"prior to" translation into Swedish

EN

"prior to" in Swedish

SV

EN prior to
volume_up
{adverb}

1. "before"

prior to (also: ahead)
volume_up
före {adv.}
Not prior to every individual vote but prior to the vote.
Inte före varje individuell omröstning utan före omröstningen.
I would ask the Bureau to issue that statement prior to the part-session in April.
Jag ber presidiet utfärda denna förklaring före sammanträdesperioden i april.
Sadly, the fears we had prior to the Barcelona Council can now be confirmed.
I dag kan vi tyvärr bekräfta de farhågor som vi hade före toppmötet i Barcelona.

Similar translations for "prior to" in Swedish

prior noun
prior adjective
to preposition
Swedish
to particle

Context sentences for "prior to" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, ladies and gentlemen, the prior question has not been dealt with.
Herr ordförande, mina kära kolleger! Den tidigare frågan har inte behandlats.
EnglishPrior to the vote in our committee we received strong external representations.
Inför omröstningen i utskottet utsattes vi för starka påtryckningar utifrån.
EnglishYou have to put your name down beforehand, prior to the explanations of vote.
Ni måste skriva era namn på listan i förväg, innan röstförklaringarna börjar.
EnglishPrior to its creation, many of us wanted the Court to have a preventative role.
Innan den inrättades ville många av oss att domstolen skulle få en förebyggande roll.
EnglishThe Feira Summit was in many ways an interim meeting prior to the French Presidency.
Mötet i Feira var på många sätt ett mellanmöte inför det franska ordförandeskapet.
EnglishThis cannot, however, occur without good prior conditions for education and learning.
Detta kan dock inte ske utan goda förutsättningar för utbildning och lärande.
EnglishThe first harsh criticism of the media law was made prior to the adoption of the law.
Den första skarpa kritiken mot medielagen kom innan lagen ens hade antagits.
EnglishThus I believe that this prior authorisation should be the rule rather than the exception.
Följaktligen anser jag att förhandstillstånd bör bara regel snarare än undantag.
EnglishIt did not even accept the system of prior authorisation for service providers.
I avtalet accepterades inte ens systemet med godkännande av tjänsteleverantörer i förväg.
EnglishRespect for human rights is a prior condition for the maintenance of our agreements.
Respekten för mänskliga rättigheter är en förutsättning för att våra avtal skall gälla.
EnglishThe Commission did not come up to expectations in the years prior to that.
Kommissionen kommer inte att leva upp till förväntningarna nästa år heller.
EnglishIn a way, every meeting prior to Johannesburg is the cause of ever increasing depression.
På något sätt blir man mer och mer deprimerad efter varje möte inför Johannesburg.
EnglishIt is vital to know exactly when conditions should be subject to prior authorisation.
Det är mycket viktigt att få reda på exakta villkor för förhandstillstånd.
EnglishI recall a heated debate in Poland prior to the general election of October 2007.
Jag minns en upphetsad diskussion i Polen inför valet i oktober 2007.
EnglishPrior to the introduction of the euro, public budgets tended to be the preserve of experts.
Innan euron infördes tenderade offentliga budgetar att vara förbehållna experter.
EnglishMy instinct is that, for in-patient hospital care, it is fair to have prior authorisation.
Min känsla säger att det är rättvist att ha förhandstillstånd för sjukhusvistelse.
EnglishPrior to this discussion, a letter was sent out by supporters of the old monopolies.
Det har inför denna debatt skickats ut ett brev från förespråkarna för fortsatt monopol.
EnglishRecall, if you will, the debate that we had here last year prior to Copenhagen.
Försök att erinra er debatten vi hade här förra året inför Köpenhamn.
EnglishWe have also widely extended the possibility for prior notice of controls.
Vi har även avsevärt utökat möjligheten att anmäla kontroller på förhand.
EnglishHowever, such prior authorisation must not be used to limit patient choice.
Sådana förhandstillstånd får dock inte användas för att begränsa patienternas valfrihet.