"promoted" translation into Swedish

EN

"promoted" in Swedish

EN promoted
volume_up
{adjective}

promoted
Well, I think the Dixie Chicks would like you to know that I just got promoted.
Jag tror att Dixie Chicks vill att du ska veta att jag just blivit befordrad.
I'm not thin enough, rich enough, beautiful enough, smart enough, promoted enough."
Jag är inte smal nog, tillräckligt rik, tillräckligt vacker, tillräckligt smart, eller tillräckligt befordrad."
Du är befordrad till rymdkapten.

Context sentences for "promoted" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Ombudsman has also promoted the full and correct application of the Charter.
Ombudsmannen har aktivt stött en fullständig och korrekt tillämpning av stadgan.
EnglishLast year, Parliament promoted an extra focus on employment and small businesses.
I fjol drev parlamentet fram en extra satsning på sysselsättning och småföretag.
EnglishThat is something which is not being mentioned and promoted and researched enough.
Det är något som inte i tillräckligt hög grad nämns och främjas inom forskningen.
EnglishThe cities have been promoted and their citizens’ cultural ambitions awakened.
Städerna har marknadsförts, och medborgarnas kulturella ambitioner har väckts.
EnglishThe forming of consortia must be promoted, partly in order to keep the costs down.
Bildandet av konsortier måste främjas, delvis för att hålla kostnaderna nere.
EnglishThe use of agricultural varieties specific to given regions must be promoted.
Användningen av lantbruksväxter som är specifika för vissa regioner måste främjas.
EnglishThe Commission also supports the peace efforts promoted by President Pastrana.
Kommissionen stöder också de fredsinitiativ som tagits av president Pastrana.
EnglishThis may be promoted by the contracts involving the Millennium Development Goals.
Detta kan främjas genom de kontrakt som omfattar millennieutvecklingsmålen.
EnglishThe European agricultural model has to be forcefully promoted in the talks.
Den europeiska jordbruksmodellen måste drivas i förhandlingarna med full kraft.
EnglishIt does not help that a leading Eurosceptic has been promoted to full cabinet rank.
Det hjälper inte att en ledande EU-skeptiker har befordrats till full kabinettrang.
EnglishIn particular, research into and the use of renewable energy sources must be promoted.
Speciellt bör forskning om och utnyttjande av förnybara energikällor uppmuntras.
EnglishBiotechnology is being promoted by huge, inadequately controlled economic interests.
Biotekniken stöds av enorma, otillräckligt kontrollerade ekonomiska intressen.
EnglishIt must be effectively promoted and a genuine free exchange and free trade area set up.
Den måste främjas effektivt, och ett fullödigt frihandelsområde måste upprättas.
EnglishRight-wing policy is promoted in the EU, and the Swedish welfare policy is at risk.
Högerpolitiken främjas inom EU och den svenska välfärdspolitiken hamnar i farozonen.
EnglishActions cannot only come from above, but this leading role also needs to be promoted.
Agerande kan inte bara komma uppifrån, men denna ledande roll måste också främjas.
EnglishThe Union's principles cannot be promoted solely on the basis of political values.
EU:s principer kan inte bara främjas på grundval av politiska värderingar.
EnglishIt is depressing that we have heard, here today in the House, intolerance promoted.
Det är deprimerande att som i dag i kammaren höra hur intoleransen främjas.
EnglishAs we all know, it is only through more effective monitoring that this can be promoted.
Som vi alla vet är det bara genom en effektivare övervakning som detta kan ske.
EnglishOnly in this way can peace, human rights and fundamental freedoms be promoted.
Enbart på detta sätt kan fred, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter främjas.
EnglishNext, that every language is deserving of respect and deserves to be promoted and defended.
Till att börja med att enigheten i Europa inte kan betyda språklig likformighet.