EN proper
volume_up
{adjective}

1. general

proper (also: correct, exact, good, just)
volume_up
rätt {adj.}
However, it must be done in a proper way and in the proper place.
Det måste dock ske på rätt sätt och på rätt ställe.
Disabled people still do not have the right to a proper place in our societies.
Funktionshindrade har ännu inte rätt till en fullvärdig ställning i våra samhällen.
This is right and proper, as it involves the family and the well-being of children.
Det är rätt och riktigt, eftersom det handlar om familjen och barns välbefinnande.
proper (also: careful, decent, neat, round)
To begin with, a proper discussion is needed in the Committee on Budgets.
Till att börja med behövs en ordentlig diskussion i budgetutskottet.
As President Santer said, it is the condition for a proper discussion on enlargement.
Som Santer sa är det förutsättningen för en ordentlig diskussion om utvidgningen.
These people are taken into prison without proper documentation or proper charges being made.
Dessa människor fängslas utan ordentlig dokumentation och utan att ställas inför rätta.
proper (also: correct, decorous, exact, correctly)
As a good European, Piet believed in the right and proper use of European money.
Som god europé trodde Piet på en rättvis och korrekt användning av EU-medlen.
Proper monitoring of the implementation of the rules of the directive is now urgently required.
Korrekt övervakning av tillämpningen av direktivet regler behövs nu omedelbart.
Transparency, which means proper reporting, is therefore essential.
Öppenhet, vilket innebär korrekt rapportering, är därför av största vikt.
proper (also: actual, concrete, effective, genuine)
Now we have a proper process, a proper interinstitutional dialogue.
Nu har vi ett lämpligt tillvägagångssätt, en verklig interinstitutionell dialog.
It is always short of breath and lacking in a proper strategy or vision.
Alltid är den kortsiktig, utan någon verklig strategi eller vision.
It is still an agency without proper resources or effective authority.
Det är fortfarande en byrå utan egna resurser eller någon verklig auktoritet.
proper (also: round, solid, square, substantial)
volume_up
rejäl {adj.}
I have a proper degree of scepticism about opinion polls.
Jag känner en rejäl skepsis mot opinionsundersökningar.
There is a lot to be inspired by in the Report of the Wise Men, and we ought to use the Intergovernmental Conference to carry out a proper examination of the Treaties.
Det finns mycket att inspireras av i " de vise männens" rapport, och vi bör använda regeringskonferensen för en rejäl översyn av fördragen.
There is a lot to be inspired by in the Report of the Wise Men, and we ought to use the Intergovernmental Conference to carry out a proper examination of the Treaties.
Det finns mycket att inspireras av i " de vise männens " rapport, och vi bör använda regeringskonferensen för en rejäl översyn av fördragen.
Furthermore, the programme lacks a proper investment component.
Dessutom saknar programmet en egentlig investeringskomponent.
Först och främst det som gäller GUSP i egentlig bemärkelse.
Proper negotiations cannot be conducted simultaneously with all applicant countries.
Egentliga förhandlingar kan inte föras samtidigt med alla ansökarländer.
proper (also: decent, decorous, modest)
It may not be required to do so by any rules as such, but it is surely only proper for it to do so.
Inte en strikt regelmässig skyldighet, men helt klart en anständig skyldighet.
There should be proper codes of conduct and proper measures brought in to ensure that this kind of thing cannot happen.
Det måste införas anständiga uppförandekodex och verkliga åtgärder för att garantera att denna typ av händelser inte kan inträffa.
We will only vote 'yes ' if we are clear that a proper deal has been done.
Vi kommer bara att rösta? ja? om vi är säkra på att man uppnått ett anständigt avtal.
volume_up
typisk {adj.}
proper (also: hearty, solid, sound)

