EN process
volume_up
{noun}

1. general

process (also: case, litigation, operation, suit)
volume_up
process {comm. gen.}
Meeting the Copenhagen criteria is not a static process - it is a dynamic process.
Uppfyllandet av Köpenhamnskriterierna är ingen statisk process - det är en dynamisk process.
The Barcelona Process has, to a large extent, been an intergovernmental process.
Barcelonaprocessen har, i mångt och mycket, varit en mellanstatlig process.
This process will be furthered, not diminished, by the enlargement of the Union.
Denna process kommer att gynnas, inte hämmas, av unionens utvidgning.
process (also: alley, course, duct, gait)
volume_up
gång {comm. gen.}
Codecision occurs when this process is cultivated as the process develops.
Medbeslutande kommer till stånd när denna metod brukas under processens gång.
This will lead to further complications throughout the process.
Detta kommer att leda till ytterligare komplikationer under processens gång.
The EU is dependent on this in order to keep the Lisbon process on track.
Unionen är beroende av detta för att hålla Lissabonprocessen i gång.
process (also: approach, method, mode, plan)
volume_up
metod {comm. gen.}
Codecision occurs when this process is cultivated as the process develops.
Medbeslutande kommer till stånd när denna metod brukas under processens gång.
That method was respected and involved us in a major consultation process.
Denna metod har mött respekt och har krävt en betydande samordning från vår sida.
The transitional arrangements will also facilitate the process.
Övergångsregler kan vara ytterligare en metod att underlätta processen.
process (also: action, proceedings, trial)
volume_up
rättegång {comm. gen.}
They should either be charged or tried under due process of the law, or released forthwith.
De bör antingen åtalas, få en rättegång eller omedelbart släppas fria.
A person must, in addition, receive due process and a fair trial.
En person måste dessutom ha rätt till vederbörligt förfarande och en rättvis rättegång.
If there are criminal charges under common law against some of the prisoners, they should be judged by due process of law.
Om det enligt sedvanerätten finns brottsmisstankar mot några av fångarna bör de bedömas i en rättegång.
. - (ES) Madam President, the resumption of hostilities in Burundi represents a backward step in what is already a fragile process.
Återupptagandet av fientligheterna i Burundi är ett bakslag i ett redan ömtåligt skeende.
Linking the liberalisation and improvement of services too closely with their privatisation only risks increasing resistance to any process aimed at liberalising the market.
Genom att alltför nära koppla avreglering och förbättring av tjänster till deras privatisering riskerar man bara att öka motståndet mot varje skeende som syftar till att avreglera marknaden.
It is also becoming increasingly clear, sadly, that a process has been started in which the international community, once hailed as a liberator, is increasingly being regarded as an occupier.
Tyvärr blir det också allt tydligare att ett skeende har satt i gång som innebär att världssamfundet, en gång hälsat som befriare, i allt större utsträckning betraktas som ockupant.
process (also: march)
volume_up
fortgång {comm. gen.}
process (also: spur)

2. business: "law"

process (also: litigation)
volume_up
process {comm. gen.}
Meeting the Copenhagen criteria is not a static process - it is a dynamic process.
Uppfyllandet av Köpenhamnskriterierna är ingen statisk process - det är en dynamisk process.
The Barcelona Process has, to a large extent, been an intergovernmental process.
Barcelonaprocessen har, i mångt och mycket, varit en mellanstatlig process.
This process will be furthered, not diminished, by the enlargement of the Union.
Denna process kommer att gynnas, inte hämmas, av unionens utvidgning.

3. law

process (also: summons)
volume_up
stämning {comm. gen.}
One French essayist summed up this widespread sentiment in these words: ‘The United States is in the process of becoming a problem for the world.
En fransk essäist sammanfattade denna allmänna stämning så här: Förenta staterna håller på att utvecklas till ett problem för världen.

4. biology

process
volume_up
utväxt {comm. gen.}

Context sentences for "process" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe aim of the annual review process is to identify such potential improvements.
Syftet med den årliga översynen är att identifiera sådana möjliga förbättringar.
EnglishThe Helsinki Process has contributed to important historical changes in Europe.
Helsingforsprocessen har bidragit till viktiga historiska förändringar i Europa.
EnglishHere we are at the heart of what we have called the process of reducing rights.
Vi befinner oss mitt i det som vi kallat processen med att minska rättigheterna.
EnglishIt will need to become more realistic if this legislative process is to continue.
Det måste bli mer realistiskt om lagstiftningsförfarandet skall kunna fortsätta.
EnglishThis study should accompany the negotiating process during the next 18 months.
Undersökningen bör åtfölja förhandlingsprocessen under de kommande 18 månaderna.
EnglishSecondly, there is a dire need for simplification in the process of application.
Det finns för det andra ett trängande behov av att förenkla ansökningsförfarandet.
EnglishThis reform process will create the conditions required for economic recovery.
Denna reformprocess kommer att skapa förutsättningar för ekonomisk återhämtning.
EnglishHowever, we are at a very early stage in the process of determining the Charter.
Vi befinner oss dock i ett mycket tidigt skede i processen att fastställa stadgan.
EnglishSo let us focus on certain important issues so as to set the process in motion.
Låt oss alltså fokusera på vissa viktiga frågor för att därmed påbörja processen!
EnglishTo implement AdSense for video/games, please follow the setup process guidelines.
Följ installationsanvisningarna när du vill implementera AdSense for video/games.
EnglishThis has proved invaluable in terms of the process whereby agreement was reached.
Detta har visat sig vara ovärderligt under processen för att nå överenskommelsen.
EnglishUnder due process of law, the judiciary is independent of the other authorities.
I ett rättssamhälle är den dömande makten oberoende av de andra myndigheterna.
EnglishMadam President, I greatly regret that the Turkish accession process is stalled.
(EN) Fru talman! Jag beklagar djupt att Turkiets anslutningsprocess har avbrutits.
EnglishLegislation of this kind must be covered by a democratic decision-making process.
Lagstiftning av det här slaget måste omfattas av en demokratisk beslutsprocess.
EnglishBut at the end of the process the volunteers will have gained a rich experience.
Men i slutet på processen kommer volontärerna att ha vunnit rika erfarenheter.
EnglishI am sure Parliament will take an active part in this decision-making process.
Jag är säker på att parlamentet aktivt kommer att delta i denna beslutsprocess.
EnglishWe would not be in the system to receive money for the peace process in Europe.
Vi skulle inte ha kunnat få pengar för att bidra till fredsprocessen i Europa.
EnglishWe cannot build Europe unless our citizens help to shape the construction process.
Vi kan inte bygga Europa om inte våra medborgare hjälper till att utforma bygget.
EnglishWe nevertheless have to remember what this process in Parliament is like generally.
Vi får ändå inte glömma hur detta förfarande i parlamentet i allmänhet går till.
EnglishCurrently, the Commission is in the process of preparing such a report for Cyprus.
Kommissionen håller för närvarande på att utarbeta en sådan rapport för Cypern.