EN

prompt {noun}

volume_up
1. IT
prompt (also: command prompt)
3. theatre
prompt
SV

prompt {adverb}

volume_up
1. general
Att besluta om skattefrågor och prompt vädja till medlemsstaterna om en harmonisering av deras nationella skatter är inte något för EU.
It is not for the EU to decide on taxation matters and promptly to call on the Member States to harmonise their national taxes.
2. "genast, omedelbart"
prompt
volume_up
promptly {adv.} (immediately)
Att besluta om skattefrågor och prompt vädja till medlemsstaterna om en harmonisering av deras nationella skatter är inte något för EU.
It is not for the EU to decide on taxation matters and promptly to call on the Member States to harmonise their national taxes.

Context sentences for "prompt" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis very prompt action has been criticised in some quarters as a panic reaction.
Detta mycket snabba handlande har på vissa håll kritiserats som en panikreaktion.
EnglishThe impending accession of a number of new Member States alone would prompt this.
Den kommande anslutningen av flera nya medlemsstater är bara en stimulans till det.
EnglishThis would further allow the prompt implementation of the MODINIS programme.
Detta skulle i sin tur möjliggöra ett snabbt genomförande av Modinisprogrammet.
EnglishWe would also like to see more prompt action by the Commission under Article 171.
Vi skulle också vilja se raskare åtgärder av kommissionen i enlighet med artikel 171.
EnglishIn short, prompt aid in Macedonia is needed, both materially and politically.
Kort sagt, snabbt bistånd i Makedonien är nödvändigt, både materiellt och politiskt.
EnglishThe EU is determined to take prompt action to cut greenhouse gas emissions.
EU har beslutat sig för att vidta snabba åtgärder för att minska växthusgasutsläppen.
EnglishThe Pact should prompt discipline, it should be a big stick to keep us on the right track.
Pakten bör verka för disciplin, den skall vara en piska som håller oss på rätt spår.
EnglishIndeed, the events of 11 September have forced us to take prompt action.
Händelserna den 11 september tvingar oss mycket riktigt att agera snabbt.
EnglishYou are someone from my own linguistic region, and I hope you will give me a prompt answer.
Ni kommer från mitt språkområde, jag hoppas att ni vill svara på det här om en stund.
EnglishThe largescale and prompt commitments in the form of assistance from the EU are obviously vital.
De storskaliga och snabba åtagandena i form av EU-stöd är naturligtvis avgörande.
EnglishAnd this crisis must prompt us to carry out some historic reforms.
Den krisen måste även vara en utmaning för att genomföra historiska reformer.
EnglishHere, prompt action is needed to combat illegal fishing effectively.
Här måste något snabbt göras för att effektivt bekämpa det illegala fisket.
EnglishItaly immediately turned to the European Union to request prompt action.
Italien vände sig omedelbart till EU för att be om brådskande åtgärder.
EnglishOn the other hand, the Commission still overlooks several issues that require a prompt response.
Men kommissionen förbiser fortfarande flera problem som kräver omedelbar respons.
EnglishThis should, of course, go hand in hand with the correct and prompt handling of complaints.
Till det hör naturligtvis en rättvis och omedelbar behandling av klagomål.
EnglishThis should not, however, slow down the prompt implementation of the directive.
Detta får dock inte förhindra direktivets snabba genomförande.
EnglishThe European Constitution will prompt a referendum in various Member States.
Den europeiska konstitutionen kommer att vara föremål för folkomröstning i flera medlemsstater.
EnglishConsequently, the Commission is endeavouring to ensure prompt adoption of the directive.
Därför strävar kommissionen efter ett snabbt antagande av direktivet.
EnglishThere has to a prompt remedy to any problems and abuses identified.
Alla eventuella problem eller överträdelser som uppdagas måste omedelbart rättas till.
EnglishYou wish to prompt those two countries into giving a good example, as they are already doing.
Ni vill alltså att dessa två länder skall föregå med gott exempel, vilket de redan gör.