"to proclaim" translation into Swedish

EN

"to proclaim" in Swedish

EN to proclaim
volume_up
[proclaimed|proclaimed] {verb}

1. general

to proclaim (also: to advertise)
Some people even fear that he is inciting the chaos in order to be able to proclaim a state of emergency and postpone the elections.
Somliga fruktar till och med att han provocerar fram kaoset för att kunna utlysa undantagstillstånd och skjuta upp valet.
In addition, does the Council support the initiative taken by the UEN group to proclaim 25 May as the International Day of the Heroes of the Fight Against Totalitarianism?
Ytterligare: stöder rådet UEN-gruppens initiativ att utlysa den 25 maj som den internationella dagen för hjältarna i kampen mot totalitära diktaturer?
In addition, does the Commission support the initiative taken by the UEN group to proclaim 25 May as the International Day of the Heroes of the Fight Against Totalitarianism?
Ytterligare: stöder kommissionen UEN-gruppens initiativ att utlysa den 25 maj som den internationella dagen för hjältarna i kampen mot totalitära diktaturer?
It seems pointless at this juncture to make threats, to proclaim Parliament's power or to put forward all of our views at once.
Det är just nu motiverat att hota, visa parlamentets styrka och lägga fram alla våra ståndpunkter.
It seems pointless at this juncture to make threats, to proclaim Parliament' s power or to put forward all of our views at once.
Det är just nu motiverat att hota, visa parlamentets styrka och lägga fram alla våra ståndpunkter.
The commemorative day we have proclaimed is intended as a shake-up, as a signal not to forget, and as a demonstration to the bereaved families that we mourn with them.
Den minnesdag vi har utropat syftar till att skaka om, att vara en påminnelse och ett sätt att visa de sörjande familjerna att vi sörjer med dem.
to proclaim
to proclaim
to proclaim

2. "make known publicly"

to proclaim
volume_up
tillkännage [tillkännagav|har tillkännagivit] {vb} (tala om för hela världen)
Should one proclaim the Charter and see what happens, at the risk of it not being accepted throughout the Union as legally binding?
Skall man tillkännage och vänta, med risk för att texten inte godtas överallt som rättsligt bindande?
We must not now simply content ourselves with proclaiming principles.
Det vi nu måste göra är att inte bara nöja oss med att tillkännage principer.
Parliaments are not used to proclaiming things.
Parlament är inte vana vid att tillkännage något.
to proclaim
volume_up
proklamera [proklamerade|har proklamerat] {vb} (tala om för hela världen)
We must proclaim the fundamental rights of each and every one of us.
Vi måste proklamera allas våra grundläggande rättigheter.
This is still the best way of proclaiming Nunca máis!
Detta är fortfarande det bästa sättet att proklamera Nunca máis!
The European Union should proclaim one general principle, to wit, that the social rights acquired in Member States may not be restricted.
Europeiska unionen borde proklamera en allmän princip: de sociala rättigheter som uppnåtts i staterna kan inte minskas.
to proclaim
volume_up
deklarera [deklarerade|har deklarerat] {vb} (tala om för hela världen)
And what has happened to a person's soul and sense of morality when he has the audacity to proclaim during the elections that the government will be staying in power, no matter what the result?
Och vad har hänt med den människas själ och moral som mitt under valet täcks deklarera att valresultatet må bli vad det blir, regeringen sitter kvar?
And what has happened to a person' s soul and sense of morality when he has the audacity to proclaim during the elections that the government will be staying in power, no matter what the result?
Och vad har hänt med den människas själ och moral som mitt under valet täcks deklarera att valresultatet må bli vad det blir, regeringen sitter kvar?
I expect ministers to stop proclaiming national victory against their partners when they have only just got back from Brussels and to stop blaming Europe for everything that goes wrong.
Jag förväntar mig att ministrarna slutar deklarera nationella segrar mot sina partner när de just har återvänt från Bryssel och att de slutar anklaga EU för allt som går snett.
to proclaim
volume_up
förkunna [förkunnade|har förkunnat] {vb} (tala om för hela världen)
Proclaim liberty throughout all the lands, unto all the inhabitants thereof.
Förkunna frihet överallt i landet för alla invånare däri.
It is easy to proclaim that a European mandate must be obtained, also for extradition.
Det är enkelt att förkunna att det måste till ett europeiskt mandat, även när det gäller utlämning.
The fact that a freedom is proclaimed in abstract, without ensuring the means, and in particular the financial and economic means, is virtually tantamount to hypocrisy.
Att ut i tomma luften förkunna en frihet, utan att skapa tillräckliga medel, främst av ekonomisk art, för att utöva denna frihet är närmast att likna vid hyckleri.
to proclaim
volume_up
kungöra [kungjorde|har kungjort] {vb} (tala om för hela världen)
Here, tomorrow, we will solemnly proclaim the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
Vi kommer här i parlamentet att i morgon högtidligt kungöra Europeiska unionens stadga för de grundläggande rättigheterna.
It is not coherent to proclaim the ends – on the fight against crime, terrorism, illegal immigration – but not provide the means.
Det är inte följdriktigt att kungöra slutmålen – när det gäller kampen mot brottslighet, terrorism, illegal invandring – utan att tillhandahålla medlen.
It is an invitation to MEPs to make the headlines by proclaiming their own punitive measures and thus to present themselves to the public as martyrs.
Det inbjuder till att ge ledamöter av Europaparlamentet möjlighet att skapa rubriker genom att kungöra sina bestraffningsåtgärder och på så vis offentligt framställa sig som martyrer.

