"to pull in" translation into Swedish

EN

"to pull in" in Swedish

EN to pull in
volume_up
{verb}

1. general

to pull in (also: to brake)
to pull in (also: to bust)

2. "criminal, taken by the police"

to pull in
volume_up
ta {vb} (brottsling som tas av polisen)
(CS) Pull yourselves together, ladies and gentlemen, and try to think for once.
(CS) Ta er samman, mina damer och herrar, och försök att tänka för en gångs skull!
I personally deplore this and hope that our institution will pull itself together.
Personligen beklagar jag detta och hoppas att vår institution kommer att ta sig samman.
Only then will we be able to pull the fishing sector out of its state of crisis.
Först då kan vi lyckas ta fiskesektorn ur krisen.

3. automotive: "vehicles"

to pull in (also: to draw up, to pull up)
volume_up
stanna {vb} (fordon)
Pull into the truck stop and get yourself some scrapple made out of sexy.
Stanna till vid vägrestaurangen och få lite käk gjort på sexighet.
You need to pull over and stop to give the kids a break.
Du måste stanna och låta barnen rasta.
Pull over up here and turn off the engine.
Stanna till här och stäng av motorn.

4. transportation: "train"

to pull in
volume_up
komma in {vb} (tåg)
Commentator Two: And what he's going to do as he approaches the ground is pull down on those toggles to flare, slow himself down just a little bit, and then come in for a nice landing.
Andra kommentatorn: Och det han kommer göra när han närmar sig marken är att dra ned styrhandtagen för att bromsa, sakta ner lite grann bara, och sen komma in för en bra landning.

5. finance

to pull in

Context sentences for "to pull in" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr Saryusz-Wolski, Mr Brok and others did not pull their punches in that respect.
Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok och andra skrädde inte orden i det avseendet.
EnglishWe do want as part of the action plan to pull together that regional cooperation.
Som ett led i handlingsplanen vill vi verkligen förstärka detta regionala samarbete.
EnglishBut it doesn't really need it, because it, again, sort of manages to pull itself up.
Men den behöver det inte egentligen eftersom den, igen, långsamt reser sig upp.
EnglishWe must try to pull the Union and its citizens together and have genuine solidarity.
Vi måste försöka ena unionen och dess medborgare och ha en verklig solidaritet.
EnglishMr Schulz is also right to say that the Member States would not pull their weight.
Martin Schulz har också rätt i att medlemsstaterna inte kommer att göra sitt.
EnglishI will pull out all the stops for this, and we have all day tomorrow as well.
Jag kommer att göra allt för det här och vi har hela morgondagen på oss också.
EnglishSo I go into my business room, I pull out a three-inch stack of business cards.
Så jag går in i arbetsrummet och tar fram en 7½ cm tjock hög med visitkort.
EnglishThis is a clear pull factor, possibly the most important as far as Cuba is concerned.
Detta är en uppenbar pull-faktor, kanske den allra viktigaste när det gäller Kuba.
EnglishI guess it didn't occur to you that you'll have to bleed to pull off this coup.
Du fattade aldrig att du kanske tvingades blöda för att lyckas med kuppen?
EnglishI believe that there is another particularly important matter: the 'push-pull' aspect.
Jag anser att det finns en annan särskilt viktig fråga: ”Push-pull”-aspekten.
EnglishInstead of pushing water out, they used the channels to pull water back in.
Istället för att trycka ut vattnet, använde de kanalerna för att dra in vatten igen.
EnglishWithout trade, there is no way that Africa can pull itself out of poverty.
Utan handel finns det ingen möjlighet för Afrika att dra upp sig själv ur fattigdom.
EnglishAfter all, the German car industry doesn't pull the German government's strings.
Den tyska regeringen är ju ingen marionett för den tyska bilindustrin.
EnglishThis is a clear pull factor, possibly the most important as far as Cuba is concerned.
Ytterligare 14 384 namnunderskrifter överlämnades i början av oktober 2003.
EnglishI believe that there is another particularly important matter: the ‘ push-pull’ aspect.
Jag anser att det finns en annan särskilt viktig fråga: ” Push – pull ” – aspekten.
EnglishThis would be the worst possible moment to pull out or to isolate the country.
Detta skulle vara sämsta möjliga tillfälle att dra sig tillbaka eller att isolera landet.
EnglishThe progress made by Macedonia in 2009 was also down to the EU's magnetic pull.
Makedoniens framsteg under 2009 berodde delvis på EU:s dragningskraft.
EnglishAfter all, the German car industry does n't pull the German government's strings.
Den tyska regeringen är ju ingen marionett för den tyska bilindustrin.
EnglishEven the dwarves should pull themselves up to their full height at long last.
Också dvärgarna bör långt om länge sträcka på sig till sin fulla längd.
EnglishYou cannot push on a cord; you have to pull it, as the Finnish saying goes.
Man kan inte knuffa på ett rep, utan man måste dra i det säger ett finländskt ordspråk.