"to prosecute" translation into Swedish

EN

"to prosecute" in Swedish

EN to prosecute
volume_up
[prosecuted|prosecuted] {verb}

  1. general
  2. law

1. general

to prosecute
The Court has a mandate to prosecute only the most horrible crimes - genocide, mass murder and mass rape.
Domstolen har endast behörighet att beivra de allra grövsta brotten - folkmord, massmord och massvåldtäkt.
It will prosecute the worst kind of crimes, such as genocide, mass slaughter, widespread rape and ethnic cleansing.
Den kommer att beivra den värsta sortens brott, såsom folkmord, massakrer, omfattande våldtäkter och etnisk rensning.
Mr Bösch has rightly dealt with the problem of identifying and prosecuting fraud when it occurs.
Bösch har helt riktigt tagit itu med problemet att identifiera och beivra bedrägerier när dessa förekommer.
If the Commission decides there are good reasons to let it proceed, it must, at least, prosecute and fine the CFO.
Om kommissionen beslutar att det finns goda skäl för att låta det fortsätta så måste den, åtminstone, åtala och bötfälla CFO.
We, as the Commission, use every opportunity to encourage the authorities to continue their efforts and ensure that all crimes are duly prosecuted.
Vi i kommissionen tar varje tillfälle i akt att uppmuntra myndigheterna att fortsätta sina ansträngningar och garantera att alla brott vederbörligen beivras.
We must condemn those who are really responsible for the crisis - the Anglo-American producers of MBMs - and we must, if necessary, prosecute them if they were aware of the dangers they were causing.
Vi måste peka ut dem som verkligen bär ansvaret för krisen och fullfölja - vid behov straffrättsligt - om de hade kännedom om farorna som orsakades av de angloamerikanska mjölproducenterna.

2. law

to prosecute
Without protection for victims, we will never be able to prosecute the human traffickers.
Utan skydd för offer kommer vi aldrig att kunna åtala människohandlarna.
That would also make it easier to track down and prosecute offenders.
Detta skulle också göra det lättare att fånga in och åtala brottslingar.
In future Member States will prosecute companies and producers that misuse the CE marking.
I framtiden kommer medlemsstaterna att kunna åtala företag och producenter som missbrukar CE-märkningen.
to prosecute
volume_up
väcka åtal {vb} [law]
The government must prosecute the criminals who are involved in this trafficking.
Regeringen måste väcka åtal mot de brottslingar som är inblandade i den här trafiken.
We must prosecute those who infringe our basic rights to privacy.
Vi måste väcka åtal mot dem som kränker vår grundläggande rättighet till integritet.
Secondly, there is often a failure to prosecute.
För det andra misslyckas man ofta med att väcka åtal.

Context sentences for "to prosecute" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe government must prosecute the criminals who are involved in this trafficking.
Regeringen måste väcka åtal mot de brottslingar som är inblandade i den här trafiken.
EnglishWithout protection for victims, we will never be able to prosecute the human traffickers.
Utan skydd för offer kommer vi aldrig att kunna åtala människohandlarna.
EnglishThat would also make it easier to track down and prosecute offenders.
Detta skulle också göra det lättare att fånga in och åtala brottslingar.
EnglishWe must prosecute those who infringe our basic rights to privacy.
Vi måste väcka åtal mot dem som kränker vår grundläggande rättighet till integritet.
EnglishI am voting in favour of its being possible to prosecute Mr Camre in Denmark.
. (DA) Jag röstar för att Camre skall kunna åtalas i Danmark.
EnglishFurther, we call on Uganda to prosecute those who call for the public murder of gay people.
Vidare uppmanar vi Uganda att åtala dem som kräver att homosexuella ska avrättas offentligt.
EnglishMany European Union members prosecute and imprison people for non-violent freedom of speech.
Många EU-länder åtalar och fängslar folk för att de fredligt utövar rätten till yttrandefrihet.
EnglishI am voting in favour of its being possible to prosecute Mr Camre in Denmark.
Jag röstar för att Camre skall kunna åtalas i Danmark.
EnglishWe have to track them down, close them down, prosecute them and protect the citizens of the European Union.
Vi måste spåra dem, stänga ned dem, åtala dem och skydda EU:s medborgare.
EnglishIn future Member States will prosecute companies and producers that misuse the CE marking.
I framtiden kommer medlemsstaterna att kunna åtala företag och producenter som missbrukar CE-märkningen.
EnglishThe decision to prosecute must, therefore, be taken at the level of the individual Member States.
Beslutet om att vidta rättsliga åtgärder bör därför fattas på den individuella medlemsstatens nivå.
EnglishHowever, the authorities must put in place more controls and prosecute those suspected of committing offences.
Myndigheterna måste dock införa mer kontroller och åtala dem som misstänks för att ha begått brott.
EnglishIt gives to a purely administrative authority the outrageous power to prosecute and impose penalties.
Den ger en rent administrativ myndighet den skandalösa befogenheten att åtala och att vidta sanktionsåtgärder.
EnglishIt would also be very interesting at a later stage in order to be able to prosecute transnational crimes.
Det skulle också vara mycket intressant på ett senare stadium för att kunna åtala gränsöverskridande brott.
EnglishIt is also not up to the EU to call on the International Criminal Court to prosecute the Government of Burma.
Inte heller är det upp till EU att uppmana Internationella brottmålsdomstolen att åtala Burmas regering.
EnglishThe key problem is in fact that numerous Member States do not prosecute what needs to be prosecuted.
Det viktigaste problemet är faktiskt att ett stort antal medlemsstater inte väcker åtal för sådant som behöver åtalas.
EnglishAll your assets and bank deposits would be frozen, but the authorities would not automatically prosecute.
Alla era tillgångar och banktillgodohavanden skulle frysas, men myndigheterna skulle inte automatiskt väcka åtal.
EnglishIt is necessary for us to cooperate in order to identify and prosecute those responsible for this crime.
Det är nödvändigt att vi samarbetar för att kunna identifiera och ställa de ansvariga för detta brott inför rätta.
EnglishIn other words, it makes it impossible to prosecute them.
Med andra ord är det omöjligt att åtala dem.
EnglishSecondly, there is often a failure to prosecute.
För det andra misslyckas man ofta med att väcka åtal.