"prerequisite" translation into Swedish

EN

"prerequisite" in Swedish

EN prerequisite
volume_up
{noun}

1. general

prerequisite (also: basis, conditions, postulation, pre-requisite)
volume_up
förutsättning {comm. gen.}
   The right of ownership is a fundamental prerequisite of the market economy.
–Äganderätten är en grundläggande förutsättning för marknadsekonomin.
This is a prerequisite for the industry, not an obstacle that has to be overcome.
Detta är en förutsättning för näringen, inte ett hinder som måste övervinnas.
Cohesion policy is really a prerequisite for enlargement's success.
Sammanhållningspolitiken är rentav en förutsättning för utvidgningens framgång.
prerequisite
Ferry traffic is a necessary prerequisite for cooperation and exchange.
Färjetrafiken utgör en nödvändig förutsättning för samverkan och utbyte.
This is a prerequisite for building a European constitution.
Det är en nödvändig förutsättning för utvecklingen av en europeisk konstitution.
A prerequisite for this is good cost assessments.
En nödvändig förutsättning för detta är goda kostnadsanalyser.
prerequisite
That is a basic prerequisite of the market economy.
Detta är en grundförutsättning för marknadsekonomin.
The basic prerequisite of the common agricultural policy is a respect for the principle of subsidiarity.
Grundförutsättning för den gemensamma jordbrukspolitiken är att man respekterar subsidiaritetsprincipen.
Safe and well constructed roads are an important and basic prerequisite for preventing accidents.
Säkra och bra byggda vägar är en viktig grundförutsättning för att förhindra olyckor.

2. business

prerequisite (also: provision, reservation, tying)
prerequisite (also: condition, provision)
volume_up
betingelse {comm. gen.}

Synonyms (English) for "prerequisite":

prerequisite

Context sentences for "prerequisite" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor this reason, learning will be a fundamental prerequisite for all age groups.
Därför kommer lärandet av vara en grundläggande förutsättning för alla åldersgrupper.
EnglishIt is by far the most important prerequisite to get the peace process back on track.
Det är den allra viktigaste förutsättningen för att få igång fredsprocessen igen.
EnglishA better knowledge base is a prerequisite for further discussion of this matter.
Ett bättre kunskapsunderlag är en förutsättning för vidare diskussioner i denna fråga.
EnglishThe first such prerequisite is naturally what is referred to as cabotage.
Den första av dessa förutsättningar är naturligtvis det som man kallar cabotage.
EnglishThe first prerequisite for building confidence is for the conflict to be resolved.
Den första grundförutsättningen för att bygga upp förtroendet är att lösa konflikten.
EnglishA further prerequisite is that it must be interpreted in the same way by both parties.
En ytterligare förutsättning är att det måste tolkas på samma sätt av båda parter.
EnglishA healthy banking system is a prerequisite for a sustainable economic recovery.
Ett sunt banksystem är en nödvändig förutsättning för en hållbar ekonomisk återhämtning.
EnglishThe Stability and Growth Pact was created as a linking mechanism and as a prerequisite.
Stabilitets- och tillväxtpakten skapades som en koppling och som en förutsättning.
English   The right of ownership is a fundamental prerequisite of the market economy.
   .–Äganderätten är en grundläggande förutsättning för marknadsekonomin.
English. - Transparency of political institutions is a prerequisite for legitimacy.
Öppenhet i de politiska institutionerna är en förutsättning för legitimitet.
EnglishHealth is a prerequisite for a happy life and for a successful society.
Hälsa är en förutsättning för ett lyckligt liv och för ett framgångsrikt samhälle.
EnglishHowever, the prerequisite for this is that all the conditions laid down are fully met.
Förutsättningen för detta är dock att de uppställda villkoren uppfylls helt och fullt.
EnglishI would point out that this is also a prerequisite for the continuation of the negotiations.
Jag vill påpeka att detta också är en förutsättning för fortsatta förhandlingar.
English. - Transparency of political institutions is a prerequisite for legitimacy.
Öppenhet inom politiska institutioner är en förutsättning för legitimitet.
EnglishEnlargement must continue, with the prerequisite of meeting the Maastricht criteria.
Utvidgningen måste fortsätta, med villkoret att länderna uppfyller Maastrichtkriterierna.
EnglishCohesion policy is really a prerequisite for enlargement' s success.
Sammanhållningspolitiken är rentav en förutsättning för utvidgningens framgång.
EnglishThe prerequisite for this, however, is also that the European Union speaks with one voice.
Men förutsättningen för detta är också att Europeiska unionen uppträder enat.
EnglishI therefore believe that opening up the archives is an important prerequisite.
Därför anser jag att en viktig förutsättning är att arkiven öppnas.
EnglishThat involvement is the prerequisite for our cooperation in specific areas.
Engagemanget är ett villkor för vårt samarbete inom specifika områden.
EnglishIn some countries, it is even a prerequisite for future accession.
I vissa länder är detta till och med en förutsättning för framtida anslutning.