"preoccupied" translation into Swedish

EN

"preoccupied" in Swedish

EN preoccupied
volume_up
{adjective}

preoccupied (also: busy, engaged, tied up)
Everyone is surely too preoccupied with the relatively small amount.
Var och en är för upptagen med det relativt lilla beloppet.
Mr President, sometimes I feel that this House is so preoccupied with its own debates that it has lost sight of what is going on beyond its walls.
Ibland har jag en känsla av att denna kammare är så upptagen av sina egna debatter att den har förlorat det som pågår utanför dess väggar ur sikte.
It is the rapporteur’s opinion that the Commission has been too preoccupied with market mechanisms, instead of which it should have proposed some concrete action.
Föredraganden anser att kommissionen har varit alltför upptagen av marknadsmekanismerna och att den i stället borde ha föreslagit någon konkret åtgärd.
preoccupied (also: absent, absentminded, abstracted, dreamy)

Synonyms (English) for "preoccupied":

preoccupied

Context sentences for "preoccupied" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI mean, I'm working hard, but I guess I've just been a little preoccupied with things.
Jag menar, visst jobbar jag hårt, men jag har nog varit lite förströdd på sistone.
EnglishOur Parliament is preoccupied with the defence of human rights in the world.
Vårt parlament oroar sig för försvaret av mänskliga rättigheter i världen.
EnglishWe are so preoccupied with what we should demand of them and with what we can teach them.
Vi är så sysselsatta med vad vi skall kräva av dem och vad vi kan lära dem.
EnglishBecause society is preoccupied with what it perceives as my sex life.
Jo, för att samhället är fokuserat på vad det uppfattar som mitt sexliv.
EnglishThis matter has preoccupied us for a long time, too long in my opinion.
Frågan har redan hållit oss sysselsatta länge, för länge, tycker jag.
EnglishParliament's Transport Committee is very preoccupied with these matters.
Parlamentets transportutskott är mycket engagerat av dessa frågor.
EnglishSecond, we should start being preoccupied with the end result of those revolutionary movements.
För det andra bör vi börja bekymra oss om slutresultatet av dessa revolutionära rörelser.
EnglishDuring that time, Europe has been greatly preoccupied with its own organisation and enlargement.
Under denna tid har Europa varit mycket upptaget med sin egen organisation och utvidgning.
EnglishThe Fiori amendment is preoccupied with Europe' s own interests and is therefore wide of the mark.
I ändringsförslaget av Fiori märks endast den europeiska egennyttan och det hugger naturligtvis i sten.
EnglishWe are preoccupied by procedures and become involved in trifling matters, but the end goal escapes us.
Vi ägnar oss åt procedurfrågor och engagerar oss i oväsentligheter, men vi glömmer det slutliga målet.
EnglishWhy are we so preoccupied with the problem of patient mobility and yet disregard the mobility of physicians?
Varför är vi så upptagna av problemet med patientrörlighet samtidigt som vi bortser från läkarnas rörlighet?
EnglishIt would seem that some people were either preoccupied doing something else or we were not able to hear what was going on.
Det verkar som om några var upptagna med något annat eller inte kunde höra vad som försiggick.
EnglishAs my constituents are preoccupied by this issue, I would like to see it raised in our discussions in this House.
Eftersom detta är något som bekymrar mina väljare vill jag ta upp det till diskussion här i parlamentet.
EnglishIran is on our political agendas but the international community is mainly preoccupied with the nuclear challenge.
Iran står på våra politiska agendor, men det internationella samfundet oroar sig främst över kärnvapenfrågan.
EnglishIt is a subject that we will be increasingly preoccupied with in the fisheries sector as we search for new resources.
En fråga som i än högre grad kommer att sysselsätta oss även inom fiskeriområdet i sökandet efter nya resurser.
EnglishAfter all, China's representatives are most preoccupied with good press in the run-up to the 2008 Olympic Games in Beijing.
Kinas företrädare är ju mycket upptagna med att få bra betyg i pressen inför 2008 års olympiska spel i Peking.
EnglishI mention here in particular the provisions for the technical dialogue, an issue which has preoccupied us right from the start.
Jag vill här särskilt nämna bestämmelserna för den tekniska dialogen, ett tema som sysselsatt oss från början till slut.
EnglishSince the beginning of this Commission's term of office, as a Co-Chair, I have been very much preoccupied by Sri Lanka.
Ända sedan den här kommissionens mandatperiod inleddes har jag som vice ordförande varit starkt oroad över situationen i Sri Lanka.
EnglishIts founders are mainly preoccupied with what they call ‘the business community’ and by protecting this little world against ‘cyber crime’.
Dess grundare är i huvudsak inriktade på ”näringslivet” och att skydda denna lilla värld mot ”cyberbrottslighet”.
EnglishThe situation in Aceh has also preoccupied us for some time now and has also been the subject of EU démarches to the Indonesian authorities.
Situationen i Aceh har också oroat oss en tid nu, och den har också varit föremål för uppmaningar från EU till de indonesiska myndigheterna.