EN present
volume_up
{noun}

present (also: gift, party favors, prezzie)
volume_up
present {comm. gen.}
Tourists who are delayed for an hour would get a present of a hundred guilders!
Turister som blir en timme försenade får hundra gulden i present!
The Austrian extreme right has been gifted an unwarranted present.
Den österrikiska extremhögern har fått en oförtjänt present.
I wanted to make sure that it can be returned in the form of a small present.
Jag ville se till att det kan lämnas vidare som en liten present.
present (also: bounty, donation, gift, handout)
volume_up
gåva {comm. gen.}
That would be a fantastic present for the 1 July, Mr Vondra.
Det skulle vara en fantastisk gåva till den 1 juli, herr Vondra.
The war is a present to us from law-abiding Europe, your Europe.
Kriget är det laglydiga Europas, ert Europas, gåva till oss.
Please believe me that the decision to increase visa fees is an excellent present for the Lukashenka regime which discounts this politically.
Jag ber er att tro mig när jag säger att beslutet att höja visumavgifterna är en enastående gåva till Lukasjenkas regim, som slår mynt av det politiskt.
present (also: buffet, cupboard, gift, sideboard)
volume_up
skänk {comm. gen.}

Synonyms (English) for "present":

present

Synonyms (Swedish) for "present":

present
Swedish

Context sentences for "present" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor the present, the ball will soon be in the court of the national governments.
För ögonblicket har bollen mycket snabbt hamnat hos de nationella statsmakterna.
EnglishMr President, in yesterday's minutes I am omitted from the list of those present.
Herr ordförande, i gårdagens protokoll finns jag inte upptagen på närvarolistan.
EnglishIt must be adapted to take account of present circumstances and future markets.
Den måste anpassas så att aktuella förhållanden och framtida marknader beaktas.
EnglishWe call on the Commission to present the conclusions of the thematic conferences.
Vi uppmanar kommissionen att sprida resultaten från de tematiska konferenserna.
EnglishIt corrects most of the problems from which the present Treaty of Nice suffers.
Det syftar till att korrigera flertalet problem med det befintliga Nicefördraget.
EnglishArticle 23 therefore reflects Chinese Communist paranoia, both past and present.
Artikel 23 återspeglar sålunda gårdagens och dagens kommunistiska paranoia i Kina.
EnglishToo many people are excluded at the present time, in our own European world too.
Det finns i dag för många som är utestängda, även i vår egen europeiska värld.
EnglishThis was not present in the common position and was not supported by my group.
Det fanns inte med i den gemensamma ståndpunkten och fick inte stöd av min grupp.
EnglishThe Treaty of Lisbon has not yet entered into force, but it is here, and present.
Lissabonfördraget har ännu inte trätt i kraft, men det är på plats. Herr minister!
EnglishAt present there is much despondency, even despair in certain areas of research.
I dag finns stor misströstan, till och med förtvivlan inom vissa forskningsområden.
EnglishOur forests do not present the same biodiversity as the forests in southern Europe.
Våra skogar uppvisar inte samma biologiska mångfald som skogarna i södra Europa.
EnglishAt present, the prosecuting authorities have no independence from the executive.
Idag är inte åklagarna självständiga i förhållande till den politiska makten.
EnglishI voted in favour of the present report, which was not adopted in the final vote.
Jag röstade för detta betänkande, som inte antogs i den slutliga omröstningen.
EnglishMr President, our group has decided against supporting the present resolution.
Herr talman! Vår grupp har beslutat att inte stödja den framlagda resolutionen.
EnglishBricks, petrol bombs, pipe bombs and gunfire have been an ever-present reality.
Tegelstenar, bensinbomber, rörbomber och skottlossning har tillhört vardagen.
EnglishI have to ask: why are Russian army units still present in the village of Pereva?
Jag måste fråga: varför finns det fortfarande ryska arméenheter i byn Pereva?
EnglishClearly, our present and future environmental problems must be solved at all levels.
Det är klart att vår tids och framtidens miljöfrågor måste lösas på alla nivåer.
EnglishThe Council will continue to present itself very clearly to the Turkish government.
Rådet kommer att fortsätta att vara mycket tydligt mot den turkiska regeringen.
EnglishIt is good that, in establishing the present regulations, we can also be flexible.
Herr talman, det är positivt att vi i denna reglering också kan vara flexibla.
EnglishFirst, the Union will operate within a broader field of activity than at present.
För det första kommer unionen att verka inom ett bredare arbetsfält än i dag.