EN

to pulp [pulped|pulped] {verb}

volume_up

Synonyms (English) for "pulp":

pulp

Context sentences for "to pulp" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOut of a ton of straw you can create half a ton of paper pulp and a quarter of a ton of bioethanol.
Från ett ton halm kan man utvinna en halvt ton pappersmassa och en fjärdedels ton bioetanol.
EnglishThis project deals with analysis and modeling of process variations in the pulp and paper industry.
Detta projekt behandlar analys och modellering av processvariationer i massa- och pappersindustrin.
EnglishAfter the citrus pulp scandal, the Member States themselves requested that the Commission should act.
Efter skandalen med citruspressmassan begärde medlemsstaterna själva att kommissionen skulle agera.
EnglishCitrus pulp is used as a feed for dairy cows and this is how dioxin ended up in milk for public consumption.
Citruspressmassa tjänar som foder till mjölkkor, och på så sätt hamnade dioxin i konsumtionsmjölk.
EnglishIn Sweden, the manufacture of pulp has traditionally used wood residues for burning in the manufacturing process.
Vid massaframställning i Sverige används traditionellt trärester för förbränning i processen.
EnglishA marsh will produce roughly the same amount of peat in a year as a forest does wood pulp per unit area.
På en mosse växer det årligen ungefär lika mycket torv per arealenhet som det växer trämassa i en skog.
EnglishThe rest is eucalyptus for producing wood pulp for paper, and also that extraordinary tree, the cork oak.
Resten utgörs av eukalyptus som används vid pappersmassaproduktion, samt det förträffliga trädet korkek.
EnglishThe drum rotates fairly slowly, sunken into a tray, where a pulp with magnetic particles is pumped up from below.
Denna roterar förållandevis sakta, nedsänkt i ett tråg där en pulp med magnetiska partiklar pumpas upp.
EnglishPut a lemon under high pressure, though, and in no time at all, all that will be left is juice and pulp.
Men om man utsätter en citron för stort tryck så tar det inte lång tid innan det bara är saft och fruktkött kvar.
EnglishToday, transgenic beetroot pulp has been marketed in the Netherlands even though its commercialization was banned.
Nu har fruktkött från transgena sockerbetor saluförts i Nederländerna, fast denna saluföring var förbjuden.
EnglishThe extraction conditions were set in a range suitable with the current pulp process at Smurfit Kappa Kraftliner.
The extraction conditions were set in a range suitable with the current pulp process at Smurfit Kappa Kraftliner.
EnglishOne of the most interesting concepts is the integrated production of pulp and paper products and transportation fuels.
Ett av de mest intressanta koncepten bygger på en integrerad produktion av massa- /pappersprodukter och biodrivmedel.
EnglishIn future the biorefineries will thus produced other valuable products from biomass, in addition to paper and pulp.
I framtidens bioraffinaderier produceras således även andra värdefulla produkter från biomassa, förutom papper och pappersmassa.
EnglishYou can be active in the operation, development or management position in the pharmaceutical, chemical, paper and pulp industry.
Du kan vara verksam inom drift, utveckling eller i chefsposition inom läkemedels-, kemikalie-, pappers- och massaindustrin.
EnglishSEKAS possesses expertise in several areas such as power and energy, utilities, environment, transport, telecoms, and pulp and paper.
SEKAS erbjuder sektorsspecifik erfarenhet inom sektorer såsom energi, miljö, vatten, transport, telekommunikation och skog.
EnglishA large research effort is also underway to examine the organic material that exists in the wet streams of paper and pulp mills.
En stor forskningsinsats görs också för att undersöka det organiska material som finns i pappers- och massabrukens våta strömmar.
EnglishThe project ModPulp focuses on methods for modelling of the grinding process with a combination of structural and particle based numerical method.
Fokus i projektet ModPulp är att kombinera olika numeriska metoder för att representera struktur, pulp och charg.
EnglishOnce again, this amendment has been prompted by a minor scandal, namely the importing of citrus pulp from Brazil contaminated with dioxin.
För orsaken till denna ändring ligger framför allt i en skandal, nämligen införseln av dioxinsmittad citruspressmassa från Brasilien.
EnglishMain exports include telecoms equipment and engineering products, paper, pulp and lumber, glassware, stainless steel and ceramics.
Till de viktigaste exportvarorna hör telekomutrustning och maskinprodukter, papper, pappersmassa och timmer, glasvaror, rostfritt stål och keramik.
EnglishThe long-term objective is to improve the understanding of how various pulp properties affect quality parameters of the final paper product.
Det långsiktiga målet är att öka förståelsen för hur olika massaegenskaper påverkar kvalitetsparametrar för den slutliga pappersprodukten.