"preemptive" translation into Swedish

EN

"preemptive" in Swedish

EN preemptive
volume_up
{adjective}

preemptive
We want pre-emptive engagement, as Javier Solana calls it, instead of pre-emptive wars.
Vi vill ha förebyggande engagemang, som Javier Solana kallar det, i stället för förebyggande krig.
As Mr Rasmussen mentioned, it is also very important to see pre-emptive diplomacy.
Som Poul Nyrup Rasmussen nämnde är även den förebyggande diplomatin mycket viktig.
Pre-emptive wars lacking any legitimacy must become a thing of the past!
Förebyggande krig utan legitimitet får aldrig mer förekomma!
preemptive

Synonyms (English) for "preemptive":

preemptive

Context sentences for "preemptive" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPre-emptive warfare is no more use than the reintroduction of authoritarian structures.
Avskräckande krigföring är inte mer användbar än återinförandet av auktoritära strukturer.
EnglishRecent experiences have shown the value and effectiveness of a pre-emptive or preventative approach.
Aktuella undersökningar visar hur värdefullt och effektivt det är att förebygga.
EnglishThe tenants are most often elderly people, often also ill, who were not given the opportunity of pre-emptive purchase.
Hyresgästerna är oftast äldre och sjuka människor som inte fått erbjudande om förköp.
EnglishEver since the Second World War, history has been punctuated by unilateral pre-emptive interventions by the great powers.
Sedan andra världskriget har historien präglats av supermakternas ensidiga ingripanden i avskräckande syfte.
EnglishThis clearly reveals America’s mistrust and their unilateral practices, just as the pre-emptive war in Iraq did.
Amerikas misstro och ensidiga metoder avslöjas med all tydlighet, på samma sätt som det avskräckande kriget i Irak gjorde.
EnglishIt is also worth addressing some of the concerns which my fellow Member, Baroness Ludford, expressed about pre-emptive strikes.
Det kan också vara värt att beakta den oro min kollega Ludford gav uttryck för när det gäller ?preemptive strikes?.
EnglishIt is also worth addressing some of the concerns which my fellow Member, Baroness Ludford, expressed about pre-emptive strikes.
Det kan också vara värt att beakta den oro min kollega Ludford gav uttryck för när det gäller? preemptive strikes?.
EnglishNowhere in the world can we allow the idea of pre-emptive war on terror to take root, for it leads down a dead end.
Vi får inte tillåta att idén om ett avskräckande krig mot terrorismen får fäste någonstans i världen, för den leder inte någonstans.
EnglishThere is no longer any specific reference to the concept of pre-emptive war; only an allusion to it remains, in paragraph 92.
Det finns inte längre någon specifik hänvisning till begreppet föregripande krig, det kvarstår bara en anspelning i artikel 92.
EnglishLet us, then, have no pre-emptive judgments; let us, instead, simply list the questions to which we expect clear answers.
Låt oss alltså inte fälla några omdömen på förhand, utan i stället helt enkelt ställa de frågor på vilka vi förväntar oss tydliga svar.
EnglishI did not hear the Council make any condemnation of the war, a pre-emptive war that has trampled on centuries of human rights.
Jag hörde inga fördömanden av kriget från rådet, detta krig i avskräckande syfte som har trampat på århundraden av mänskliga rättigheter.
EnglishIn this regard, can the Commission tell us how much it is budgeting to spend on these presumptive and pre-emptive moves that it is taking?
Kan kommissionen berätta för oss hur mycket den budgeterar för de föregripande åtgärder som den vidtar enbart på grundval av antaganden?
EnglishThis Panel wanted to anchor a concept of pre-emptive war in the United Nations, and would have destroyed the basic idea of the United Nations in so doing.
Panelen ville förankra ett begrepp om föregripande krig i FN och om man hade gjort det hade man förstört grundtanken med FN.
EnglishWith this background of economic and social disaster, why is preventative vaccination not being carried out, instead of resorting to a pre-emptive cull?
Varför inför man inte skyddsvaccinering mot bakgrund av denna ekonomiska och sociala katastrof, utan att fördenskull slakta senare?
EnglishWe will shortly be discussing Iraq and the failure of the approach according to which international crises and conflicts can be resolved by pre-emptive strikes.
Vi kommer snart att diskutera Irak och misslyckandet för det förhållningssätt enligt vilket internationella kriser och konflikter kan lösas genom avskräckande anfall.
EnglishIn our dialogue with the United States we must not forget the death penalty in force in that country, CIA flights, the issue of passenger data, and pre-emptive war.
I vår dialog med Förenta staterna får vi inte glömma bort dödsstraffet som är i kraft i landet, CIA-flygningarna, frågan om uppgifter om passagerare och föregripande krig.
EnglishEurope can and must choose a different path to combat terrorism from that of the United States, with its lies, its arms race, its pre-emptive wars and its Guantanamo Bay.
Europa kan och måste välja en annan väg än Förenta staterna för att bekämpa terrorism, de med sina lögner, sin kapprustning, sina föregripande krig och sin Guantánamo Bay.
EnglishBut what incenses us most is that the American leadership has no compunction about advertising its highly dangerous position on a pre-emptive strike.
Det som emellertid är mest frustrerande är att Förenta staternas ledning inte har några som helst samvetsbetänkligheter mot att basunera ut detta ytterst farliga påstående om en föregripande attack.
EnglishIn the face of unilateralism and the return to the policy of pre-emptive war, the World Social Forum proposes global political and social mobilisation in favour of peace.
För att bemöta det unilaterala tänkandet och återgången till? det preventiva krigets politik?, föreslår Världssocialt forum en världsomfattande politisk och social mobilisering till förmån för fred.
EnglishThe European Parliament was broadly unanimous in supporting those states that rejected pre-emptive warfare as a means of conducting international policy and as a model for conflict resolution.
Den är följande: Europaparlamentet stödde enhälligt de stater som avvisade avskräckande krigföring som ett sätt att bedriva utrikespolitik och som en modell för konfliktlösning.