"principal" translation into Swedish

EN

"principal" in Swedish

SV

"principal" in English

volume_up
principal {comm. gen.}
EN

principal {noun}

volume_up
1. finance
These are two of the principal challenges for the Lisbon Summit.
Vi bör i framtiden satsa på forskning och utveckling och på det mänskliga kapitalet.
The fourth is repayments of principal and/or late payment interest and whether they were set off, and clearance of non-recoverable amounts of VAT.
Den fjärde gäller återbetalningar av ränta på kapital och/eller dröjsmålsränta och huruvida de varit föremål för kvittning, samt en granskning av icke återbetalningsbara momsbelopp.
2. law
principal
Luleå University of Technology (LTU) is the principal of SFC where also  KTH, Chalmers and Energy Technology Center (ETC) have significant roles.
Luleå tekniska universitet (LTU) är huvudman för SFC där även KTH, Chalmers och Energitekniskt Centrum (ETC) har betydande roller.
3. theatre
principal
4. business
principal (also: employer)
Competition must not be pursued at the expense of the environment, and so it is perfectly clear that public principals must require the maintenance of high environmental standards.
Därför är det helt klart att offentliga uppdragsgivare måste kräva att det iakttas höga miljönormer.
5. other
Tack så mycket, rektor Powers.
The principal of that school was earning the equivalent of EUR 150 per month.
Rektorn för den skolan tjänade motsvarande 150 EUR i månaden.
principal (also: chief, controller, director, employer)
volume_up
chef {comm. gen.}
principal (also: employer)
Competition must not be pursued at the expense of the environment, and so it is perfectly clear that public principals must require the maintenance of high environmental standards.
Därför är det helt klart att offentliga uppdragsgivare måste kräva att det iakttas höga miljönormer.
6. "of power of attorney"
principal (also: donor, grantor)
7. music: "orchestra"
principal
volume_up
solist {comm. gen.} (i orkesterstämma)
SV

principal {common gender}

volume_up
1. music
principal

Context sentences for "principal" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe EU must increasingly come to be the principal driver in building world peace.
EU måste bli en allt starkare drivkraft när det gäller att skapa fred i världen.
EnglishThe above points reflect the principal areas emerging from my own consultations.
Ovanstående punkter avser de huvudområden som kom fram under mina egna samråd.
EnglishThe'shortest route principal'should be secondary to the'safest route principle '.
Den " kortaste huvudvägen " måste vara sekundärt till den " säkraste huvudvägen ".
EnglishMr Mitchell, price stability is laid down in the Treaty as the principal mandate.
Herr Mitchell! Prisstabilitet har fastställts som huvuduppgiften i fördraget.
EnglishThe 'shortest route principal' should be secondary to the 'safest route principle' .
Den "kortaste huvudvägen" måste vara sekundärt till den "säkraste huvudvägen".
EnglishThe principal causes of the changes in costs over recent years are well-known.
De huvudsakliga skälen till kostnadsförändringarna under de senaste åren är välkända.
EnglishInformation is the raw material, the principal fuel, of the system of democracy.
Information är det demokratiska systemets råmaterial, dess huvudbränsle.
EnglishMr President, the Verts/ALE Group supports the principal ideas in Mr Catania’s report.
Verts/ALE-gruppen stöder de huvudsakliga idéerna i Giusto Catanias betänkande.
EnglishMr President, the Verts/ ALE Group supports the principal ideas in Mr Catania’ s report.
Verts / ALE-gruppen stöder de huvudsakliga idéerna i Giusto Catanias betänkande.
EnglishThe principal difference between us is the level of agricultural development.
Den huvudsakliga skillnaden mellan oss är nivån på jordbruksutvecklingen.
EnglishOne of the principal objectives of this programme is to promote linguistic diversity.
Ett av de centrala målen för detta program är att främja språklig mångfald.
EnglishIt is the Member States which have the principal responsibility for competitiveness.
Det är medlemsstaterna som har det huvudsakliga ansvaret för konkurrensen.
EnglishIts principal source of income is tourism, and of that it is currently deprived.
Det är för närvarande berövat sin huvudsakliga inkomstkälla, turismen.
EnglishAllow me to draw your attention to the three principal elements of the proposal.
Tillåt mig att fästa er uppmärksamhet på förslagets tre huvudelement.
EnglishThis is also the principal mission assigned to the European system of central banks.
Detta är även den huvudsakliga uppgift som centralbankernas europeiska system erhållit.
EnglishThey are one of the principal points of the action plan on simplification.
De utgör en av de huvudsakliga punkterna i handlingsplanen för förenkling.
EnglishWe are the world’s principal exporter and the main market for the rest of the world.
Vi är världens största exportområde och huvudmarknad för övriga världen.
EnglishIn the proposal on electronic commerce the country of origin is the principal component.
I förslaget om elektronisk handel är ursprungslandet den huvudsakliga beståndsdelen.
EnglishBut something tells me that this is not the principal aim of Odysseus.
Men något säger mig att det inte är den viktigaste målsättningen med Odysseus.
EnglishThat is the objective, our central concern and principal aim of our regulation.
Det är målet, den bärande tanken och huvudsyftet med vår förordning.