"prone to" translation into Swedish

EN

"prone to" in Swedish

EN prone to
volume_up
{adjective}

prone to
(PL) Mr President, in rural areas women are a social group that is particularly prone to discrimination.
På landsbygden är kvinnor en social grupp som är särskilt utsatt för diskriminering.
It is almost a tradition to overwork doctors and nurses, but tired, stressed staff are far more prone to dangers.
Det är nästan en tradition att läkare och sjuksköterskor överutnyttjas, men trött och stressad personal är långt mer utsatt för faror.
The country which I represent is less prone to these particular concerns because it is still more of a transit country for illegal immigration.
Det land som jag företräder är mindre utsatt för dessa problem eftersom det än så länge mest är ett transitland för olaglig invandring.
prone to
It ought not to get involved in administrative issues, as it is so prone to do.
Den bör inte blanda sig i de administrativa frågorna, som den är så benägen att göra.
In my view at the moment it is far too prone to technical logjams stopping political initiatives.
Enligt min åsikt är den för närvarande alltför benägen att låta ett tekniskt dödläge sätta stopp för politiska initiativ.

Similar translations for "prone to" in Swedish

prone adjective
to preposition
Swedish
to particle

Context sentences for "prone to" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere are three reasons to explain why some are prone to pander to Mr Putin.
Det finns tre skäl till att vissa gärna vill göra eftergifter för Vladimir Putin.
EnglishTogether with the construction industry, they are two main areas prone to accidents.
Varvsindustrin är tillsammans med byggbranschen två områden där olycksrisken är stor.
EnglishNor should we forget that these regions are unfortunately prone to natural disasters.
Vi bör heller inte glömma att dessa regioner tyvärr ofta drabbas av naturkatastrofer.
EnglishThe price of oil remains high, while Europe grows increasingly dependent and crisis-prone.
Priset på olja förblir högt, medan Europa blir allt mer beroende och krisbenäget.
EnglishDue to economic policies, rural regions are more prone to changes today.
På grund av den ekonomiska politiken är landsbygdsområden mer förändringsbenägna i dag.
EnglishAfter all, people like you and I are prone to evil of all kinds.
Trots allt har ju människor som ni och jag en dragning till ondska av alla de slag.
English. - (NL) Madam President, the EU's money streams are prone to fraud.
för GUE/NGL-gruppen. - (NL) Fru talman! EU:s penningflöden utsätts lätt för bedrägerier.
EnglishThese species are more prone to develop on islands because of their geographical isolation.
Det är vanligare att endemiska arter utvecklas på öar, eftersom dessa är geografiskt isolerade.
EnglishTroop deployment, as we know, is expensive and very prone to failure.
Att placera ut trupper är, som vi vet, dyrt och misslyckas ofta.
EnglishSellafield has an appalling record: it is accident-prone, it pollutes the air and our sea.
Sellafield har en motbjudande historia: det är olycksbenäget, det smutsar ned luften och vårt hav.
EnglishBy doing this we can steer a path away from a situation in which we are continually crisis-prone.
På så sätt kan vi ta oss ut ur den nuvarande situationen där vi ofta drabbas av olika kriser.
EnglishYoung people are the first victims of unemployment and are very prone to dropping out of school.
Ungdomarna är de första att drabbas av arbetslösheten och många av dem slutar skolan i förtid.
EnglishOn mobile devices many sites are prone to redirect navigations to mobile-friendly pages.
På mobila enheter har många webbplatser en tendens att omdirigera navigeringar till mobilanpassade sidor.
EnglishFor years, construction has been taking place in areas close to rivers, areas that are prone to flooding.
Under flera år har man byggt på områden i närheten av floder, i översvämningsbara områden.
EnglishWe have had eight directives on VAT so far, and it is still a mess and prone to fraud.
Vi har haft åtta direktiv om moms hittills, och det är fortfarande en enda röra som kan utnyttjas till bedrägeri.
EnglishWho would willingly stunt his growth or make himself prone to violent or aggressive behaviour?
Vem skulle med vilja hämma sin tillväxt eller göra sig själv benägen till våldsamt eller aggressivt beteende?
EnglishThese species are more prone to develop on islands because of their geographical isolation.
Sådana arter har en benägenhet att utvecklas särskilt på öar, eftersom öar erbjuder en geografiskt avskild miljö.
EnglishWho would willingly stunt his growth or make himself prone to violent or aggressive behaviour?
Därför måste vi utbilda och förebygga, testa och avskräcka och därför måste vi göra båda dessa saker samtidigt.
EnglishFurthermore, Russia is prone to manipulating energy supplies to pursue its political ambitions.
Dessutom har Ryssland en tendens att manipulera energiförsörjningen för att fullfölja sina politiska ambitioner.
EnglishWe all know how prone to corruption this sector can be.
Vi vet alla hur korruptionsbenägen denna sektor kan vara.