"public" translation into Swedish

EN

"public" in Swedish

EN public
volume_up
{noun}

public
volume_up
allmänhet {comm. gen.}
Making progress on projects in public is impossible without involving the public.
Man kan inte utveckla några projekt för allmänheten, utan att inbegripa denna allmänhet.
This same public, though, is concerned about climate change.
Denna allmänhet är ändå oroad över klimatförändringen.
We do need the critical public and critical monitoring of our work.
Vi behöver en kritisk allmänhet och kritisk granskning av vårt arbete.
public (also: attendance, audience, crowd, gallery)
volume_up
publik {comm. gen.}
They offer incentives, information and bring theatre to the attention of a wide public.
De stimulerar, informerar och uppmärksammar en bred publik på teatern.
Too much money was spent in the past on films that never reached their public.
För mycket pengar har i det förflutna lagts ut på filmer som aldrig nått sin publik.
Needless to say, not every innovation is immediately accessible to the public at large.
Det är uppenbart att det inte är alla innovationer som omedelbart finner en stor publik.
public (also: multitude, the public)
volume_up
allmänheten {comm. gen.}
Making progress on projects in public is impossible without involving the public.
Man kan inte utveckla några projekt för allmänheten, utan att inbegripa denna allmänhet.
The failure of the climate conference sends out the wrong signal to the public.
Den misslyckade klimatkonferensen ger allmänheten en felaktig signal.
Instead of informing and reassuring the public, they simply aggravate the situation.
I stället för att informera och lugna allmänheten förvärrar de bara situationen.

Synonyms (English) for "public":

public

Context sentences for "public" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA partial ban on advertising is not, therefore, enough to protect public health.
Det räcker därför inte med ett partiellt reklamförbud för att skydda folkhälsan.
EnglishOnce privatised, public services will become more expensive and less accessible.
Vid privatisering blir de offentliga tjänsterna dyrare och mindre tillgängliga.
EnglishThe public funds of many Member States have declined as a result of this crisis.
På grund av krisen har de offentliga finanserna i många medlemsstater försämrats.
EnglishThe Commission is presently finalising its public health programme for 2007-2013.
Kommissionen avslutar för närvarande folkhälsoprogrammet för perioden 2007-2013.
EnglishBut there are also public broadcasters who push their political views, Mr Kuhne!
Det finns emellertid också offentliga sändare som bedriver politik, herr Kuhne!
EnglishIt is a question of abolishing public intervention, and not just of reforming it.
Det gäller att avskaffa den statliga interventionen och inte bara reformera den.
EnglishIf it does this, even the public will give the green light for the Constitution.
Om man gör detta kommer till och med folket att ge grönt ljus för konstitutionen.
EnglishWill she give an undertaking that more efforts will be made to increase public...
Kommer hon att avge ett löfte om en förstärkt insats för att öka allmänhetens...
EnglishThe public sector is subordinated to the needs of the monopoly groups it serves.
Den offentliga sektorn underordnas behoven i de monopolgrupper som den tjänar.
EnglishIt starts in a practical manner with works that are already in the public domain.
Det inleds helt praktiskt med de arbeten som redan finns tillgängliga offentligt.
EnglishTransparency of financial relations between Member States and public undertakings
Insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstater och offentliga företag
EnglishIn fact, we are up against a real public health problem and an economic crisis.
Det vi har att göra med är ett verkligt folkhälsoproblem och en ekonomisk kris.
EnglishWhat measures has the Commission taken to protect public health in the Community?
Vilka åtgärder har kommissionen vidtagit för att skydda folkhälsan i gemenskapen?
EnglishSome veterans from the Spanish Civil War were in the public gallery yesterday.
En grupp veteraner från det spanska inbördeskriget fanns på åhörarläktaren igår.
EnglishTrade visitors and the public will be worked on in a variety of effective ways.
Den Skandinaviska resemarknadens i särklass bästa adressregister finns hos oss.
EnglishThe European Union is supporting public health and it is supporting education.
Europeiska unionen stöder hälso- och sjukvården, den stöder utbildningsväsendet.
EnglishOur basic assumption is that our primary interest is in protecting the public.
Vi utgår från att vårt intresse i första hand går ut på att skydda befolkningen.
EnglishYet the Member States, and their private and public parties, must get on board.
Ändå måste medlemsstaterna och deras privata och offentliga parter bli delaktiga.
EnglishBut it is important that we build public confidence and trust in this technology.
Men det är viktigt att vi bygger ett upp ett allmänt förtroende för denna teknik.
EnglishPublic broadcasting in Europe, in particular, should do without product placement.
Särskilt tv i allmänhetens tjänst i Europa borde klara sig utan produktplacering.