioned.
Låt mig slutligen tala om frågan om den försiktighetsprincip som ni nämnde.
EnglishUntil 2004, we should apply a precautionary principle in institutional matters.
Låt oss i väntan på 2004 tillämpa en institutionell försiktighetsprincip.
EnglishThis, too, will reinforce a precautionary approach when it comes to safety.
Även detta kommer att stärka försiktighetsprincipen när det gäller säkerhet.
EnglishTo gain consumer confidence we have to observe the precautionary principle.
Om man skall vinna konsumenternas förtroende måste man följa försiktighetsprincipen.
EnglishMrs Roth-Behrendt said that the precautionary principle has to be the right approach.
Roth-Behrendt sade att rätt förhållningssätt måste inbegripa försiktighetsprincipen.
EnglishWe must conclude that the precautionary principle did not prevail in this case.
Man måste konstatera att försiktighetsprincipen inte har fått styra här.