"to proceed" translation into Swedish

EN

"to proceed" in Swedish

EN to proceed
volume_up
[proceeded|proceeded] {verb}

Does the Commission intend to proceed with the question of marked salmon?
Avser kommissionen att vidare med frågan om fenklippta laxar?
This means that we must proceed on the basis of the precautionary principle.
Det betyder att vi måste vidare på grundval av försiktighetsprincipen.
We will interrupt the debate at this point to proceed to the votes.
Jag förklarar debatten avslutad för att vidare till omröstningen.
The decision to proceed in 2007, with appropriate provisos, is the right one.
Beslutat att fortsätta under 2007, med lämpliga reservationer, är det rätta.
For this reason, it is my decision that the vote on this report will proceed.
Jag beslutar därför att omröstningen om detta betänkande ska fortsätta.
The question is how the Barcelona process will proceed in coming years.
Frågan är hur Barcelonaprocessen kommer att fortsätta under kommande år.
Does the Council intend to proceed to shape the policy in question?
Har rådet för avsikt att börja utforma politiken i fråga?
I think that we can proceed to the vote.
Jag tror att vi kan börja med omröstningen.
Vi kan således börja att rösta.
We shall therefore proceed to the vote on these technical amendments.
Vi kommer därför att övergå till omröstningen om dessa tekniska ändringsförslag.
We shall now proceed to the speeches, which must not last longer than one minute.
Vi ska nu övergå till anförandena som får vara högst en minut långa.
We shall now proceed to the item on the state of progress of the negotiations of the financial perspective.
– Vi ska nu övergå till frågan om läget i förhandlingarna om budgetplanen.
They should proceed with their internal reforms and find solutions for their very difficult problems.
De bör fullfölja sina inre reformer och finna lösningar på sina mycket svåra problem.
This means that the criteria are key; they will determine whether Turkey can proceed to accession.
Det betyder att Köpenhamnskriterierna är centrala, de kommer att avgöra om Turkiet kan fullfölja anslutningsprocessen.
Therefore if we are genuinely interested in the competitiveness and good functioning of Europe's economy, we have to proceed with this directive.
Om vi verkligen är intresserade av den europeiska ekonomins konkurrenskraft och funktion, måste vi därför fullfölja det här direktivet.
to proceed (also: to go on)
The real challenge is to make them proceed at a good pace and with the necessary energy and ambition.
Den verkliga utmaningen ligger i att få dem att fortgå snabbt och med den nödvändiga energin och ambitionsnivån.
The negotiating process towards Turkey’s accession to the EU should proceed in the usual way and should observe clear and objective rules.
Förhandlingsprocessen för Turkiets anslutning till EU bör fortgå på samma sätt som vanligt och den bör ha klara och objektiva regler.
We call upon the governments of the Member States, and especially the Greek Government, not to proceed with this measure, and to make use of the scope already available to them.
Vi uppmanar regeringarna i medlemsstaterna, och särskilt den grekiska regeringen, att inte fortgå med denna åtgärd, och att använda den räckvidd som redan finns tillgänglig.
to proceed (also: to go on, to run, to be in progress)
The project was allowed to proceed much too far before the risks to the environment were taken into consideration.
Projektet fick pågå alldeles för länge innan riskerna för miljön togs i beaktande.
to proceed (also: to head, to start, to strike, to venture)
to proceed (also: to be up, to operate, to run)

Context sentences for "to proceed" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI will now proceed to set out the most important consequences of this compromise.
Jag ska nu gå över till att belysa de viktigaste resultaten av denna kompromiss.
EnglishBefore we proceed to the vote, Mr Killilea wishes to speak on a point of order.
Innan vi kommer till omröstningen har Killilea anmält sig för en ordningsfråga.
EnglishI would also question whether it is actually possible to proceed in any other way.
Jag ifrågasätter också om det är möjligt att egentligen göra på något annat sätt.
EnglishWe have to proceed in a technical way, based on the best scientific expertise.
Vi måste gå metodiskt tillväga, baserat på bästa tänkbara vetenskapliga expertis.
EnglishSome Member States proceed with great vigour, while others are very sluggish.
Somliga medlemsstater agerar mycket kraftfullt, medan andra är mycket långsamma.
EnglishHowever, we must not proceed too quickly and so undermine our competitiveness.
Men vi får inte gå för snabbt fram och därmed underminera vår konkurrenskraft.
EnglishI think it would be more helpful for us if we were to proceed that way around.
Jag anser att det skulle göra det lättare för oss än att gå i motsatt ordning.
EnglishParliament has to accept that EMU is going to proceed according to the timetable.
Parlamentet måste acceptera att EMU kommer att fortskrida enligt tidtabellen.
EnglishThe coordinators agreed, and I therefore recommend that we proceed with the vote.
Samordnarna samtyckte, och jag rekommenderar därför att vi fullföljer omröstningen.
EnglishI would ask the Presidency of Parliament to proceed very carefully on these issues.
Jag vill be parlamentets ordförandeskap att vara mycket noga med dessa frågor.
EnglishI ask the House and I ask the Commission and the Council to proceed with caution.
Jag ber kammaren och jag ber kommissionen och rådet att iaktta försiktighet.
EnglishYou insisted, as Commission, that we should proceed to a motion of censure.
Ni insisterade, som kommission, på att vi skulle genomföra ett misstroendevotum.
EnglishTherefore I put to the vote whether we should proceed with an electronic vote.
Vi skall därför rösta om huruvida vi bör genomföra en elektronisk omröstning.
EnglishFor this reason, I have also drafted two amendments that I will proceed to present.
Jag har därför också utarbetat två ändringsförslag som jag nu vill lägga fram.
EnglishEveryone involved has a duty to ensure that logistics operations proceed smoothly.
Alla berörda parter är skyldiga att se till att logistiken fungerar smidigt.
English   That concludes the voting, and we shall now proceed to the explanations of vote.
   – Därmed är omröstningen avslutad, och vi går nu vidare till röstförklaringarna.
EnglishObviously we need to proceed more quickly in adopting a common immigration policy.
Vi måste uppenbarligen påskynda arbetet med att anta en gemensam invandringspolitik.
English   We are not going to re-open the debate and we shall proceed with the vote.
   Vi kommer inte att återuppta debatten, och vi går vidare med omröstningen.
EnglishWe will now proceed to determine the quaestors' seniority by secret electronic ballot.
Vi ska nu bestämma kvestorernas rangordning genom sluten elektronisk omröstning.
EnglishFrom an ecological point of view, it is quite irresponsible to proceed in this way.
Från ett ekologiskt perspektiv är det helt oansvarigt att göra på detta sätt.