"prescriptive" translation into Swedish

EN

"prescriptive" in Swedish

EN prescriptive
volume_up
{adjective}

  1. grammar
  2. other

1. grammar

prescriptive
volume_up
normativ {adj.} [gram.]
I would prefer to be less prescriptive in terms of deadlines.
Jag vill helst vara mindre normativ när det gäller tidsgränser.
This will bring about a new legislative complexity and a prescriptive pollution.
Det kommer att medföra en ny rättslig komplexitet och en normativ förorening.
This recommendation by the European Parliament is over-prescriptive at the EU level.
Denna rekommendation av Europaparlamentet är alltför normativ på EU-nivå.

2. other

prescriptive
This list is, however, neither exhaustive nor prescriptive.
Denna förteckning är emellertid vare sig fullständig eller föreskrivande.
It is certainly now much less prescriptive, which is good.
Det är verkligen mycket mindre föreskrivande nu, vilket är bra.
The view of Member States, that it was too prescriptive, came to be shared by many Members of this Parliament.
Medlemsstaternas åsikt, att den var alltför föreskrivande, kom att delas av många ledamöter i detta parlament.
prescriptive (also: traditional)

Synonyms (English) for "prescriptive":

prescriptive
English
prescript
English

Context sentences for "prescriptive" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis recommendation by the European Parliament is over-prescriptive at the EU level.
Denna rekommendation av Europaparlamentet är alltför normativ på EU-nivå.
EnglishWe want to have an exchange of good practice, but we do not to be prescriptive.
Vi vill ha ett utbyte av god praxis, men vi vill inte vara normativa.
EnglishWe need to avoid being over-prescriptive and interfering in citizens' day-to-day lives.
Vi måste undvika att vara allt för dogmatiska och blanda oss i medborgarnas vardagsliv.
EnglishOn the other hand, the business plans should not be over prescriptive at this stage.
Å andra sidan bör föreskrifterna om affärsplanerna inte vara alltför detaljerade i detta skede.
EnglishSimilarly, we must reject the second half of Amendment No 16 which is over-prescriptive.
På liknande sätt måste vi avvisa den andra delen av ändringsförslag 16 som är överreglerande.
EnglishThirdly and finally, why is this proposal so over-prescriptive?
För det tredje och sista, varför är detta förslag så överdrivet detaljerat?
EnglishOtherwise, we will have to abstain, because the original text is too prescriptive.
Annars måste vi lägga ned vår röst, eftersom den ursprungliga texten ger alltför stränga föreskrifter.
EnglishLet us not be over-prescriptive in directing how Member States get there.
Vi får inte i detalj reglera hur medlemsstaterna ska nå dit.
EnglishIn relation to the main issues, we do not need a prescriptive envelope.
När det gäller huvudfrågorna behöver vi ingen bruksanvisning.
EnglishI have great sympathy with the view that Community legislation should not be over-prescriptive.
Jag känner stor sympati för åsikten att gemenskapens lagstiftning inte bör vara överreglerande.
EnglishHowever, the report is overly prescriptive in what it asks of Member States in this area.
Betänkandet är dock överdrivet preskriptivt när det gäller vad medlemsstaterna bör göra på detta område.
EnglishOver-prescriptive legislation can turn them into a barrier.
En alltför detaljerad lagstiftning kan göra dem till ett hinder.
EnglishIn its raw original form, it called for more prescriptive EU legislation in many areas.
I dess obearbetade ursprungliga form innehöll det krav på mer normativ gemenskapslagstiftning på många områden.
EnglishLet us not have too many prescriptive amendments but, rather, get this scheme accepted.
Låt oss se till att inte ha alltför många ändringsförslag med föreskrifter, utan att vi i stället godkänner programmet.
EnglishThe UK nuclear regulatory system is largely non-prescriptive.
Den brittiska kärnkraftsregleringen är icke-normativ.
EnglishHowever, we believe that this report is overly-prescriptive and heavy-handed in its approach and conclusions.
Vi anser dock att betänkandet är alltför normativt och hårdhänt i sin inställning och sina slutsatser.
EnglishBy definition, this tool can be indicative or prescriptive, and it cannot be too specific.
Detta verktyg kan per definition varken användas vägvisande eller preskriptivt, lika lite som det får vara för specifikt.
EnglishWe are generous, too, when it comes to infrastructure and adopt very comprehensive prescriptive measures here.
Vi är också generösa när det gäller infrastruktur och antar mycket övergripande förskrivande åtgärder.
EnglishWe are not prescriptive in the manner of achieving this.
Vi ställer inga villkor för hur detta skall uppnås.
EnglishIt is overly prescriptive and lacks flexibility.
Den är alltför normativ och saknar flexibilitet.