2. British English

volume_up
riktig {adj.}
A proper UN force is needed and it is needed quickly with a proper mandate.
En riktig FN-styrka behövs och den behövs snarast, tillsammans med ett riktigt mandat.
A proper statute should cover the different requirements which apply to Members.
En riktig stadga borde omfatta olika bestämmelser som är tillämpbara på ledamöterna.
Italy was condemned at the time and there is still no proper plan on the table.
Italien var utdömt vid den tiden och fortfarande har inte någon riktig plan lagts fram.
. – We need to implement a proper joint asylum and immigration policy.
. – Vi behöver genomföra en lämplig gemensam asyl- och invandringspolitik.
proper policies of cooperation and active and mutual support for development;
Lämplig politik för samarbete och aktivt och ömsesidigt stöd för utveckling.
. – We need to implement a proper joint asylum and immigration policy.
. – Vi behöver genomföra en lämplig gemensam asyl- och invandringspolitik.
We have a right to expect proper policies and concrete European guarantees.
Vi har rätt att förvänta oss en passande politik och konkreta garantier från EU.
It is therefore not proper for me to address or to push particular national perspectives.
Det är därför inte passande för mig att ta upp eller specifikt driva nationella perspektiv.
Elizabeth, is that entirely proper for you to...?
Elizabeth, är det verkligen passande?
proper (also: appropriate, decent, due)
Proper, fundamental solidarity must be established between the Member States.
Tillbörlig, grundläggande solidaritet måste råda mellan medlemsstaterna.
We need to provide funding and proper scientific research in this area.
Vi behöver se till att det finns finansiering och tillbörlig vetenskaplig forskning inom detta område.
If this society of ours cannot express proper solidarity under such circumstances, then goodbye Europe!
Om detta samhälle i en sådan situation inte kan uttrycka tillbörlig solidaritet är det ajöss med Europa!

Synonyms (English) for "proper":

proper
English

Synonyms (Swedish) for "proper":

proper

Context sentences for "proper" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIs there proper fostering in place and are there pending cases still unresolved?
Har ordentliga fosterhem inrättats, och är de pågående fallen fortfarande olösta?
EnglishThis makes it necessary to have proper rules governing transport of this kind.
Det gör att det är nödvändigt med ordentliga regler för hur detta skall fungera.
EnglishWe need fair access to legal migration that gives migrants proper social rights.
Vi behöver tillgång till laglig migration som ger migranterna sociala rättigheter.
EnglishIn each case, proper legal procedures were followed at the time of the purchase.
I alla de tre fallen har korrekta rättsliga förfaranden följts i samband med köpet.
EnglishBecause referendums were organised, people had a proper grasp of the document.
Eftersom det organiserades folkomröstningar hade människorna grepp om dokumentet.
EnglishWhat is more, we still do not have a proper stress test for the insurance market.
Dessutom har vi fortfarande inte ordentliga stresstester för försäkringsmarknaden.
EnglishCompliance requires adequate control which, in turn, requires proper monitoring.
Till efterlevnad hör en adekvat kontroll och därtill hör en god övervakning.
EnglishYou may be sure that your comments will be passed to the proper authorities.
Ni kan vara säker på att era anmärkningar kommer att vidarebefordras officiellt.
EnglishI personally regret that the Czechs do not have the proper tools for the job.
Personligen beklagar jag att tjeckerna inte har ordentliga verktyg för jobbet.
EnglishTimes of bereavement put our problems and differences into their proper perspective.
Tider av prövningar sätter våra problem och svårigheter i deras rätta perspektiv.
EnglishAfter all, we want to ensure that we engage in proper parliamentary deliberation.
Vi vill ju trots allt att parlamentets debatter ska genomföras på ett lämpligt sätt.
EnglishIt is quite proper that certain exceptions and allowances have also been made.
Det är säkert helt på sin plats att vissa undantag och lättnader också ingår.
EnglishProper account has yet to be taken of the issue of the labelling of table wines.
Det återstår fortfarande att beakta frågan om märkning av bordsviner på lämpligt sätt.
EnglishThis is important for the purpose of maintaining proper rules in the internal market.
Detta är viktigt för att upprätthålla riktiga spelregler på den inre marknaden.
EnglishWe cannot rubber-stamp the agreement before the proper conditions are created.
Men detta kan inte tillåtas. Först måste vi skapa förutsättningarna för det.
EnglishAll we, the signatories, want is transparency and proper governmental procedures.
Allt vi undertecknare vill ha är öppenhet och ordentliga myndighetsrutiner.
EnglishThe Council of the European Union has not yet given a proper answer to this question.
Europeiska rådet har ännu inte gett något tillfredsställande svar på denna fråga.
EnglishSimilarly, the GSP schemes should be given proper teeth and be enforceable.
På samma sätt bör de allmänna preferenssystemen förstärkas och vara genomförbara.
EnglishOn the basis of this assessment the negotiations proper can begin next year.
På grundval av denna utvärdering kan själva förhandlingarna inledas nästa år.
EnglishWe shall investigate why the proper text was not the only one to be distributed.
Vi undersöker för närvarande varför inte endast den rätta texten förelåg.