"prescribed" translation into Swedish

EN

"prescribed" in Swedish

EN prescribed
volume_up
{adjective}

prescribed (also: current, existing, prevalent)
prescribed (also: injunctive)
Also, has this been described in sufficient detail, so that Frontex can have the people and equipment available within the prescribed time?
Har detta dessutom beskrivits tillräckligt detaljerat, så att Frontex inom föreskriven tid kan få tillgång till den personal och den utrustning som behövs?

Synonyms (English) for "prescribed":

prescribed

Context sentences for "prescribed" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is therefore important to respect prescribed principles and standards.
Därför är det viktigt att de föreskrivna principerna och standarderna respekteras.
EnglishIt prescribed homeopathic remedies where major surgery is obviously needed.
Man föreskrev homeopatiska botemedel där det uppenbarligen behövs omfattande kirurgi.
EnglishA prescribed European regime must therefore lay down the line that we all have to follow.
De fastställda europeiska bestämmelserna är därför den linje vi alla måste följa.
EnglishFake medicines may have effects other than those of the tablets prescribed by the doctor.
Förfalskade läkemedel kan ha andra effekter än de tabletter som läkare skriver ut.
EnglishAround 50% of the antibiotics prescribed in Europe are used in veterinary medicine.
Omkring 50 procent av förskrivningen av antibiotika i Europa sker inom veterinärmedicin.
EnglishIt is also more in line with what is in actual fact prescribed by the Cartagena Protocol.
Det är också bättre i linje med vad Cartagenaprotokollet faktiskt föreskriver.
EnglishThe conditions now prescribed by the Commission are far too tough and far too difficult.
Villkoren som kommissionen ställer nu är alldeles för tunga och alldeles för svåra.
EnglishTherefore, the provisions regarding information about prescribed drugs need to be updated.
Bestämmelserna om information om receptbelagda läkemedel måste således uppdateras.
EnglishIn the EU we have prescribed exact limits for radiation which are lower than WHO standards.
I EU har man fastställt exakta strålningsgränser som är lägre än WHO: s normer.
EnglishTake your prescription with you if you are carrying prescribed medicines.
Om du har med dig receptbelagda läkemedel på resan, ta också med recepten.
EnglishIn the EU we have prescribed exact limits for radiation which are lower than WHO standards.
I EU har man fastställt exakta strålningsgränser som är lägre än WHO:s normer.
EnglishIn other words, the Commission is not at liberty to exceed the prescribed limit.
Det innebär att kommissionen saknar möjlighet att gå utanför dessa.
EnglishAlthough these substances are prescribed for use in animals, they affect both humans and animals.
Trots att dessa medel förskrivs till djur påverkar de både människor och djur.
EnglishRitalin is the most widely prescribed drug for children in the US.
Ritalin är den medicin som i störst utsträckning skrivs ut åt barn i Förenta staterna.
EnglishWe know that there are plenty of projects, but ever stricter criteria are being prescribed.
Vi vet att det finns tillräckligt med projekt, men man inför hela tiden strängare normer.
EnglishIt is your absolute right, but a request should have been tabled within the prescribed time.
Det är er absoluta rättighet, men en begäran skulle ha lagts fram inom den föreskrivna tiden.
EnglishThese two directives prescribed the general structures of the system.
Dessa två direktiv innehåller de allmänna reglerna för systemet.
EnglishI am in the chair today, and I always endeavour to apply the Rules of Procedure as prescribed.
Det är jag som är talman i dag, och jag försöker alltid att tillämpa arbetsordningen korrekt.
EnglishHere, it is prescribed that the Commission is to compose a legal framework for environmental agreements.
Däri föreskrivs att kommissionen skall sammanställa en rättslig ram för miljöavtal.
EnglishThere has been a great deal of debate about whether material-specific targets should be prescribed or not.
Det har diskuterats ingående om målen skall vara materialspecifika eller inte.