"prerequisites" translation into Swedish

EN

"prerequisites" in Swedish

EN prerequisites
volume_up
{plural}

Complementarity and coordination are important pre-requisites for creating synergy.
Komplementaritet och samordning är viktiga förutsättningar för synergieffekter.
Transparency and traceability in the work are necessary prerequisites.
Öppenhet och spårbarhet i arbetet är nödvändiga förutsättningar.
The corrected Berlin decision means that all the prerequisites for this are in place.
I och med det ändrade Berlin-beslutet finns också alla förutsättningar för att göra det.

Synonyms (English) for "prerequisite":

prerequisite

Context sentences for "prerequisites" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe quality of the school environment and teaching are prerequisites to efficiency.
En skolmiljö och undervisning av hög kvalitet är en förutsättning för effektivitet.
EnglishWhat are the prerequisites for successful action in the European Union?
Vilka är de nödvändiga förutsättningarna för att EU ska kunna agera framgångsrikt?
EnglishThe prerequisites are there, but this does not automatically mean that we will succeed.
Förutsättningarna finns, men det innebär inte per automatik att vi kommer att lyckas.
EnglishOne of the prerequisites for the functioning of democracy is participation.
En av förutsättningarna för att demokrati ska fungera är deltagande.
EnglishThe amendment has put in place the legal prerequisites for the integration of Slovakia.
Genom ändringen har man tillfört de rättsliga villkor som krävs för Slovakiens integration.
EnglishThe euro is a strong currency and there have to be prerequisites for that.
Euron är en stark valuta och det krävs vissa grundförutsättningar.
EnglishBefore starting the thesis you need to have the required prerequisites.
Innan du påbörjar examensarbetet ska förkunskaperna vara uppfyllda.
EnglishTransparency and traceability in the work are necessary prerequisites.
Öppenhet och spårbarhet i arbetet är nödvändiga förutsättningar.
EnglishEstonia has proud traditions and all the prerequisites of success.
Estland har stolta traditioner och alla förutsättningar att lyckas.
EnglishTransparency and openness, among other things, are the prerequisites for a reasonable Middle East policy.
Insyn och öppenhet är några av förutsättningarna för en rimlig Mellanösternpolitik.
EnglishWelfare and equality are the prerequisites for cutting crime.
Det som behövs för att minska brottsligheten är trygghet och jämlikhet.
EnglishFor that reason, it is important that the operating prerequisites of the observatory are safeguarded.
Därför är det viktigt att verksamhetsmöjligheterna för observationsorganet säkerställs.
EnglishYou have all the prerequisites to do it and I am sure you will.
Ni har alla förutsättningar för att göra det, och jag är säker på att ni kommer att göra det.
EnglishIt includes all our main prerequisites from a legal point of view.
Det tar upp alla våra centrala utgångspunkter i rättsfrågorna.
EnglishThere are a number of prerequisites for this partnership, however.
Men för ett sådant partnerskap måste många villkor uppfyllas.
EnglishI believe that the prerequisites for a successful EEAS are in place.
Jag anser att förutsättningarna för en framgångsrik europeisk avdelning för yttre åtgärder finns på plats.
EnglishWell, again, to be frank, all the prerequisites have been met on our side.
Även i detta sammanhang vill jag säga något helt öppet: sett från vår sida finns alla förutsättningar för handen.
EnglishThe prerequisites for growth in Europe are lower taxes, less regulation and more economic freedom.
Förutsättningarna för tillväxt i Europa är lägre skatter, färre föreskrifter och större ekonomisk frihet.
EnglishI think that is one of the most important prerequisites for the effective functioning of a new Commission.
Jag tror att det är ett av de viktigaste villkoren för att den nya kommissionen skall fungera bra.
EnglishThere is a series of other prerequisites that must be fulfilled.
Det finns en rad andra villkor som måste uppfyllas.