"to provide" translation into Swedish

EN

"to provide" in Swedish

EN to provide
volume_up
[provided|provided] {verb}

No one is questioning the principle of freedom to provide services in Europe.
Ingen ifrågasätter principen om friheten att tillhandahålla tjänster i Europa.
And for the Commission to provide it with an assessment of its staffing needs.
Och att kommissionen skulle tillhandahålla en bedömning rörande dess personalbehov.
It wants to provide the Force Headquarters and the Operation Headquarters itself.
Den vill tillhandahålla styrkans högkvarter och det operativa högkvarteret.
We must consider the consequences and provide the means.
Det är nödvändigt att ta konsekvenserna av detta och skaffa sig resurser därtill.
We are not asking for it; let us provide ourselves with the instruments to lift this blockade.
Vi ber inte om det, utan låt oss skaffa oss instrumenten för att häva denna blockad.
If we want more agencies, we must provide new resources.
Om vi vill ha fler decentraliserade enheter måste vi skaffa fram nya resurser.
We now need to provide the compensation for the disadvantaged regions.
Nu behöver vi sörja för kompensationen av de missgynnade regionerna.
Therefore, the EU should provide for its contribution to this global food stock system.
Därför borde EU sörja för sitt bidrag till detta globala system för livsmedelslager.
Their current home insurer is not allowed to provide that cover.
Det är inte tillåtet för deras gällande försäkringsbolag att sörja för det skyddet.
Similarly, our old crafts are disappearing because they cannot provide a source of income.
Likaså försvinner gamla hantverk därför att de inte går att försörja sig på.
How can we make States more able to provide?
Hur kan vi förbättra staternas förmåga att försörja sina medborgare?
They are mostly low-wage jobs which do not enable people to provide for themselves and their children.
Det är oftast låglönejobb som är omöjliga att försörja sig och eventuella barn på.
to provide (also: to afford, to bestow, to bring, to donate)
In 2005, as the European Capital of Culture, Cork will show all that is great in our past but also will provide inspiration for the future.
Som Europeisk kulturhuvudstad kommer Cork år 2005 att visa fram allt det framstående i vårt förflutna men vi kommer även att skänka inspiration för framtiden.
The Slovenian Minister of the Interior has stated that the new law would ‘not provide handouts: there will be no compensation, citizenship or right to vote’.
Sloveniens inrikesminister har tillkännagivit att den nya lagen inte innebär att man kommer att skänka någon något och att det inte kan bli fråga om skadestånd, medborgarskap eller rösträtt.
We think that the assurance given in the Commission's communication, that the Commission will provide legal clarity and interpretative guidelines on this directive, is not enough.
Vi anser att det inte är tillräckligt med kommissionens försäkran i sitt meddelande att skänka klarhet åt rättsläget och utarbeta tolkningsriktlinjer för direktivet.
The role of this report is to provide a successor.
Syftet med detta betänkande är att ombesörja en förlängning.
Surely we need proposals for the long term which look at how we can provide for the pensions by setting up a fund or alternative means,.
Vi behöver verkligen långsiktiga förslag som behandlar frågan om hur vi kan ombesörja pensionerna genom att inrätta en fond eller något liknande.
This funding for population and reproductive health care will be accessed to provide abortion in developing countries, according to the upcoming Sandbæk report.
Dessa stöd till befolkningspolitik och reproduktiv hälsovård kommer att tillgängliggöras för att ombesörja aborter i utvecklingsländerna enligt det kommande betänkandet av Sandbæk.
The Union also pledges to provide financial and technical assistance to countries, international organisations and NGOs, requesting support for these measures.
Unionen lovar också att bereda finansiellt och tekniskt stöd till länder, internationella organisationer och icke-statliga organisationer, som anhåller om stöd för dessa åtgärder.
It would simply be for Parliament to provide all Members with bicycles.
Det skulle helt enkelt vara för parlamentet att förse alla ledamöter med cyklar.
This enables Google to provide you with useful status and statistical information.
På så sätt kan Google förse dig med praktisk information om status och statistik.
As far as Bangladesh is concerned, I will provide you with the exact figure.
Vad beträffar Bangladesh, kommer jag att förse er med exakta siffror.
to provide

Context sentences for "to provide" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOur air quality directives provide for significant restrictions in this respect.
Våra luftkvalitetsdirektiv innehåller väsentliga begränsningar i det avseendet.
EnglishI am happy to provide further information in response to Mr Sacrédeus' question.
(EN) Jag skall med glädje ge ytterligare information som svar på Sacradéus fråga.
EnglishWhy do we need new registers and annual reports to provide a guarantee of origin?
Varför behöver vi nya register och årsrapporter för att ge en ursprungsgaranti?
EnglishThis does not promote efficiency and it does not provide security against risk.
Detta främjar inte effektiviteten och det innebär inte någon säkerhet mot risker.
EnglishCould the Commission provide data regarding aid in these remaining Member States?
Kan kommissionen lämna uppgifter angående stöd för de medlemsstater som saknas?
EnglishThe Statute may provide for the General Court to be assisted by Advocates-General.
I stadgan får det föreskrivas att tribunalen skall biträdas av generaladvokater.
EnglishWe want to provide consumers with free choice based on more extensive information.
Vi vill ge konsumenterna valfrihet på grundval av en fullständigare information.
EnglishThe control to be carried out must provide an opportunity to retain this system.
Den översyn som kommer att göras måste ge en möjlighet att bibehålla detta system.
EnglishThe Constitution will provide an opportunity for direct civil initiatives too.
Konstitutionen kommer också att skapa möjligheter till direkta civila initiativ.
EnglishI believe that all political communities are judged by the justice they provide.
Jag tror nämligen att all politisk gemenskap återspeglas i den rättvisa som finns.
EnglishPictures of unacceptable transport conditions provide repeated evidence of this.
Bilder av oacceptabla transportförhållanden ger gång på gång belägg för detta.
EnglishWe can provide real assistance when it comes to education and visa facilitations.
Vi kan göra en verklig insats när det gäller utbildning och viseringslättnader.
EnglishWe also all agree that the EU must provide all possible support in this process.
Vi är också överens om att vi i EU måste ge allt stöd vi kan i denna process.
EnglishWe must improve it, and Mr Monti will provide us with some concrete proposals.
Vi måste förbättra den, och Mario Monti kommer att ge oss några konkreta förslag.
EnglishHowever, it will provide our innovators increased protection in overseas markets.
Det kommer däremot ge våra upphovsmän ett bättre skydd på utländska marknader.
EnglishThe review aims to provide a clear picture of the way the undertakings function.
Granskningen syftar till att skapa en tydlig bild av hur åtagandena fungerar.
EnglishThis debate we have now had in Parliament will provide firm support for that.
Den debatt som vi nu haft i parlamentet kommer att ge ett solitt stöd för detta.
EnglishThe first concerns the reply and the time the Council has taken to provide it.
Ni har ställt två frågor: den första handlar om rådets svar och tiden för svaret.
EnglishA two-year aid programme does not provide financial security for any organisation.
Ett stödprogram på två år ger ingen finansiell trygghet för någon organisation.
EnglishIf we are to provide an adequate response, we must make progress on integration.
Om vi​ ska kunna svara adekvat måste vi göra framsteg på integrationsområdet.