"prescription" translation into Swedish

EN

"prescription" in Swedish

EN prescription
volume_up
{noun}

1. general

prescription (also: cure, healer, remedy)
It must be used by the Commission and, as the committee emphasises, by Member States and by this House as a charter for change, a prescription for cure.
Det är därför den måste användas av kommissionen och - som kommittén betonar - av medlemsstaterna och denna kammare som ett medel till förändring eller som ett botemedel.
prescription (also: charge, injunction)
However, the fact that at European level no specific prescription is given does not automatically allow car owners to replace the tyres with the model they wish.
Det faktum att det inte finns något särskilt åläggande på europeisk nivå innebär dock inte att bilägare automatiskt skulle ha rätt att ersätta däcken med den modell de önskar.
prescription
prescription
volume_up
ordinering {comm. gen.}
prescription
volume_up
förskrivning {comm. gen.}
I believe that the EU has an extremely important role to play here, to disseminate different ways of working successfully to combat this kind of excessive prescription.
Jag tycker att EU här har en väldigt viktig uppgift att sprida olika sätt att arbeta framgångsrikt mot denna alltför omfattande förskrivning.

2. medicine

prescription
In my country nicotine replacement therapy is only available by medical prescription.
I mitt hemland finns nikotinersättningsprodukter bara tillgängliga genom recept.
This is the prescription which is being given consistently to every patient.
Detta recept ges konsekvent till alla patienter.
Food supplements are only available on prescription and at the chemist.
Kosttillskott kan endast får mot recept och då enbart i apoteket.
prescription (also: medication, mixture, physic)
volume_up
medicin {comm. gen.}
In the USA, advertising for prescription medicines has been decontrolled for the past five years.
I Förenta staterna är det sedan fem år tillbaka tillåtet med reklam för receptbelagda mediciner.
He made an accurate diagnosis of the situation, but a diagnosis without a prescription for medication does not work.
Han diagnostiserade situationen helt korrekt, men en diagnos utan ett recept på rätt medicin hjälper inte.
We should allow Mr Fourçans ' prescription for a sound economic policy to form the basis of the medicine the European labour market needs.
Låt Fourçans grundläggande recept för en sund ekonomisk politik vara basen i den medicin som europeisk arbetsmarknad behöver.
prescription
volume_up
ordination {comm. gen.}
It was a very informative event entitled 'Prescription for a healthy planet'.
Det var en mycket informativ sammankomst under rubriken ”Ordination för en hälsosam planet”.
Thirdly, Africa must apply its own prescriptions, and by that I am referring, in particular, to the diagnosis provided by NEPAD.
För det tredje måste Afrika skriva ut sina egna ordinationer, och då tänker jag särskilt på den diagnos som NEPAD har ställt.

3. business

prescription (also: tradition)
volume_up
hävd {comm. gen.}

Synonyms (English) for "prescription":

prescription

Context sentences for "prescription" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is very closely linked to prescription, which is not dealt with in the report.
Det är mycket nära förknippat med preskription, vilket inte behandlas i betänkandet.
EnglishIn my country nicotine replacement therapy is only available by medical prescription.
I mitt hemland finns nikotinersättningsprodukter bara tillgängliga genom recept.
EnglishParagraph 17 on prescription will have a serious and negative impact on the process.
Åläggandet i punkt 17 kommer att ha allvarliga och negativa följder för processen.
EnglishOnly the tonnage specified on the official prescription should be manufactured.
Endast det tonnage som anges i den officiella ordinationen får framställas.
EnglishTherefore, information about prescription medicines should be regulated strictly.
Därför bör information om receptbelagda läkemedel vara strikt reglerad.
EnglishWe have laid down tighter controls on prescription medicine as a first step.
Vi har beslutat om strängare kontroller av receptbelagda läkemedel som ett första steg.
EnglishA prescription delivered by a doctor in your country is valid in all EU countries.
Ett läkemedelsrecept som en läkare i ditt hemland har skrivit ut gäller i alla EU-länder.
EnglishThere is also a need for the system not to be restricted just to prescription medicines.
Det behövs också ett system som inte enbart gäller receptbelagda läkemedel.
EnglishTake your prescription with you if you are carrying prescribed medicines.
Om du har med dig receptbelagda läkemedel på resan, ta också med recepten.
EnglishThis was achieved by a ban on direct consumer advertising for prescription-only medicines.
Detta uppnåddes genom förbud mot direkt konsumentreklam för receptbelagda läkemedel.
EnglishIt was a very informative event entitled 'Prescription for a healthy planet'.
Det var en mycket informativ sammankomst under rubriken ”Ordination för en hälsosam planet”.
EnglishAdvertising of prescription-only medicines is banned within the European Union, and remains so.
Det är och förblir förbjudet att göra reklam för receptbelagda humanläkemedel i EU.
EnglishThe prescription of the International Monetary Fund and of the western European banks.
Påbudet från Internationella valutafonden och västeuropeiska banker.
EnglishThese publications are not allowed to contain advertising for prescription-only medicines.
Tidskrifterna får inte innehålla reklam för receptbelagda läkemedel.
EnglishFood supplements are only available on prescription and at the chemist.
Kosttillskott kan endast får mot recept och då enbart i apoteket.
EnglishPrescription medicines are not like ordinary consumer goods.
Receptbelagda läkemedel kan inte jämställas med vanliga konsumtionsvaror.
EnglishPatients should have better access to good quality information on prescription-only medicines.
Patienterna bör få bättre tillgång till högkvalitativ information om receptbelagda läkemedel.
EnglishI do not want to see advertisements for prescription pharmaceutical products.
Jag vill inte se reklam för receptbelagda läkemedel.
EnglishI-I need my prescription, my little blue pills so I'm gonna... go and get them.
Jag behöver mina små blå tabletter och hämtar dem.
EnglishI can share to some extent both the diagnosis and the prescription.
Jag kan till viss del instämma i både diagnosen och receptet.