Context sentences for "to proclaim" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn the outside of this building you still proclaim ‘yes’ to the Constitution.
På utsidan av den här byggnaden påbjuder ni fortfarande ja till konstitutionen.
EnglishIts purpose is to proclaim the Koran and Sunna as the supreme law of the land.
Den har till syfte att förklara koranen och sunna som högsta gällande lag i landet.
EnglishWe must, however, admit that in financial terms we cannot proclaim a victory!
Man måste emellertid medge att på det finansiella planet kan vi inte utropa segern!
EnglishAs has already been said, South Sudan will proclaim its independence on 9 July 2011.
Som redan har nämnts kommer Sydsudan att utropa sig självständigt den 9 juli 2011.
EnglishMr President, we like to proclaim the growth of cheap air travel as a European success story.
Vi vill utropa utvecklingen av billiga flygresor till en europeisk framgångssaga.
EnglishOutside the doors of this Chamber, huge banners with EU logos proclaim: Halt poverty.
Utanför parlamentet proklameras på stora banderoller med EU:s logotyp: Stoppa fattigdomen.
EnglishSome MEPs are mistaken when they proclaim that 'the Europe of health is now a reality'.
Vissa parlamentsledamöter misstar sig när de säger att ”hälso-Europa är nu en realitet”.
EnglishIn the Constitution, we proclaim the principle of a social market economy.
I konstitutionen förklaras principen om en social marknadsekonomi.
EnglishOn the outside of this building you still proclaim ‘ yes ’ to the Constitution.
När kan två länder förhindra andra länder från att gå framåt?
EnglishThis right to a state and, hence, to proclaim statehood must not be subject to any veto.
Denna rätt att förfoga över en stat och därmed utropa den kan inte bli föremål för något veto.
EnglishI therefore proclaim these candidates elected as Vice-Presidents of the European Parliament.
Jag tillkännager därför att dessa kandidater har valts till Europaparlamentets vice talmän.
EnglishMr President, the telecommunications companies proclaim that competition should regulate the market.
Herr talman! Telebolagen förklarar för oss att konkurrensen skall reglera marknaden.
EnglishDoes that country not proclaim itself to be the world's largest democracy?
Hävdar inte detta land att det är världens största demokrati?
EnglishIt is not enough to proclaim ambitious targets and to make it binding upon States to reach them.
Det räcker inte att förordna om ambitiösa mål och sedan tvinga staterna att uppfylla dem.
EnglishTranslate the fine words you so like to proclaim, and which you did a moment ago, into action.
Omsätt de högtravande uttalanden som ni så gärna utfärdar, och som ni gjorde nyss, i handling.
English(DE) Mr President, it is your job to chair the debate, not proclaim your astonishment.
Ni skall här leda sammanträdet och inte uttrycka någon förvåning. Herr kommissionsordförande, kära kolleger!
EnglishMr President, I propose that Parliament proclaim 5 March the day of the fight against all kinds of totalitarianism.
Genom att minnas dem som har dött kan vi göra mer för att förebygga arbetsolyckor.
EnglishSome, for instance the Dutch government, proclaim Amsterdam as a victory for the European Parliament.
Vissa, som till exempel den nederländska regeringen, säljer " Amsterdam" som en seger för Europaparlamentet.
EnglishSome, for instance the Dutch government, proclaim Amsterdam as a victory for the European Parliament.
Vissa, som till exempel den nederländska regeringen, säljer " Amsterdam " som en seger för Europaparlamentet.
EnglishThis is a message that Europe can be proud to proclaim.
Det är ett budskap som Europa med stolthet bör föra ut.